پاورپوینت ماهی شناسی عمومی(Ichthyology) -87 اسلاید-14 اسلاید انگلیسی مربوط به تصاویر


قسمتی از اسلایدها         ماهی شناسی عمومی(Ichthyology)   تاریخچه ماهی شناسی •اولین کسی که در زمینه ماهی شناسی مطالعه نمود ارسطو بود •بلون در سال 1551 کتاب تاریخ طبیعی ماهیان •سالویانی در سال 1557 بر روی فون ماهیان •روندلت اولین کتاب جامع ماهی شناسی را نوشت •دانشمند انگلیسی بنام ویلوگبی در سال 1686، 420 گونه ماهی را شناسی کرد •پیتر آرتدی در سال های 1705 تا 1735       طبقه بندی ماهیان(Fish classification) شکل بدن در ماهیان(Fish body forms) دوکی شکل از طرفین فشرده شده ماری شکل : …   بخش های مختلف بدن ماهیان  بیومتری ماهی سر(head) دهان و انواع آن Halfbaek fish منافذ بینی(nostril) •Hagfish(hyperotreta) •Lungfish •Uranoscopidae •Shark & Rays ماهیان دارای 2 سوراخ بینی ماهیان دارای 4 سوراخ بینی سبیلک •چهار زوج: گربه ماهیان جنوب •سه تا پنج زوج: سگ ماهیان جویباریسبیلک در ماهیان خاویاری: •Capoeta capoeta heratensis جمجمه سر و ناحیه پس س …