ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست؟

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 50 کیلو بایت
تعداد صفحات 80
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ارتباط بین مدیریت آموزش و یادگیری چیست؟

سازمانهای کامیاب امروز

سازمانهای یادگیرنده و دانش آفرین

تعریف سازمان عبارت است از کوشش جمعی و عمدی عده ای از افراد بر اساس روابط منظم و منطقی برای رسیدن به هدف مشترکی که هر یک از افراد به تنهایی از رسیدن به آن عاجزند با یکدیگر همکاری و مساعدت می نمایند.

سازمانهای یادگیرنده[1] سازمانهایی هستند که در آنها افراد به طور مستمر تواناییهای خود را افزون می سازند تا به نتایجی که مدنظر است دست یابند، جایی که الگوهای جدید تفکر رشد می یابند، اندیشه های جمعی و گروهی ترویج می شوند و افراد چگونگی آموختن[2] را به اتفاق هم می آموزند.

سازمانهای یادگیرنده را به تعبیری دیگر می توان سازمانهای دانش آفرین نامید، سازمانهایی که در آنها خلق دانش و آگاهیهای جدید، ابداعات و ابتکارات یک کار تخصصی و اختصاصی نیست، بلکه نوعی رفتار همگانی و روشی است که همه اعضای سازمان بدان عمل می کنند. به عبارت دیگر سازمان دانش آفرین سازمانی است که هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است. در این سازمان تفکر، بحثهای جمعی، و کشف نظریات و افکار نو تشویق می شوند و نوآوران پرورش می یابند[3].

سازمانهایی با چنین ویژگیها و خصوصیات سازمانهایی آرمانی و خواستنی هستند، اما چگونه می توان به چنین سازمانهایی دست یافت و چطور می توان چنین سازمانهایی را طراحی و ایجاد نمود؟ چه برنامه ها و سیاستهایی باید اعمال شوند تا سازمانها به این وضعیت مطلوب انتقال یابند؟

آنچه در مورد این سازمانها ارائه شده بیشتر جنبه فلسفی و نگرشهای کلی داشته و کمتر به جنبه های عملی و کاربردی اشاره گردیده است. در مورد تعریف این گونه سازمانها بطور عملی و کاربردی تعریفی وجود ندارد، از نظر مدیریت رهنمود های روشن و صریحی بیان نشده و از نظر ابزار سنجش و ارزیابی این گونه سازمانها نیز وسیله ای در دست نیست. با توجه به ابهامات ونارساییهایی که موضوع سازمانهای یادگیرنده را احاطه کرده است، در این مقاله کوشش شده تا ضمن تشریح مفاهیم و موازین عملی و کاربردی آنها نیز حتی المقدور تبیین و ارائه گردد.

سازمانهای یادگیرنده

یادگیری را به گونه مختلف تعریف کرده اند، اما در تمامی این تعاریف تغییر رفتار به عنوان اساسی ترین رکن قلمداد گردیده است. یادگیری فرایندی است که در آن رفتارها و پندارهای افراد تغییر می یابد و به گونه های دیگر عمل می کنند. بدین ترتیب فرایند یادگیری هنگامی تحقق می یابد که تغییری در رفتارها و عملکرد افراد مشاهده شود.

گاهی مستقیما قابل مشاهده اند و گاهی به طور غیر مستقیم احساس می شوند از این رو تغییر در ادراکات، نحوه تفکر و به خاطر سپردن و تشخیص افراد هم در دایره آثار یادگیری قرار می گیرد[4].

سازمان یادگیرنده نیز در فراگیری از همین تعریف تبعیت می کند، بدین معنی که چنین سازمانی در طول زمان تغییر می کند و عملکرد هایش متحول می شوند. سازمان یادگیرنده سازمانی است که عملکردهایش پس از طریق آگاه کردن بهتر، بهبود می یابد و اصلاح می شود[5] و از طریق فرایند ارتباط دامنه رفتارهای بالقوه اش را تغییر می دهد و تأثیر می بخشد[6]. سازمان ها زمانی یادگیرنده و دانش آفرین شمرده می شوند که بتوانند استنباطاتی را از تاریخ و تجربیات خود را بخاطر بیاورند و آنها را به صورت کاربردی راهنمای رفتارهایشان قرار دهند[7]

یادگیری سازمانی فرایند یافتن خطاها و اشتباهات و رفع و اصلاح آنهاست[8] . یادگیری سازمانی از طریق مشترک[9] و همذهنی، الگوهای ذهنی و دانش، ایجاد می شود و بر تجربه و آگاهیهای گذشته و رویدادهای پیشین استوار است. همان گونه که از این تعاریف استنباط می شود یادگیری سازمانی فرایندی است که با کسب دانش و بهبود عملکرد در طرق مختلف رخ می دهد. به طور کلی می توان سازمان یادگیرنده را سازمانی دانست که در ایجاد، کسب، انتقال دانش مهارت داشته و تغییر و اصلاح رفتارهایش به کمک آگاهیهای جدید مکتسبه عمل کند. در این تعریف از سازمان یادگیرنده، ایجاد و خلق و نوآوری و خلاق بودن رکن اساسی را تشکیل می دهد. اما آفرینندگی و کسب دانش به تنهایی برای آنکه سازمانی یادگیرنده شود، کافی نیستَ، بلکه سازمان باید بتواند آن دانش را در رفتارها و عملکردهایش بکار گیرد و بهبود و اصلاح فعالیتهیای که به کمک آنها میسر سازد. به عنوان مثال امروزه در اغلب دانشکده های مدیریت مغرب زمین مدیریت کیفیت جامع[10] تدریس و روشهای مختلف آن به عنوان دانش و آگاهی در سازمان آنها موجود است، اما دانشکده هایی که از آن رد فعالیتهایشان نام می برند، معدود و انگشت شمارند. سازمانهای مشاوره ای روشهای مختلف مدیریت نوین و سازماندهی جدید را به خود عرضه می کنند و این بدان معناست که آنها از این شیوه ها آگاهند، ولی سازمانهای خود آنها عموما از تشکیلاتی قدیمی استفاده می کنند.

سازمانهای موفق و کامیاب امروز، سازمانهایی هستند که دانش جدید را خلق یا کسب کرده و آن را به طرق و شیوه های کاربردی برای بهبود فعالیتهایشان تبدیل نموده اند. آنها از شیوه های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکردشان بهره گرفته و از این رو می توانند برای ما سرمشق و الگو باشند.

ویژگیهای سازمانهای یادگیرنده

شاید با توصیف ویژگیها و خصوصیات سازمانهای یادگیرنده بتوان شمای کاملتری از این نوع سازمانها بدست داد و آنها را بهتر شناخت. سازمان یادگیرنده سازمانی است که به عنوان یک کل و مجموعه هماهنگ یاد می گیرد و پیش می رود. او خود راه را می یابد و جلو می رود، از تجربه ها همچون انسانی خردمند پند می آموزد و مسیر خود را تصحیح می کند. کسی او را کنترل نمی کند و مهارش را به این سو و آن سو نمی کشاند، سازمان یادگیرنده خود کنترل و خود فراگیرنده است و مسیر خویش را می یابد و به سوی هدف پیش می رود.

سازمان یادگیرنده درد و عشق آموختن دارد – سازمان یادگیرنده نیاز به آموختن را احساس می کند و در پی یادگیری است. سازمان یادگیرنده همچون انسانی است که به علت نیاز شوق آموختن دارد. سازمان اگر احساس کند که برای بقا، برای ادامه حیات و برای رشد در یک محیط مشحون از رقابت و تلاش باید بیاموزد، مسلما به دنبال یادگیری روانه خواهد شد و اگر چنین نیازی را احساس نکند انگیزه ای برای آموختن نخواهد داشت. سازمانی که حیاتش وابسته به بودجه ای است که به طور ثابت دریافت می کند، سازمانی که رقابتی را احساس نمی کند، سازماین در قبال مسئولیتی که بر عهده دارد از نظر عملکردها مورد سوال قرار نمی گیرد، سازمانی که ارزیابی نمی شود و از حمایتی غیر منطقی برخوردار است نیازی به یاد گرفتن نخواهد داشت و در پی آموختن نخواهد رفت. بنابراین برای آنکه سازمانهایی یادگیرنده داشته باشیم باید آنها را در محیطی رقابت آمیز رشد دهیم و با دادن استقلال عمل به آنها محیطی فراهم آوریم تا موسسات خود را بیابند و خود اتکا شوند. سازمانها باید دائما تحت ارزیابی باشند و عملکردهایشان وارسی شود، در قبال مسئولیتی که بر عهده دارند مستمرا مورد پرسش قرار گیرند و هیچ سازمانی بیهوده حمایت نشود. در چنین فضایی سازمان درصدد یادگیری برخواهد آمد و برای حفظ خود می آموزد و آموخته هایش را بکار می گیرد، این سازمان در آموختن خودانگیز خواهد بود و عشق آموختن در آن درونی خواهد شد.

سازمان یادگیرنده با مشکلات مأنوس و خوگیر نمی شود – سازمان یادگیرنده حساس و هشیار است. به محض آنکه مشکلی را حس کرد در پی رفع آن بر می آید و برای هر مسئله ای راه چاره ای جستجو می کند. به دنبال راه حلهای نو تکاپو می کند و مشکلات را به عنوان تقدیر محتوم تلقی نمی کند و نمی پذیرد. برخی از سازمانها چنان با مشکل مأنوس و مألوف می شوند که بتدریج آن را طبیعی می پندارند و از احساس مشکلات قاصر و ناتوان می گردند. سازمانی با این خصوصیت هیچگاه یادگیرنده نخواهد شد و آرام آرام بدون آنکه احساس کند به سراشیبی سقوط و نزول خواهد افتاد. سازمان یادگیرنده باید ساز و کارهای هشداردهنده را در خود تقویت کند به طوری که قادر باشد مشکلایت را که به طور بطی و تدریجی به درون سازمان رخنه می کنند شناسایی کند و با آنها به مقابله برخیزد. سازمان یادگیرنده باید مشکلات را دریابد و بتواند آنها را ریشه یابی و تحلیل کند. نشانه های مشکل که مکانیسمهای هشداردهنده آنها را حس می کنند در حکم عوارض و رویه های مشکل می باشند در حالی که سازمان برای حل آنها نیاز به شناخت ریشه ها و اصل مشکلات دارد. از این رو سازمان یادگیرنده باید بتوانند احساس و سپس ادراک نماید، بدین معنی که عوارض را دریابد و ریشه ها و علت العلل آنها را شناسایی کند. گاهی وقتها احساس مشکلات لازم است مدیران خود را به جای مشتریانشان قرار دهند یا از دریچه چشم کارکنانشان به سازمان نگاه کنند باید سازمان را از نزدیک تجربه کنند و ضعفها و قوتهای آن را واقع بینانه دریابند.


[1] . learning Organizations

[2] . Learning How to Learn

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 198 کیلو بایت
تعداد صفحات 110
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آزمون تئوری رشد درونزا از طریق اثرات سرریز بین المللی تكنولوژی ناشی از جریان كالاهای واسطه ای و سرمایه ای به ایران

چکیده طرح:

با توجه به اینکه کشور ایران در زمره کشور های در حال توسعه قرار دارد و استراتژی توسعه صنعتی را سر لوحه کار خویش قرار داده است نیازمند واردات انبوه کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است که همراه با آنها تکنولوژی نیز وارد می شود. بدیهی است مشخص کردن اثرات سرریز تکنولوژی بین المللی ناشی از واردات این دسته از کالاها به کشور بر رشد اقتصادی بسیار حائز اهمیت است.همچنین از آنجا که تکنولوژی دانش فنی و سرمایه انسانی از عوامل اساسی رشد کشورها در دهه های اخیر تلقی می شوند لذا لازم است عوامل مو ثر بر افزایش دانش و تکنولوژی به عنوان متغیر های اثر گذار بر رشد اقتصادی بطور ویژه ای مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرند که این تحقیق به دنبال این مساله است.

این تحقیق با استفاده از مدلهای رشد درونزا سعی می کند تا اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان واردات تجهیزات و ماشین آلات به ایران را بر روی رشد اقتصادی بررسی نماید.در این جا کانال تاثیر گذاری روی رشد بدین ترتیب است که افزایش واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای ارزش افزوده فرایندهای تولید را افزایش داده و حجم بالاتر این نوع از واردات از سوی دیگر به خلق ایده های جدید کمک می کند و بدین ترتیب رشد اقتصادی را بدنبال خواهد داشت.

در این پژوهش بمنظور بررسی اثرات سرریز بین المللی تکنولوژی ناشی از جریان کالاهای واسطه ای – سرمایه ای روی رشد اقتصادی از روشهای جدید تحلیل سریهای زمانی برای الگوسازی و برآورد استفاده شده است.

الگوی مورد استفاده الگوی تصحیح خطای برداری یوهانسون-جوسلیوس است. دوره مورد مطالعه 1358 تا 1383 می باشد. با استفاده از 3 متغیر درونزای رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت رشد واردات کالاهای واسطه ای – سرمایه ای و رشد سرمایه فیزیکی و با استفاده از یك مدل AK دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته اند:

1- رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای (ماشین آلات و تجهیزات) روی رشد بلند مدت اثری ندارند.

2-در کوتاه مدت اثرات رشد واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای روی رشد اقتصادی مثبت و معنی دار است.

نتایج حاصل از برآورد بلند مدت از هر سه روش OLS (آزمون انگل-گرنجر) الگوی تصحیح خطای برداری( (VECM و الگوی ARDL مبنی بر این مطلب است که مقادیر رشد با دو دوره وقفه اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد تولید نا خالص داخلی بدون نفت دارد. همچنین سرمایه فیزیکی و واردات اثر مثبت و معنی داری بر نرخ رشد دارد.نتایج برآورد یوهانسون نشان می دهد که افزایش یک درصد در سرمایه فیزیکی و واردات به ترتیب نرخ رشد تولید را به میزان 67 و 48 درصد تغییر می دهد که این مطلب تائید کننده نتایج مدلهای قبلی است، بنابراین فرضیه اول رد می شود.

همچنین با استفاده از توابع عکس العمل و الگوی تصحیح خطا نشان داده شد که علاوه بر تاثیر بلند مدت متغیر های ذکر شده نوسانات این متغیرها نیز به تغییر در نرخ رشد تولید در کوتاه مدت خواهد انجامید.و از آنجائیکه ضریب سرعت تعدیل مربوط به نرخ رشد اقتصادی بالاست(حدود 62 درصد) می توان گفت که هر گونه عدم تعادل بسرعت برطرف می شود، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.

از سوی دیگر نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که اثرات افزایش یک واحد واردات کالاهای واسطه ای بر رشد تولید نسبت به اثرات افزایش یک واحد سرمایه فیزیکی بسیار بیشتر است که می تواند ناشی از تکنولوژی همراه این دسته از کالاها باشد که در آنها متبلور است.به این ترتیب توجه به واردات این دسته از کالاها می تواند از طریق واردات تکنولوژی و بومی کردن آن به افزایش بازدهی سرمایه های فیزیکی در کشور منجر شود و از این رهرو می تواند یک عامل مثبت تلقی شود.

فهرست:

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 1

2-1- تعریف مسئله. 2

3-1- فرضیات تحقیق.. 7

4-1- دلایل ضرورت و توجیه انجام طرح. 7

5-1- روش تحقیق.. 8

6-1- مشكلات اجرایی در انجام طرح و روش حل مشكلات.. 8

فصل دوم :مروری بر ادبیات موضوع. 10

2-1- مقدمه. 11

2-1-1- تجارت آزاد و نظریه های مزیت مطلق و نسبی. 12

2-1-2- ساختار تعرفه ای بهینه مطابق آخرین نظریات تجارت بین الملل 15

2-2- روند واردات كالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت ایران. 16

2-3- ابزارهای جهانی شدن. 18

2-3-1- تجارت بین الملل. 18

2-3-2- سرمایه گذاری مستقیم خارجی وسایر جریان های سرمایه. 23

2-3-3- بین المللی شدن تولید. 25

2-3-4- تبادل تكنولوژی.. 26

2-4- شاخص های جهانی شدن. 27

2-4-1- شاخص سطح تجارت بین المللی. 28

2-4-2- شاخص ادغام تجارت بین الملل. 28

2-5- رابطة مبادله. 29

2-6- رابطة بین تجارت بین الملل و رشد اقتصادی.. 34

2-7- اهمیت كالاهای واسطه ای – سرمایه ای صنعت در تولید. 36

2ـ8ـ مروری بر مطالعات انجام شده 37

2ـ8ـ1ـ مطالعات داخلی. 37

2ـ8ـ2ـ مطالعات خارجی. 39

2-9- مروری اجمالی بر تغییرات واردات و سیاستهای حمایتی. 45

2ـ9ـ1ـ تغییرات وزنی در ارزش واردات ایران بعد از انقلاب.. 45

2ـ9ـ2ـ سیاستهای محدود كنندة تجاری (سیاستهای حمایتی) 46

2ـ9ـ3ـ دلایل اتخاذ سیاستهای حمایتی. 47

2ـ9ـ3ـالف- دلایل اقتصادی.. 47

2ـ9ـ3ـ ب ـ دلایل غیر اقتصادی.. 47

2ـ9ـ4ـ ترتیبات اجرایی سیاست آزاد سازی تجاری.. 48

2ـ9ـ5ـ بررسی حمایتهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای در ایران (دورة بعد از انقلاب) 49

فصل سوم:مروری بر ادبیات رشد اقتصادی.. 51

3-1 – مقدمه. 52

3-2- مروری بر تئوریهای رشد اقتصادی.. 52

3-2-1 – تئوریهای كلاسیك رشد 52

3-2-2- تئوری رشد هارود – دومار و تئوری های نئوكلاسیك رشد. 54

3-2-3 الگوی رشد و توزیع درآمد كالدور 57

3-2-4- تئوری رشد درونزا 59

3-2-4-الف- سرچشمه های رشد درونزا 60

3-2-4-ب – بحث همگرایی. 60

3-2-4-ج- گذر از رقابت كامل. 62

3-2-5- مدلهای رشد درونزا 65

3-3 – مروری بر كارهای انجام گرفته در جهان و ایران. 68

3-4 – ضمیمه : مدل رشد هارود – دومار 77

فصل چهارم: متودولوژی تحقیق.. 79

4-1-مقدمه. 80

4-2- روش شناسی سریهای زمانی و مفاهیم مربوطه. 80

4-2-1- تشریح الگوی تصحیح خطای برداری ‍(VECM) 83

فصل پنجم: برآورد مدل و نتیجه گیری.. 88

5-1- مقدمه. 89

5-2 معرفی متغیرها 90

5-3- برآورد مدل 90

5-3-1- آزمون های ریشه واحد 91

5-3-2- برآورد رابطه بلند مدت با روش OLS.. 93

5-3-3- روش یوهانسون – جوسلیوس 93

الف) تعیین مرتبه مدل VAR 94

ب) تخمین رابطه بلند مدت و استخراج بردارهای همجمعی به روش یوهانسون – جوسلیوس 95

5-5- الگوی با وقفه گسترده توزیع شده (ARDL) 98

5-6- مدل تصحیح خطاء 98

5-7- پویایی های كوتاه مدت.. 100

5-8- نتیجه گیری.. 101

5-8-1- نتایج تجربی بلند مدت.. 107

5-8-1- الف) نتایج برآورد روش OLS (آزمون انگل – گرنجر)…………………… 102

5-8-1-ب ) نتایج برآورد روش ARDL و الگوی جوهانسون……………………… 102

5-8-2- روابط كوتاه مدت (پویایی های كوتاه مدت) 103

5-8-2-الف) توابع عكس العمل. 103

5-8-2-ب) الگوی تصحیح خطاء 103

5-8-3- توصیه های سیاستی. 104

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان)

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 189 کیلو بایت
تعداد صفحات 210
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان)

مقدمه

قال رسول الله (ص) لا مظاهره اوثق من المشاوره – هیچ پشتوانه ای مطمئن تر از مشورت نیست.

با یکی دو کس مشاوره کن
کز یک آیینه پیش رونگری

در اموری که پر خطر بینی
وز دو آیینه پشت سربینی

«سعدی»

در ادوار مختلف تاریخ بشری، همواره نوعی رایزنی وجود داشته است، همواره برای مردم مسائل و مشکلات هر چند ساده و ابتدایی پیش می آمده و آنان دست دست استمداد به سمت کسانی چون ریش سفید طایفه و بزرگ خانواده دراز می کردند.

امروزه مشکلات انسانی پیچیده تر و دشوارتر گردیده و طبعاً متخصصینی را می طلبد که در حرفه های کمکی نظیر روانپزشکی، روان درمانی، مشاوره، مددکار اجتماعی و غیره تبحر کافی داشته باشند و بتوانند فرد را در رفع مشکلات کمک کنند.

فرایند مختلف مشاوره و روان درماین بیانگر این واقعیت است که تلاش علمی و حرفه ای برای بررسی و رفع مشکلات انسانی در جریان است. درمانگران و مشاوران با صرف وقت و استفاده از تجارب علمی و مهارت های شخصی خود به بررسی مشکلات می پردازند و راههایی برای مقابله با آنها ارائه می دهند و سعی می کنند به رابطه ای توأم با اطمینان و اعتماد با مراجع نایل آیند.

در دنیای امروز افسردگی بسیار شایع است. تقریباً از هر 4 ازدواج یکی به طلاق می انجامد، از هر 5 بزرگسال، یک نفر به روان درمانی نیاز دارد یا برای حفظ آرامش خود باید از استفاده کند. بیکاری و مشکلات اقتصادی نیز اندوهی مزمن در تمام طبقات جامعه ایجاد نموده و این موضوعی است که با صرف هزینه هنگفت هم نمی توان آن را حل کرد مگر آنکه توجهی آگاهانه و مسئولانه به مشکلات تحصیلی، رفتاری و خلقی دانش آموزان و کودکان و نوجوانان داشته باشیم و از تبدیل این مشکلات دانش آموزی به معضلات پیچیده خانوادگی و اجتماعی و شغلی آینده جلوگیری کنیم.

سالهاست که تصوری غلط در بین گروههایی از جامعه ما وجود دارد که: کودکی و نوجوانی دوران راحتی و فراغت از هر دغدغه و نگرانی است. در واقع وقت آن رسیده که این تصور را از ذهن بزرگترها بزداییم و آنان را هر چه بیشتر متوجه مسائل و مشکلات دانش آموزان کنیم.

مشکلاتی از قبیل: عنان گسیختگی و فرار از خانه، سوء مصرف الکل و دارو، افزایش مشکلات یادگیری و رفتاری و عاطفی، بی تعهدی و بی مسئولیتی، خودکشی و مشکلات بی شمار دیگری که دانش آموزان با آنها روبرو هستند و نیازمند کمک.

بیان مسأله:

تحولات اجتماعی و اقتصادی در دنیای امروز بر پیچیدگی روابط انسانی می افزاید و همین پیچیدگی ها افراد را در روابط اجتماعی خود با مشکلاتی روبرو می سازد. انسان ناگزیر است برای غلبه بر این پیچیدگی ها با دیگران ارتباط برقرار کند و با افراد متخصص و کارآمد مشورت کند.

وجود ناسازگاریهای عاطفی و اجتماعی در خانواده و مدرسه و محیط کار، روبرو شدن با مشکلات متعدد اقتصادی، تحصیلی، شغلی، جنسی، اخلاقی، نگرانی ها و ناراحتی های فکری همانند تضاد و تعارض با والدین و معلمین، تصمیم گیریهای مهم و اساسی نظر انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل و … دلایل و شواهدی روشن بر ضرورت استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره است.

از این رو نقش و جایگاه مراکز مشاوره در تصمیم گیریهای عقلانی و کسب رضایت مندی از زندگی در دنیای فعلی اهمیت بسیاری دارد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر مراکز مشاوره در کاهش مشکلات دانش آموزان (از دیدگاه دانش آموزان) می پردازیم.

ضرورت و اهمیت تحقیق:

مسأله ارزشیابی بخش جدانشدنی از کار مشاوره می باشد. متأسفانه در کشور ایران به دلیل نوپا بودن مشاوره، فعالیت های انجام شده در این زمینه بسیار محدود است.

با توجه به اهمیت مشاوره، مراکز و خدمات مشاوره ای باید از پشتوانه تحقیقاتی قوی برخود باشند، زیرا پژوهش هایی در زمینه فوق موجبات رشد این علم و کارآیی بیشتر آن را فراهم می آورد.

با نگاهی به تأثیراتی که مشاوران در خلال مشاوره بر مراجعان می گذارند و ارائه دادن برنامه های متفاوت تخصصی برای مراجعان همانند برنامه های آگاهی دهنده در زمینه های مختلف، صرف هزینه های مادی و صرف وقت از طرف هر دو گروه (مشاوران و مراجعان) باید میزان تأثیرگذاری مشاوران و مراکز مشاوره راهنمایی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

اگر چه مشخص کردن موثر بودن مشاوره، بسیار دشوار است و بخشی از این دشواری به این نکته بر می گردد که بعضی مشاوران ارزیابی را فرایندی تهدیدآمیز می دانند، نه سازنده. ولی نمی توان از ارزیابی چشم پوشی کرد زیرا ارائه پیشنهادهای جدید و شناساندن کاستی ها و کمک به مشاوران تا در سطح بالاتر و حرفه ای تری عمل نمایند از پیامدهای ارزیابی می باشد.

در این پژوهش به بررسی میزان تأثیر مراکز مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان در کاهش مشکلات دانش آموزان می پردازیم تا با شناسایی زمینه های موفقیت و عدم موفقیت این مراکز بتوان اثربخشی خدمات مشاوره ای را افزایش داد و از این طریق در جهت تربیت نسلی پویا و سالم و با نشاط گامهای موثری برداشت.

اهداف پژوهش:

در پژوهش حاضر موارد زیر مورد نظر محقق می باشد:

1- استخراج مشکلات شایع دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره انجمن اولیا و مربیان شهرستان کرج.

2- بررسی میزان کارآیی مراکز در کاهش مشکلات شایع دانش آموزان.

3- بررسی میزان رضایت مندی مراجعان از عوامل دخیل در امر مشاوره در مراکز مشاوره و راهنمایی.

4- ارائه پیشنهادهایی در جهت افزایش رضایت مندی مراجعان.

تدوین فرضیه ها

نظر به اینکه پژوهش به صورت توصیفی و زمینه یابی است. به جای فرضیه محقق از پرسشهای پژوهشی استفاده کرده است.

پرسشهای پژوهشی:

1- مشکلات شایع دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان چه مشکلاتی است؟

2- مراکز مشاوره تا چه حد در کاهش مشکلات تحصیلی دانش آموزان مراجعه کننده موفق بوده اند؟

3- مراکز مشاوره تا چه اندازه در کاهش مشکلات رفتاری دانش آموزان مراجعه کننده موفق بوده اند؟

4- مراکز مشاوره تا چه اندازه در کاهش مشکلات خانوادگی دانش آموزان مراجعه کننده موفق بوده اند؟

5- برای بهبود امر مشاوره چه تغییراتی در مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده انجمن اولیا و مربیان می توان انجام داد؟

تعاریف عملیاتی مفاهیم واژه ها:

مراکز مشاوره و راهنمایی خانواده

امروزه موسسات متعددی در زمینه های متفاوت روان شناسی و مشاوره فعالیت می کنند. کلینیک های مشاوره نیز از جمله موسساتی هستند که خدمات مشاوره ای و روان درمانی را به مراجعان خود ارائه می دهند.

کلینیک راهنمایی و مشاوره بر اساس مصوبه شورای عالی جوانان متشکل از حداقل یک مشاور مرد، یک مشاور زن، یک مددکار اجتماعی، یک روان شناس بالینی یا یک روان سنج و یک روانپزشک است.

این گروه با یکدیگر به صورت تیمی همکاری می کنند. کلینیک ها و مراکز مشاوره اصولا به گونه ای طراحی می شوند که مراجعین در آن احساس آرامش نمایند و سعی بر آن دارند تا با ایجاد فضای آرام و دوستانه و بدون هیچ گونه از شدت ناراحتی مراجعین کاسته شود. در بعضی کلینیک ها و یا مراکز مشاوره که مراجعین کودک را می پذیرند ممکن است کودکان بر اساس یک برنامه روزانه یا هفتگی به کلینیک مراجعه کنند.

برای کودکان جوان تر غالباً از بازی برای ایجاد ارتباط سود جسته، لذا در این مراکز اتاق بازی درمانی پیش بینی شده است.

به طور کلی کودکان بسیار خردسال قادر نیستند، مسائل و مشکلات خود را بیان سازند. ولی می توانند آنها را به کمک بازی نشان دهند و برای این منظور می توان از اتاقهای بازی و اسباب بازیهای خاصی که انتخاب شده اند استفاده کرد.

وقتی کودکان بزرگتر مشکلات آموزشی خاص خود را ظاهر ساختند باید جهت برطرف کردن آنها از معلمین استفاده شود. در این میان نقش روان شناس این است که درباره نگرش ها و ساختمان کلی شخصیت فرد مطالعاتی انجام دهد و اگر شواهدی بدست آمد که کودک به خاطر وجود ناراحتی های عاطفی از یادگیری طفره می رود و در برابر آن از خود مقاومت نشان می دهد، تغییر دادن نگرشها و طرز تلقی او ضروری می نماید. (شاهپوریان، رضا، 1355، صفحه 24)

در کلینیک نیز همچون سایر موسسات درمانی به ایجاد رابطه حسنه ضرورتاً اهمیت داده می شود. قطع نظر از سوگیری ها و گرایشات مکتبی، نظریه های مکاتب در یک ویژگی اساسی با یکدیگر مشترکند. یعنی همه آنها مبتنی بر ایجاد یک رابطه ویژه انسانی بین بیمار و درمانگر می باشند.

(راهنمایی و مشاوره 1373 صفحه 173).

مراکز راهنمایی و مشاوره خانواده به محلی اطلاق می شود که به فعالیتهای راهنمایی و مشاوره خانواده بر مبنای اساسنامه سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

(شیوه نامه اجرایی مراکز مشاوره خانواده – سازمان مرکزی انجمن اولیا و مربیان – 1378 ماده یک فصل اول)

اهداف مراکز مشاوره

1- کمک به دانش آموزان در شناخت بهتر خود (استعدادها، تواناییها، رغبتها، ارزشها، نگرشها و …) به منظور ارتقای سطح فکر و اعتلای هر چه بیشتر توانمندی های خویش.

2- کمک به دانش آموزان در کسب اطلاعات لازم درباره موقعیتهای گوناگون زندگی (تحصیلی، شغلی، ازدواج، خانوادگی و جز آن) به منظور میل به سازگاری های لازم.

3- کمک به دانش آموزان در انتخاب و تصمیم گیریهای مهم زندگی مثل انتخاب رشته تحصیلی – شغل – همسرگزینی و … به منظور برخورداری از سلامت روان

ادامه اهداف مراکز مشاوره

با افراد دیگر در خانه، مدرسه و جامعه.

9- کمک به دانش آموزانی که دارای مشکلات بحرانی و یا نیازهای مربوط به رشد هستند و به تنهایی قادر به رفع آنها نیستند.

10- کمک به جوانان در یادگیری مهارت های لازم و کسب اعتماد به نفس بیشتر جهت روبرو شدن با مسائل و مشکلات زندگی.

با عنایت به اهداف فوق وظایف ذیل را برای مراکز مشاوره در نظر گرفته اند.

1- مشاوره های فردی با جوانانی که دارای مشکل و یا نیاز خاصی هستند.

2- مشاوره های گروهی با گروه هایی از جوانان که دارای مشکلات مشابه هستند.

3- انجام مشاوره های گوناگون تحصیلی، شغلی، ازدواج و خانوادگی و برنامه ریزی برای استفاده بهینه از اوقات فراغت بر حسب نیاز جوانان.

4- معرفی خدمات مشاوره ای موجود در جامعه به جوانان.

5- کمک به جوانان به منظور شناسایی فرصتهای مناسب محیطی و درک تجارب خویش در سازگاری با واقعیت موجود.

6- تدارک انواع کمک های حرفه ای برای جوانان در جهت شناخت ویژگیها و توانمندیهای خویش به منظور نیل به مفهوم مناسبی از خویشتن.

7- مشورت با والدین، معلمان، صاحب کار و مسئولان و دیگر افرادی که به گونه ای در بهبود وضعیت جوانان موثرند.

8- کمک به جوانان در موارد بحرانی مانند مرگ عزیزان، شک در زندگی، تمایل و یا اقدام به خودکشی و …

9- شناسایی منابع کمکی دیگر در جامعه و ارجاع جوانان به آنها بر حسب ضرورت.

10- تهیه و عرضه کمک های غیر مستقیم از طریق نشر پوستر، مجلات، بولتن های جزی، ایجاد خطوط ارتباط تلفنی به منظور رفع نیازمندیهای عمومی و افزایش سطح آگاهیهای جوانان.

11- ارزشیابی و پیگیری اقدامات مشاوره ای با جوانان به منظور اطمینان یابی از نتایج فعالیت های مشاوره ای در تغییر و بهبود وضعیت جوانان.

12- تحقیقات ضروری در ارتباط با مسائل و نیازهای جوانان به منظور دستیابی به بهترین شیوه های برخورد با آنها.

مشاوره در سال 1980 کمیسیون صادر کننده پروانه، انجمن آمریکایی کارکنان و راهنمایی (APGA) که ترغیب شد تا جهت مشاوران پروانه قانونی کار خصوصی صادر کند، مشاوره را به عنوان «… بکارگیری شیوه های مشاوره و سایر زمینه های علوم رفتاری در یاری رساندن به یادگیری چگونگی حل مشکلات یا تصمیم گیری پیرامون پیشه و حرفه، رشد فردی، ازدواج، خانواده یا سایر موارد بین فردی» تعریف کرد:

مشاوره به رابطه حرفه ای بین یک مشاور آموزش دیده و مراجع دلالت می کند. این رابطه معمولاً میان دو نفر است. اگرچه بعضی مواقع مشاوره با بیش از دو نفر صورت می گیرد. این رابطه برای کمک کردن به مراجعان جهت درک و روشن کردن نظرات آنها در مورد محیط زندگی خود و یا دادن راه رسیدن به اهداف انتخاب شده فردی از طریق انتخاب راههای سنجیده و با معنای فردی و حل مشکلات هیجانی و میان فردی برگزار می شود.

مشاوره یک جریان یادگیری است که معمولاً از طریق ارتباطی متقابل بین دو نفر – مشاور مراجع – انجام می گیرد.

در این رابطه، مشاور با داشتن مهارت های علمی در زمینه روانشناسی کاربردی و تجربه حرفه ای به مراجع کمک می کند تا هر چه بیشتر به خودآگاهی برسد و با کسب بینش واقعی، در برخورد با مشکلات حال و آینده اش بتواند تصمیم بگیرد.

مشاوره، تجربه ای است که در آن مراجع برانگیخته می شود تا درباره وضع خود، گرایشها و همچنین طرحهایی که به او در حل مشکلاتش یاری دهد بیندیشد.

مشاوره کوشش صمیمانه دو جانبه است که در آن واکنشها و احساسات مراجع بیش از هر چیز حائز اهمیت است.

به عقیده پاترسون مولف کتاب مشاوره و راهنمایی مدارس مشاوره رابطه ای تخصصی است که با طیب خاطر بوسیله فردی که به کمک روانی احساس نیاز می کند (مراجع) با فردی که برای تدارک آن کمک، کار آزموده است (مشاور) ایجاد می شود.

مشاوره، متضمن فکر کردن با مراجع درباره سوابق، رغبتها، فشارهای وارده بر او، بررسی امکانات عملی گوناگون و بالاخره اتخاذ تصمیم و عمل به آن است.

بدیهی است توجه عمده پویش مشاوره، معطوف کوششهایی است که مراجع به نفع خود بعمل می آورد یعنی در واقع تکیه روی از بین بردن مشکل نیست بلکه در کمک به فرد است که خود به حل مشکلش نائل شود.

5 هدف عمده مشاوره:

1- آسان کردن تغییرات رفتاری 2- افزایش توانایی مراجع در ایجاد و حفظ رابطه با دیگران 3- کمک به بالا بردن اثربخشی و توانایی سازگاری (سازش یافتگی) مراجعان 4- بهبود فرایند تصمیم گیری در مراجعان 5- تسهیل شکوفایی استعدادهای بالقوه مراجعان.

مشاور مهمترین رکن برنامه های راهنمایی است و چون معمولا از صلاحیت علمی و تخصصی لازم برخوردار است، در حل مشکلات دانش آموزان نقش تعیین کننده دارد. مشاور وقتی می تواند در کار خود دقیق باشد که از ویژگی های زیر برخوردار باشد.

از نگرشها، آرمانها، احساسات، ارزشها، تواناییها و محدودیت های خود آگاهی کافی داشته باشد.

از اعتماد به نفس، سلامت روان و پایداری عاطفی برخوردار باشد.

شخصیتی گرم و پذیرا و نسبت به دیگران علاقمند باشد.

احساسات و افکار شخصی خود را به مراجع تحمیل نکند، درباره امر به پیش داوری نپردازد و او را وسیله ای برای ارضای نیازهای روانی خود قرار ندهد.

نسبت به حالات درونی و نیازهای مراجعان خود، حساس باشند. به دنیای مراجع وارد شود یعنی مسائل را از دریچه چشم او ببیند بدون آنکه تحت تأثیر مراجع قرار گیرد.

دید علمی داشته باشد و مسائل را به شیوه منطقی حل کند.

از کار کردن با دیگران لذت ببرد و در رابطه اش با سایرین، انعطاف پذیر باشد.

در حرفه خود از مهارت، تجربه و تخصص کافی برخوردار باشد.

از امکانات تحصیلی و شغلی، منابع موجود در جامعه و سایر موقعیتهای اجتماعی آگاهی کلی داشته باشد تا بتواند در فرصتهای مناسب اطلاعات لازم را در اختیار مراجعان خود قرار دهد.

انجمن ملی راهنمایی شغلی 1949 چنین مطرح کرد که خصوصیات عمومی مشاوران باید علاقه عمیق به مردم و شکیبایی نسبت به آنان، حساس بودن به طرز نگرش و اعمال دیگران، ثبات هیجانی و عینیت، مورد اعتماد بودن و آشنا بودن با حقایق را شامل می گردد. بعدها انجمن آموزش و نظارت مشاوران (1964) شش خصوصیت اصلی را برای مشاوران قائل شد:

ایمان داشتن هر فرد، تعهد نسبت به ارزشهای فردی و انسانی، هوشیار بودن در مورد محیط و اطراف خویش، گشادگی اندیشه، درک خود و تعهد شغلی.

کمز و همکاران (1969) از مجموعه مطالعاتشان چنین نتیجه گرفتند که تفاوت عمده بین مشاوران موثر و غیر موثر، در عقاید و خصایص شخصی خود آنان است.

کمز دریافت که مشاوران موثر، سایر افراد را در جهت حل مشکلات و هدایت زندگی شان توانا و نه ناتوان می دانند. همچنین آنها مردم را قابل اطمینان، صمیمی، و با ارزش می دانند. آنها تمایل بیشتری به نزدیک شدن با افراد دارند تا با اشیا و معتقدند انسانها توانایی کافی برای روبرو شدن با مشکلات را دارند. و نیز بیش از اینکه مسائل خود را پنهان کنند خود را آشکار می کنند.

کمز و سوپر (1963) پی بردند که مشاوران موثر مراجعان خود را افرادی لایق، قابل اعتماد، دوست داشتنی و با ارزش می دانند و خودشان را نوعدوست و غیر سلطه گر می شمارند.

آلن پی برد که: «مشاور فردی است که با حالتهای عاطفی خود آشنا است و مشاور غیر موثر به لحاظ زندگی درونی خود کم وبیش ناراحت است. مشاوران موثر می توانند احساساتی مانند ناراحتی، خشم، تنفر و سایر احساسات به ظاهر منفی را در خود بپذیرند و بدون انکار یا تحریف آنها، کنترل بیشتری بر رفتارشان خواهند داشت. آنها به این دلیل که به واکنشهای هیجانی خود آگاه هستند، می توانند به جای آنکه به احساسات خود اجازه دهند تا بدون آگاهی هوشیارانه نسبت به آنها، بر رفتارشان تأثیر بگذارند، همانگونه که می خواهند عمل کنند.»

در مجموع خصوصیات شخصی مشاوران موثر را می توان اینگونه بیان نمود:

1- مشاوران موثر تجارب خود را می پذیرند و نسبت به آنها گشاده هستند.

2- آنان از ارزشها و باورهای خود آگاهی دارند.

3- آنان قادرند با دیگران رابطه ای گرم و عمیق ایجاد کنند.

4- آنان خود را به آن صورتی که واقعاً هستند به دیگران نشان می دهند.

5- آنان مسئولیت شخصی رفتار خود را می پذیرند.

6- آنان سطح آرزویی واقع گرایانه دارند.

خانواده ß دامنه تعریف خانواده از خانواده هسته ای که در آن پدر نان آور محسوب می شود، مادر زحمت های خانه را به عهده دارد و دو فرزند نیز در مجموعه خانواده حضور دارند تا خانواده های چند نفری که با یکدیگر زندگی می کنند، گسترده است. بین این دو خانواده حداقل از هشت نوع خانواده دیگر نیز می توان نام برد. خانواده گسترده، خانواده مختلط، خانواده غیر رسمی، خانواده تک والدی، خانواده گروهی، خانواده زنجیره ای (serial family) خانواده چند همسره (polyamous family) و خانواده ای که در آن زن و شوهر بدون ازدواج زندگی می کنند (cohabitational family) (کلدنبرگ و گلدنبرگ؛ 1991، سوارتس 1993؛ توماس، 1992)

خانواده ها را همچنین می توان بر اساس ساختار سازمانی آنها تعریف کرد که با توجه به معیارهایی نظیر پیوستگی، عشق و محبت، وفاداری و هدفمندی میان اعضا مشخص می شود. وجود ارزش های مشترک فراوان، علایق، فعالیت ها و توجه به نیازهای اعضا وجه تمایز میان خانواده، به عنوان یک گروه با کارکردی خاص ودسته ها یا گروه های سازمانی دیگر محسوب می شود.

خانواده ß خانواده کوچکترین نهاد اجتماعی است و مهمترین رکن جامعه را تشکیل می دهد. خانم دکتر نوابی نژاد خانواده کوچکی متشکل از افرادی است که از طریق پیوند زناشویی یا خونی با یکدیگر در ارتباط متقابل هستند و در کنار یکدیگر در واحد خاصی زندگی می کنند و دارای تجارب فرهنگی مشترکی می باشند. مشاوره ازدواج و خانواده درمانی 1376 صفحه 36

خانواده یک پدیده تاریخی و یک واحد اجتماعی است که واجد خصایص یک گروه یا یک نهاد است. خانواده به مجموعه ای از افراد اطلاق می شود که با هدف و منافع مشترکی زیر سقفی گرد هم می آیند. قائمی – علی – نظام حیات خانواده در اسلام 1375 – صفحه 20

خانواده عبارتست از یک شراکت کم وبیش پایدار با یا بدون فرزند.

ساموئل کنیک جامعه شناسی – ترجمه مشفق همدانی صفحه 226

از خانواده تعاریف دیگری نیز عنوان شده است و از همه آنها چنین برداشت می شود که خانواده نهاد اجتماعی است که از زن و مرد بر اساس قراردادی شرعی یا عرضی در یک مجموعه قرار می گیرند و با تولد فرزندان پیوند آنان پیچیده تر و غنی تر می گردد و اعضای این اجتماع دارای اهداف مشترک و هم چنین روابط عاطفی با یکدیگر می باشند و بروز هر نوع اختلال در هر یک از اعضای خانواده موجب بروز اختلال در سیستم خانواده می گردد.

کتاب های جامع آموزش خانواده انتشارات مدرسه

خانواده یک واحد اجتماعی است که بر اثر ازدواج یک زن و مرد پدید آمده وجود فرزندان آن را تکمیل می کند.

مشخصه های خانواده: 1- از قدیم الایام وظیفه تولید مثل، پرورش کودک، تولید اقتصادی و… را بر عهده داشته است.

2- افراد متفاوتی با وظایف مشترک و گوناگون در آن حضور دارند.

3- در این سازمان منافع مشترکی دنبال می شود.

4- حقوق متقابلی بین افراد یا اعضاء موجود است.

5- تماس مستمر و رویارویی بین اعضا وجود دارد.

6- روابط منظم و مشخصی بین اعضاء برقرار می گردد و این روابط غالباً صمیمی و همه جانبه است.

خانواده به طور کلی به دو قسم متعادل و نامتعادل تقسیم می شود. در خانواده نامتعادل اعضا از عهده انجام وظایف به خوبی بر نمی آیند و احساس آرامش و امنیت در آن وجود ندارد. خانواده نامتعادل به گروههای متعددی قابل تقسیم است که عبارتند از:

– خانواده گسیخته یا خانواده ای که اعضای آن مشخصا از هم پاشیده اند و در یک مجموعه زندگی نمی کنند. همچون خانواده طلاق و خانواده با پیوسته.

– خانواده گسسته که در آن گرچه اعضاء در کنار یکدیگرند، ولی با یکدیگر روابط مناسب ندارند. خانواده گسسته انواعی دارد که عبارتند از: خانواده آشفته: در خانواده آشفته یا بی سامان مهمترین عناصری که به شکل بارز آسیب خورده است، مدیریت و قانونمندی و تعامل مثبت اعضای خانواده با یکدیگر است.

در چنین خانواده ای هر کس ممکن است امیال و خواسته های خود را اجرا کند و هر کس به تناسب قدرتی که در اختیار دارد، می تواند دیگران را تحت سلطه خویش بگیرد. مانند دخترانی که از بیرون رفتن و ارتباط با افارد مختلف در جامعه به عنوان ابزاری برای تسلط بر افراد خانواده استفاده می کنند. خانواده بی سامان در حقیقت یک واحد اجتماعی سازمان یافته به شمار نمی آید، بلکه واحدی است متشکل از تعدادی افراد که بیشتر یک جمع را می سازند تا یک جامعه را.

خانواده قطبی ß منظور از خانواده قطبی خانواده ای است که در آن قدرت و سلطه روی فرد معینی چون پسر، مادر یا یکی از فرزندان متمرکز است. به چنین خانواده هایی اصطلاحاً پدر سالار، مادر سالار و یا فرزندسالار می گویند.

در خانواده های قطبی، مدیریت و اقتدار وجود دارد. ولی تعامل مثبت بین اعضای آن برقرار نیست. در چنین خانواده ایی سایر اعضاء خانواده استقلال و عزت نفس مناسب را ندارند. اعضای غیر مسلط، هر چند ممکن است نسبت به سلطه فرد مسلط معترض باشند لکن در خود توان کافی برای بیان اعتراض را نمی یابند. همین تعارض درونی موجب می شود، فرد نسبت به تواناییهای خود ناامید شود و خود را فردی ناتوان و در مجموع کم ارزش تلقی کند.

از میان انواع خانواده های قطبی، خانواده پدر سالار می تواند کم آسیب تر از انواع دیگر باشد در حالی که خانواده فرزند سالار خانواده ای است با زمینه آسیب پذیری زیاد.

هر چند خانواده پدر سالار از مزیت بیشتری نسبت به سایر انواع خانواده های قطبی برخوردار است، لکن چنین خانواده ای نیز در جهان امروز و در شرایط فعلی، خانواده ای متعادل به شمار نمی آید.

در جهانی که بیش از گذشته انسانها احتیاج به رشد عقلی، عاطفی و اجتماعی دارند، باید به همه آنان فرصت مناسب برای مواجه شدن با مسائل گوناگون زندگی را داد. فرزندان و زن خانواده احتیاج دارد در زمینه های مناسب با سن و جنس خود با مسائل مواجه شوند و در حد توان خود آنها را حل کنند. در خانواده پدر سالار چنین فرصتهایی در اکثر و اغلب موارد به افراد داده نمی شود. همه باید برای انجام هر کاری از قدرت مسلط پیروی کنند و هر کس نباید بدون اذن و اجازه او عملی انجام دهد و این قاعده کلی، ضرورت زندگی اجتماعی در جهان امروز را نادیده می گیرد.

در خانواده مادرسالار، علاوه بر اشکالی که در مورد خانواده های پدرسالار متذکر شدیم، موارد مشکل عبارتند از:

آسیب خوردن عزت نفس پدر که ناشی از ضعیف شدن نقش او در خانواده است.

از بین رفتن یک الگوی مناسب پدری برای فرزندان.

تصمیم گیری های گاه شدید و عاطفی مادر.

خانواده های فرزندسالار، ضمن آنکه ممکن است معایب دودسته خانواده های پدرسالار و مادرسالار را داشته باشد، اشکالات متعدد دیگری نیز دارند. در این خانواده ها، ضمن اینکه پدر و مادر هر دو خود را فاقد کفایت می بینند، تصمیم گیریهای هیجانی و گاه همراه با ناپختگی توسط آنان بسیار زیاد دیده می شود. مضافاً اینکه فرزندان دیگر ینز خود را در این بین ذیحق دانسته و یا موجب بالا رفتن تنشها در خانواده شده و یا نگرشی کینه توزانه نسبت به خواهر یا برادر خود پیدا می کنند. در هر حال خانواده های فرزندسالار معمولاً آسب پذیرترند و اغلب قانونمندی خاصی بر آنان حکمفرما نیست.

روی هم رفته به جای سلطه یک فرد در خانواده بهتر است قانون و تعامل مناسب عقلی، عاطفی، رفتاری در بین آنان حاکم باشد. پدر باید مدیر خانواده باشد و بر اساس مقررات و الگوهای تعامل سالم و سازنده مدیریت کند.

خانواده بی عاطفه ß خانواده بی عاطفه، خانواده ای است که اصلی ترین ابزار ارتباط یعنی عاطفه و همدلی بین اعضای خانواده را ندارد.

عواطف در خانواده اولین عامل تعادل به شمار نمی آید ولی عامل اصلی محسوب می شود. در یک خانواده متعادل، مقدم بر عاطفه، باید عقل حاکم باشد، ولی عقل وظایف خانواده را تکمیل نمی کند. این عاطفه است که باید در تمامی روابط خانوادگی جریان داشته باشد و حضور خود را نشان دهد. علاقه زن و شوهر نسبت به یکدیگر و محبت بی دریغ آنان نسبت به فرزندان، تضمین کننده یک خانواده خوب و متعادل است.

محبت در خانواده باید هم وجود داشته باشد، هم بیان شود و هم غیر مشروط باشد.

از جمله عوامل موجد محبت، توجه به شأن، شخصیت و نیازمندیهای همسر و سایر اعضا خانواده است. باید از خود محوری و خود میان بینی اجتناب کنیم تا بتوانیم در قلوب دیگران جایی پیدا کنیم. ضمناً باید از عواملی که موجب می شود محبت ما نسبت به دیگران خدشه دار شود و یا جایگاه محبت آمیز خود را در دل یکدیگر از دست دهیم، اجتناب کنیم. از آن جمله فراموش کردن خطاها اشتباه ها و اعمال و رفتاری است که از فرد مقابل سرزده و در شخصیت و ذهن ما اثر منفی می گذارد. چنین خاطراتی را بهتر است آگاهانه به فراموشی بسپاریم.

هرگز نباید عملاً یا تلویحاً ابراز کنیم که اگر فلان کار را انجام دهی تو را دوست دارم و یا چون کار معینی را انجام نداده ای دوستت ندارم. دوست داشتن و نداشتن نمی تواند ابزار مناسبی برای تشویق و تنبیه اعضای خانواده باشد.

به این ترتیب محبت غیر مشروط، بستری مطمئن برای رشد روانی اعضای خانواده، به خصوص فرزندان خواهد بود.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق جامع در مورد تورم

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.243 مگا بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

تحقیق جامع در مورد تورم

مقدمه

در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از عکس العمل پویای تولید و تورم نسبت به شوکها و مکانیزم انتقال سیاست پولی ارائه می شود . در ادبیات نظری در زمینه بررسی رفتار قیمتهای خرده فروشی بین الگوهای قیمت گذاری وابسته به زمان و وابسته به وضعیت تفاوت وجود دارد . در مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فرض می شود که بنگاه های اقتصادی قیمت محصولات خود را براساس مکانیزم رفتار زمانی قیمتها تغییر می دهند . به عبارتی در این نوع قیمت گذاری بخشی از تغییرات قیمت در دوره زمانی مشخص به صورت برونزا تعیین شده و در طی زمان ثابت می مانند . بنابراین مدلهای قیمت گذاری وابسته زمانی فاقد چارچوب خرد می باشند . در حال که در مدلهای قیمت گذاری وابسته به وضعیت بنگاه های اقتصادی قیمت نوسان تورم به عنوان معیاری از نااطمینانی تورم می باشد . در شرایطی که تورم آینده به نااطمینانی نسبت داده شود بنگاه ها به شرایط و وضعیت اقتصادی در امر قیمت گذاری حساس شده و توانایی آنها در جذب هزینه ها اهمیت اساسی خواهد داشت . مثلا ً تغییر در هزینه اقلام غذایی به دلیل تغییر هزینه های توزیع ، انبارداری و نیروی کار (در واقع غیر فرآیندی) باعث می شود فروشندگان خرده پا به منظور اجتناب از قیمت گذاری کمتر از هزینه نهایی آنها را سریعا به مشتریان انتقال دهند . در حالی که در مورد کالاها و خدماتی که در مراحل نختلف تولید دارای ارزش افزوده باشند ، بخشی از هزینه های تولید به دست بنگاه ها به آسانی جذب شده و در کوتاه مدت از تعدیل متناوب قیمت این محصولات پرهیز می شود .

در این زمینه كلینو و كرایوتسو با استفاده از داده های ماهانه قیمت های خرده فروشی كشور آمریكا نشان دادند كه در طی دوره 2003- 1988 تغییرات تورم ماهانه ناشی از متوسط ماهانه میزان تغییر قیمت ها بوده و تكرار ( دفعات) ماهانه تغییرات قیمت كالاها و خدمات علت اصلی نرخ تورم ماهانه نمی باشد. براین اساس آنها معتقدند كه در آمریكا رفتار قیمت ها با فروض مدلهای قیمت وابسته به زمان سازگارند. در مطالعه دیگری بیلز و كلینو نشان داده اند كه در آمریكا بطور نسبی قیمت ها به دفعات تغییر می نمایند، ولی با این وجود حدودا قیمت 50 درصد از اقلام شاخص قیمت برای مدت زمانی كمتر از 3/4 ماه ثابت مانده اند. همچنین تناوب تغییرات قیمتی كالاها و خدمات بطور قابل توجهی در بخشهای مختلف اقتصادی متفاوت می باشد. دایز و نوز در كشورهای اروپایی نتیجه گرفته اند كه قیمت اقلام خوراكی در مقایسه با اقلام غیرخوراكی شاخص مصرف كننده به تناوب تغییر می یابند كه ممكن است تكرار تغییرات قیمتی ناشی از ماهیت خام و فرآوری نشده آنها باشد. همچنین قیمت كالاها در مقایسه با قیمت اقلام خدماتی به دفعات بیشتری تعدیل می شود. آنها اعتقاد دارند كه شرایط اقتصادی اثر مهمی بر رفتار قیمت ها دارد به گونه ای كه در شرایط تورمی قیمت كالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه ها تعدیل می شوند. زمانی كه تولیدكنندگان اطلاعات كمتری در مورد شوكهای هزینه دارند قیمت ها چسبندگی بیشتری از خود نشان می دهند.

در پژوهش دیگری كمبل و مالی چسبندگی های قیمت را در بخش كارخانه ای آمریكا مطالعه نموده و با استفاده از برازش منحنی فیلیپس نشان می دهند كه پایداری تورم در كالاهای بادوام صنعتی بالاتر از كالاهای بی دوام می باشد. انها همچنین نتیجه گرفته اند كه در اكثر صنایع قیمت گذاری براساس چشم انداز آینده نگر صورت می گیرد و فقط در بنگاه های كه از متوسط حاشیه سود بالایی برخوردارند قیمت گذاری به سبك گذشته نگر است.

چرا در اقتصاد ایران قیمت ها به تناوب تغییر می نمایند. با به كار بردن اطلاعات سری زمانی و مقطعی ماهانه قیمت ها در سطح خرده فروشی به منظور پاسخگویی به پرسش مزبور می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی و مقطعی قیمت ها، ‌وقایع سبك شده در سطح گروه های اصلی و اختصاصی شاخص قیمت مصرف كننده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و نشان داده می شود كه تكرار تغییرات قیمت كالا و خدمات در سطح خرده فروشی می تواند ناشی از بی ثباتی تورم، فرآیند تبدیل و یا تغییرات سیاستی باشد.

علاوه بر این تكرار تغییرات قیمتی ماهانه كالاها و خدمات موجود در سبد مصرف كننده در گروه های اصلی و اختصاصی با استفاده از داده های مقطعی و سری زمانی بررسی شده و ارتباط آن با تورم كل شاخص قیمت مصرف كننده تعیین می شود.

تورم كل شاخص قیمت مصرف كننده به دو عامل ایجاد كننده آن تفكیك می‌شود: یعنی سهم اقلامی از كالاها و خدمات كه در سبد مصرف كننده با تغییر قیمت مواجه اند و منبع دیگری كه میزان (سطح) تغییر قیمت ماهانه هر یك از اقلام موجود در سبد را اندازه گیری می نمایند.

فصل1

تورم

از تورم تعاریف مختفلی شده است. برخی از اقتصاددانان تورم را مقدار زیاد پول در مقابل مقدار خیلی كم كالا دانسته اند. عده ای دیگر تورم را مازاد تقاضای كالاها و خدمات ( درآمد واقعی) و افزایش حجم پول سرانه ( درامد اسمی) و كاهش قدرت خرید پول تعریف كرده اند. و بالاخره بعضی هم تورم را افزایش دستمزد اسمی به میزانی بیشتر از رشد بهره وری نیروی كار در اقتصاد تعبیر كرده اند. ملاحظه می شود در همه این تعاریف بیشتر روی عوامل به وجود آورنده تورم تاكید گرده است. شاید مناسبترین تعریف از تورم« افزایش مداوم و پیوسته سطح عمومی قیمت ها» باشد.

این تعریف از چند جهت باید مورد توجه قرار گیرد؛ اولا تورم افزایش سطح عمومی قیمتهاست. بنابراین لزوما این طور نیست كه همه كالاها و خدمات به یك نسبت افزایش قیمت داشته باشند؛ زیرا بعضی از كالاها و خدمات ممكن است به لحاظ پیشرفتهای فن آوری، سفته بازی، مالیات بندی، معافیتهای گمركی، كنترل های دولتی و غیره رشد قیمت سریعتر و یا كندتری از بقیه كالاها داشته باشند. به هر حال نكته مهم در رابطه با تورم آن است كه اگرچه ممكن است قیمت نسبی كالاها و خدمات به دلایل مختلف تغییر نماید و یكسان نیز نباشد، اما سطح عمومی قیمت ها روندی افزایش داشته باشد.

ثانیا افزایش سطح قیمت ها باید مداوم و پیوسته باشد. بنابراین اگر سطح قیمت ها برای مدتی افزایش یافته، سپس متوقف گردد، یك چنین افزایش قیمتی معمولا به تورم نسبت داده نمی شود. به عنوان مثال اگر در كشوری به دلیل تعدیل های اقتصادی، نظیر برداشتن كوپن قند، برنج و یا كاهش موقتی تولید در اثر كاهش روزهای كار در هفته (نظیر آنچه در اوایل سال 1974 در انگلستان اتفاق افتاد)، قیمتها افزایش یافت، با وقتی كه قیمت ها بطور پیوسته و برای ماهها افزایش می یابد، كاملا متفاوت است. در هر حال مزیت این تعریف نسبت به تعاریف قبلی آن است كه بدون توجه به علل تورم و سیاستهایی برای كنترل ان بیان گردیده است. زیرا وقتی در تعریفهای قبلی مثلا تورم به صورت افزایش حجم سرانه پول در اقتصاد تعریف می شود، در حقیقت به طور ضمنی سیاست كنترل ان نیزكه كاهش حجم پول از طریق یك سیاست انقباضی پولی در اقتصاد است، مطرح می گردد. یا وقتی تورم بر حسب افزایش دستمزد و بدون افزایش بهره وری نیروی كار تعریف می شود، روشن است كه عامل به وجود آورنده ی ان قدرت چانه زنی اتحادیه های كارگری در اثر افزایش دستمزد است و برای مهار تورم، كافی است، افزایش دستمزدها از طریق سیاستهای درامدی متوقف گردد.

علل تورم

اینك پس از تعریف تورم، علل آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. در مورد تورم علل مختلفی وجود دارد كه در اینجا تنها سه مورد از عمده ترین آنها مورد بررسی قرار می گیرد.

1-تورم به عنوان یك پدیده پولی: حداقل در 600 سال تاریخ مدون اقتصادی یك رابطه نزدیكی بین تورم و تغییرات عرضه پول مشاهده شده است. طلا و نقره كشف شده در پایان قرن 14 در امریكا و سرازیر شدن آن به اروپا، موجب گردید تا قیمتها در اروپا افزایش یابد. چاپ اسكناش در انگلستان در طی جنگهای ناپلئونی، در آلمان پس از جنگ جهانی اول، موجب تورم شدید در هر حالت گردیده است.

2-افزایش در عرضه پول نسبت به تقاضای پول: رابطه بین افزایش سطح قیمتها و نرخ افزایش عرضه پول می تواند به سادگی و با استفاده از تجزیه و تحلیل عرضه و تقاضای كالا دیده شود. فرض كنید منابع عظیمی از نفت در یك كشور كشف شود و عرضه آن نسبت به تقاضایش فزونی یابد. در چنین شرایطی قیمت نفت نسبت به قیمت دیگر كالاها كاهش خواهد یافت. برای مثال: اگر قبلا یك بشكه 220 لیتری نفت یا یك ظرف 20 لیتری شیر مبادله می گردید، با افزایش عرضه نفت برای دریافت همان مقدار شیر ممكن است دو بشكه نفت پرداخت شود. می بینیم افزایش عرضه نفت نسبت به تقاضای آن منجر به كاشه نسبی قیمت نفت گردیده است.

زیرا برای خرید مقادیر مشخصی از كالاهای غیر نفتی واحدهای بیشتری از نفت لازم می شود.

با استدلال مشابه می توان دید كه وقتی عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش می یابد، چه اتقاقی می افتد . روشن است كه در این حالت نیز قیمت نسبی پول كاهش می‌یابد، زیرا رای خرید واحدهای معینی از كالاها و خدمات، باید واحدهای بیشتری از پول پرداخت شود. این همان چیزی است كه تورم نامیده می شود.

یعنی پرداخت واحدهای بیشتر و بیشتری از پول برای خرید یك مقدار معین از كالا ها و خدمات .

آیا وقتی عرضه پول افزایش می یابد، قیمتهای نسبی كالاها و خدمات تغییر می‌نماید؟ فرض كنید كه عرضه پول آن چنان تغییر كرده است كه قیمتهای نسبی كالاها و خدمات تغییر نمی كند، در چنین شرایطی اگر چه قیمتهای مطلق همه كالاها و خدمات افزایش یافته است، یعنی برای خرید هر واحد از كالاها و خدمات باید تعداد واحدهای بیشتری از پول پرداخت گردد، اما قیمت نسبی آنها همچنان ثابت است. مثلا اگر قبلا برای خرید یك كیلوگندم و قند به ترتیب 50 و 250 ریال می پرداختیم، با افزایش حجم پول برای خرید همان مقدار گندم و قند ممكن است به ترتیب 150 و 750 ریال بپردازیم. مشاهده می گردد، اگر چه قیمتهای مطلق هر دو كالا افزایش یافته است، لیكن پس از افزایش حجم پول نیز قیمت نسبی این دو كالا تغییر نكرده و برای خرید یك كیلو قند، 5 كیلوگندم لازم می شود. در چنین شرایطی كه علی رغم افزایش قیمتهای مطلق كالاها و خدمات، قیمتهای نسبی آنها ثابت می باشد. بیطرفی پول( خنثایی پول) نامیده می شود.

از طرف دیگر ممكن است با افزایش حجم پول، نه تنها قیمتهای مطلق كالاها و خدمات افزایش یابد، بلكه قیمتهای نسبی آنها نیز تغییر كند. برای مثال، ممكن است پس از افزایش حجم پول، به جای 5 كیلوگندم برای خرید یك كیلوقند، 6 كیلوگندم لازم باشد. در این صورت، قیمت نسبی گندم كاهش یافته است و در چنین شرایطی دیگر پول بیطرف (خنثی) نیست.

حال كدام یك از این دو تعبیر درست است؟ آیا پول خنثی است و یا اینكه بیطرف نمی باشد؟ در این خصوص، یك توافق كلی بین اقتصاددانان وجود ندارد. به طور كلی می توان در دوره ای كه تورم وجود دارد، وجود تغییرات نسبی قیمتها را نیز مشاهده نمود.

در عمل اندازه گیری تاثیر خالص تغییرات عرضه پول بر سطح قیمتها، كاری بسیار مشكل است. زیرا در عالم واقع دیگری نیز همراه با عرضه پول تغییر می كنند.

برای مثال، ممكن است؛ اقتصادی دارای ثبات قیمت باشد، در حالی كه بعضی از قیمتها افزایش و بعضی دیگر كاهش یابند. در چنین شرایطی با تغییر سلیقه مصرف كنندگان مبنی بر علاقه بیشتر آنها به كالای A و نیز روگردانیدن آنان از مصرف كالای B موجب افزایش قیمت كالای A شده، در حالی كه قیمتهای مطلق و نسبی كالای B كاهش می یابد.

ملاحظه می شود پیش از آنكه اثر خالص افزایش عرضه پول بر تورم محاسبه گردد، می بایستی اثرات تغییرات فن آوری ، تغییر كیفیت كالاها و تغییرات بر انتظارات حذف شود .

نمودار (14-7 ) كه تورم را به عنوان یك پدیده پولی و با استفاده از روش عرضه و تقاضای كل نشان می دهد، در نظر بگیرید. در این نمودار كه منحنی عرضه كل عمودی رسم شده است (دیدگاه كلاسیك)، پول بیطرف( خنثی) است. زیرا افزایش در عرضه پول، باعث انتقال منحنی تقاضای كل به سمت راست و بالا شده، تنها افزیش سطح قیمتها را بدنبال دارد.

نمودار (14-7) : بیطرفی (خنثایی) پول در بلند مدت

در یك اقتصاد در حال رشد، عرضه پول نیز رشد می كند و اغلب كشورها بویژه جوامع در حال توسعه و توسعه نیافته، رشد اقتصادی را تجربه كرده اند. در این كشورها، تولید كالاها و خدمات با توجه به افزایش نیروی كار و نیز رشد بهره وری افزایش یافته است. ارایه كنندگان این عقیده كه تورم یك پدیده پولی است، ادعا می كنند كه اگر عرضه پول بیش از كالاها و خدمات افزایش یابد، تورم به وجود خواهد آمد. این ادعا می‌تواند با استفاده از معادله مبادله، یعنی py= MV نشان داده شود.

اگر افزایش M سریعتر از كاهش V باشد، (عرضه پول نسبت به تقاضای آن افزایش یابد) در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت. یا به عبارت دیگر اگر M نسبت به y افزایش یابد، سطح قیمتها افزایش می یابد. به عنوان مثال اگر در اقتصادی، رشد سالیانه 3 درصد باشد، (رشد y 3 درصد است) و نیز عرضه پول بیش از 3 درصد در هر سال رشد نماید، در این صورت سطح قیمتها افزایش خواهد یافت.

نمودار( 14-8 ) نشان می دهد كه چگونه رشد سریعتر پول نسبت به تولید ملی، موجب تورم می شود. منحنی كه با خط پر رسم شده است، نسبت عرضه پول به GNP واقعی( یعنی M/GNP )را نشان می دهد. افزایش این نسبت، حاكی از آن است كه افزایش عرضه پول بیش از GNP واقعی است. منحنی كه به صورت خط چین رسم شده است، یكی از معیارهای اندازه گیری تورم مثلا CpI (شاخص قیمت مصرف كننده) را نشان می دهد. همان طوری كه ملاحظه می شود، دو منحنی از روند تقریبا یكسانی تبعیت می كنند، به عبارت دیگر رابطه بسیار نزدیكی بین نرخ تورم و نیز نرخ افزایش عرضه پول نسبت به GNP وجود دارد.

تورم ناشی از كشش تقاضا: وقتی كه مقدار تقاضای كل برای كالاها و خدمات بیش از توانایی اقتصاد به عرضه این كالاها و خدمات (عرضه كل) باشد، در این صورت، تقاضا قیمتها را به سمت بالا خواهد كشید. در مورد نظریه تورم ناشی از كشش تقاضا دو دیدگاه وجود دارد، دیدگاه كلاسیك و دیدگاه كینزی.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

كار آفرینی و مدیریت نشاط

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

كار آفرینی و مدیریت نشاط

اداره انسانی از دیدگاه ادیان

مقایسه كار آفرین و مدیر

كارآفرین :

مدیریت كردن ریسك

فرصت گرایی

عملیات

مدیر :

حداقل كردن ریسك

منایع گرایی

تجزیه و تحلیل

چگونه می توان انتظار داشت نوآوری ها ظاهر شوند ؟

-نیازهای افراد تشخیص داده شود.

-به بازار محصول توجه لازم بشود.

-از ابزارهای علمی و فنون بالاتر استفاده شود.

-داشتن مدیری معتقد به كیفیت ونوآوری.

-ایجاد فضای تعاون و همكاری بین كاركنان.

-ایجاد فضای تغییرپذیری در سازمان.

-تقویت كردن ایده های جدید.

-ایجاد سیستم پاداش برای ایده دهندگان.

-ایجاد محیط شاد و مسرت بخش برای كاركنان.

-پرورش تفكر خلاق در سازمان.

رهكارهای تسهیل در ظهور خلاقیت و نوآوری

-یورش فكری

-سنتز كردن گروه های كاری ( سینكتیكس SYNECTICS )

-سوالات ایده برانگیز

-راه كار دلفی

-گروه اسمی نامنظم

-ایینه مورینو

-ارتباط اجباری

-تجزیه و تحلیل مورفولوژیك

-گروه تخیلی

-الگو برداری از طبیعت

-تفكر موازی

تغییرات بنیادی در سالهای اخیر در سطح مدیریت در جهان

1-ذهنیت و نگرش بشر در خصوص پدیده مدیریت و رهبریت در سازمانها تغییر یافته.

2-مفهوم و ایده كار كردن افراد در سازمانها بعنوان تصدی یك شغل دچار تغییرات وسیعی شده.

3-سازمانها بطور فزاینده ای نسبت به بهینه سازی فرهنگ سازمانی خود سرمایه گذاری كرده اند.

مجموعه این تغییرات نمایانگر تحولی عمیق در نگرش بشر نسبت به چگونگی عملكرد دنیای جدید سازمانها است. این تغییرات الگویی مدیریت را در قالب گذر از وضعیت گذشته به حال می توان تصور كرد:

1-گذر از مدیریت به رهبری.

انجام كار فقط از طریق دیگران كارایی چندانی ندارد.مدیران بجای كنترل زیردستان خود باید در خدمت انان قرار گیرند.

2-گذر از موانع و مشكلات و رسیدن به فرصتها.

مدیران از طریق معاشرت با زیر دستان و سرو سامان دهی به كارها به رفع موانع موجود می پردازند.

3-گذر از كنترل كاركنان و رسیدن به بازده كار.

پای فشاری بر كیفیت جامع و فراگیر.

4-گذر از رقابت و رسیدن به همكاری.

5-گذر از اطاعت و رسیدن به تعهد.

بجای كنترل كردن دیگران سعی می كنند خویش را با دیگران وفق دهند.

6-گذر از كنترل كردن و رسیدن به مربی گری.

7-گذر از تحكم و رسیدن به مشاركت.

مدیریت مشاركتی انتقال اختیارات و دخالت كاركنان در مسایل مدیریتی الگوهای موفق تجربه شده جاری است.

8-گذر از این یا ان و تفكر خطی رسیدن به تفكر خلاقه و اندیشه فراگیر.

باید یاد گرفت چند بعدی و مبتكرانه اندیشید.

9-گذر از دافعه و رسیدن به جاذبه.

ارزش قایل شدن برای عقاید متفاوت می تواند به معنی تغییری اساسی در ذهنیت مدیر امروزه تلقی شود.

10-گذر از پاداشهای مالی و رسیدن به برانگیختگی درونی.

مدیران باید به جای سیستم های تشویق و تنبیه بر رفتارهای خودگردان كاركنان تاكید ورزیده و به جای أنان در این خصوص كه چگونه می توانند از طریق شغل انها به أنچه كه می خواهند دست یابند الهام دهند.

ایفای نقش موثرتر نیروی انسانی با مدیریت یا رفتار نشاط انگیز

فضای مدیریت نیروی انسانی كه بخواهد از افراد در راستای بهره گیری از توانایی های بالقوه انان در به فعالیت رساندن بهره بگیرد. در تكاپو است تا به مواردی نظیر نكات اشاره شده در زیر دست یابد :

پیش بردن مجموعه به سمت اهداف تعریف شده

بهبود بهره وری در ابعاد گوناگون

-افزایش كمیت یا كیفیت تولید یا تغییر در میزان عرضه خدمات

رسیدن به حدی معقول و امكان پذیر از سود اوری و ایجاد فضای جلب رضایت مشتری داخل و خارج از سازمان

تضمین با بیمه كردن بقای سازمان و مواردی مشابه

غالبا ابزارها اهرم ها یا شیوه های مختلفی كه مدیران را برای رسیدن به اهداف سازمانی هدایت می كنند در دو قالب مادی یا انسانی جای داده می شوند :

فهرست مطالب

مقایسه كارآفرینی و مدیر

راهكارهای تسهیل در ظهور خلاقیت و نوآوری

تغییرات بنیادی در سالهای اخیر در سطح مدیریت در جهان

ایفای نقش موثر تر نیروی انسانی با مدیریت یا رفتار نشاط انگیز

تاثیرات مستقیق نشاط روی كاركنان

چه چیزهایی افراد را واقعا بر می انگیزد

ویژگیهای نظام مدیریت ارزشی

ثمرات اعمال مدیریت ارزشی

مدیر ارزشی می توانداین پرسش ها را در ذهن بپروراند

روحیه سازی در كاركنان

ابعاد مهم در ارتباط با كاركنان

عوامل اثر گذار بر شور و شوق كاركنان

چرا ایجاد شور و شوق ضروری است

راه ایجاد شور و شوق در كاركنان

رهبری تسهیل كننده چیست

سوژه های كلیدی در ایجاد اتمسفر یا فضای بهینه كاری

تشكر باید حالت خاص داشته باشد

روال موثر در نشان دادن افتخار نسبت به كاركنان

بهبود جو خانوادگی در محیط كار

زمینه های داوری مردم راجع به شركتها

با در گیر شدن افراد در این برنامه .روحیه بالا می رود

رفتار نشاط انگیز برای ایجاد انگیزه در كاركنان

راهكارهای ایجاد كننده نشاط برای پدید آوردن انگیزه در كاركنان

مشخصه های شخصیتی افراد

گونه های مختلف هوش شناخته شده و قابل رشد در انسانها

خود شناسی با پرسش از خود

ارزیابی اثر بخشی بر اساس استاندارهای آموزشی با كیفیت فراگیر

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ناشنوایی و كم شنوایی

دسته بندی پزشکی
فرمت فایل doc
حجم فایل 46 کیلو بایت
تعداد صفحات 86
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

ناشنوایی و كم شنوایی

كودكان ناشنوا وكم شنوا گرومتجانسی را تشكیل نمی دهند.

اولین دلیل آن است كه آنها كودكانی هستند كه تمام ویژگیهای انفرادی كودكان دیگر رادارا می باشند. ثانیا نقصی كه دارند نیز جنبه فردی دارد.انها همگی از نوع اختلال شنوایی رنج می برند. اما درجه شدت این اختلال وسنی كه اختلال در آن رخ داده است، نوع اختلال وعلت آن همگی هر كودك را منحصر به فرد می سازند.این تفاوتها همراه باعواملی دیگر معلمان ویژه را با مشكلات تازه ای روبه رو می سازند.

نكته ای كه در این جا یادآوری آن از اهمیت برخوردار است این است كه نقص شنوایی بر توانایی هوشی تاثیری ندارد. اما بدون درمانهای اولیه، این نقص می تواند بر رشد هوشی ونحوه ارتباط كودك با خانواده ودیگران تاثیر بگذارد.

تعاریف

عوامل متعددی درتعریفی كه ما از نقص شنوایی به عمل می آوریم دخالت دارند. این عوامل عبارتنداز: شدت نقص شنوایی، سنی كه نقص در آن رخ می دهد و نوع نقص.

شدت نقص شنوایی

شنوایی را معمولا با دسی بل (DB) كه نوعی سنجش نسبی شدت صوت است اندازه گیری وگزارش می كنند. دی سی بل صفر نمایانگر شنوایی بهینه است. وجود نقص تا 26 دسی بل طبیعی است.از 26تا70 دی سی بل كم شنوا واز 71دی سی بل به بالا ناشنوا تلقی می شود.

فری سینا (1974 Frisina) در تعریفی از نقص شنوایی، ابعاد فیزیكی وآموزشی آن را چنین توصیف كرده است:

شخص ناشنوا كسی است كه قدرت شنوائیش در حدی ناقص است كه فهم گفتار او از طریق گوش به تنهایی و یا به وسیله وسایل كمك شنوایی و یابدون آن را بامشكل مواجه می سازد. شخص كم شنوا كسی است كه قدرت شنوائیش در حدی ناقص است كه فهم گفتار را ازطریق گوش به تنهایی و یا از طریق وسایل كمك شنوایی ویا بدون آن ها با مشكل مواجه ساخته اما از آن جلوگیری به عمل نمی آورد.

در جدول 7-1 شایعترین سطحهای موجود در نقص شنوایی نشان داده شده است. سه طبقه اول در حد كم شنوایی و دو طبقه آخر در حد ناشنوایی قراردارند. هر چه درجه نقص شنوایی بیشتر باشد نیاز به دریافت خدمات ویژه افزونتر می گردد.

برای اندازه گیری قدرت شنوایی باید دو بعد را در صدا مورد سنجش قرار دهیم:یكی فركانس ودیگری شدت صوت. فركانس عبارت است از تعداد ارتعاشاتی (ویا سیكلها) كه در هر ثانیه در برابر یك موج صوتی می گیرد. هر چه فركانس قویتر باشد میزان زیروبمی صوت بالاتر است. فرد ممكن است در شنیدن صداهایی كه دارای فركانسهای ویژه ای می باشند دچار اشكال شود.اما در صداهای دیگر چنین مشكلاتی نداشته باشد.شدت عبارت است از بلندی نسبی

جدول 7-1

شدت نقص شنوایی وتاثیرات اموزشی آنها

میزان نقص

شدت صوت برای درك

تاثیرات آموزشی

كم شنوایی خفیف

27-40 دسی بل

ممكن است در شنیدن صداها دور با اشكال مواجه باشند ممكن است به جای مناسبی در كلاس ویا گفتار درمانی نیازمند باشند

كم شنوایی متوسط

55-41 دی سی بل

گفتار مكالمه ای را درك می كنند.ممكن است نتواند از بحثهای كلاسی استفاده كنند ممكن است به وسایل كمك شنوایی ویا گفتار درمانی نیازمند باشند

كم شنوایی متوسط و شدید

70-56 دی سی بل

ممكن است به وسایل كمك شنوایی، آموزشی شنیداری،وآموزشهای شدید گفتاری و زبانی نیاز داشته باشند

ناشنوایی شدید

98-71دی سی بل

فقط میتوانند صداهای بلند را از نزدیك بشنوند. گاهی آنها را ناشنوا تلقی می كنند. به اموزشهای ویژه وزیاد، وسایل كمك شنوایی، وآموزشهای شدید گفتار وزبان احتیاج دارند.

ناشنوایی عمیق

91 دی سی بل به بالا

ممكن است بتوانند صداها وارتعاشات بلند را درك كنند، برای پردازش اطلاعات به جای حس شنوایی برحس بینایی متكی می باشند.این افراد ناشنوا تلقی می شوند.

یك صدا ما می توانیم سطح شنوایی یك فرد را از طریق تعیین میزان شدتی كه در آن فرد صدایی را می شنود تخمین بزنیم. برای انجام این كار از دستگاهی به نام ادودیومتر استفاده می كنیم.اودیومتر وسیله ای است كه میتواند صداهایی را با فركانس وشدت از پیش تعیین شده به وجودآورد.

هنگامی كه فرد صدایی را ازطریق ماشین می شنود باید پاسخ دهد.(مثلا دستش را بلند كند وسرش را تكان دهد)نقص موجود در هر گوش را جداگانه محاسبه می كنند.

سطح شنوایی فرد در جدولی به نام اودیوگرام كه میزان نقص را به د سی بل در فركانسهای نسبی نشان می دهد ثبت می شود.

ارتباط نقص شنوایی وسن

عامل دوم سنی است كه نقص شنوایی در آن رخ می دهد.ناشنوایی پیش از تكلم به ان نقص شنیداری اتلاق می شودكه پیش از رشد گفتار وزبان اتفاق می افتد.

ناشنوایی پس از تكلم نقصی است كه پیش از رشد گفتار و زبان رخ می دهد.ناشنوایی پیش از تكلم اغلب به مشكلات اموزشی جدی تری منجر می شود. ناشنوایی كه بعد از دوره شروع رشد زبان وگفتار به وقوع می پیوندد به اندازه ناشنوایی كه پیش از این دوره اتفاق می افتد جلو افتهای درسی را در مدرسه سد نمی كند.

انواع نقایص شنوایی

عامل سوم نوع نقص شنوایی می باشد. گوش مكانیسم پیچیده ای دارد ( به شكل 7-1 نگاه كنید) به صورت پیچیده ای عمل می كند. هر چند كه نقایص احتمالی زیادی در كار مكانیسم و عملكرد گوش میتواند وجود داشته باشد اما ما می توانیم انها را به دو طبقه اساسی تقسیم بندی كنیم:نقایص انتقالی ونقایص حسی-عصبی.

نقص شنوایی انتقالی از شدت صدایی كه به گوش میانی می رسد ویا محلی كه عصب شنوایی از آن جا شروع می شود می كاهد. امواج صوتی باید از طریقكانال شنوایی به طرف پره گوش یعنی جایی كه در ان جا ارتعاشات به وسیله سه استخوان درگوش میانی( یعنی استخوانهای ركابی،چكشی و سندانی، جمع آوری وسپس به گوش داخلی منتقل می شود عبور كند.جریان ارتعاشات می تواند در هر نقطه در طول این مسیر متوقف شود.مثلا جرم گوش ویا باید مشكلی می تواند كانال خارجی گوش را سدكند. پرده گوش می تواند پاره ویا سوراخ شود و حركت استخوانها در گوش میانی امكان دارد با مانع مواجه گردد. هر نقصی كه بتواند جریان ارتعاشات را مانع شود و یا از رسیدن آنها به عصب شنوایی جلوگیری كند نقایصی در انتقال صوت به وجود خواهد آورد. نقایص انتقالی بندرت قادرند نقایصی بیش از 60 تا 70 دی سی بل را در شنوایی باعث شوند. چنین نقایصی را میتوان از طریق دستگاههای تقویت كننده صدا به صورتی موثر كاهش داد.

نقایص شنوایی حس –عصبی به علت نقایص موجود در گوش داخلی ویا عصب شنوایی رخ می دهند. كار عصب شنوایی این است كه محركات را به مغز برساند. نقایص شنوایی حسی – عصبی می توانند كامل یا جزئی باشند علاوه بر این تاثیر آنها بر برخی فركانسها ( بخصوص فركانسهای بالا)بیش از دیگران است.

از طریق تستهای اودیومتری می توان تشخیص دادكه آیا نقص شنوایی جنبه انتقالی ویا جنبه حسی عصبی دارد. یك دریافت كننده انتقالی استخوانی توانایی جمع آوری صوت را از طریق انتقال استخوانی در مقابل انتقال هوایی بوسیله سد ساختن كانالهای حسی،عصبی اندازه گیری می كند. در حالی كه دریافت كننده انتقال هوایی ، كارایی عملكرد راههای حسی – عصبی را مورد سنجش قرار می دهد.

شكل 7-2 اودیوگرام كودكی كه مبتلا به نقص شنوایی انتقالی است نشان داده شده است. از طریق اودیومتر كودك توانست صداها را از طریق هوا در سطح 40 دی سی بل در همه فركانسها با گوش دارای شنوایی بهتر(یعنی گوش چپ) بشنود.با استفاده از دریافت كننده انتقال استخوانی كودك در حدی طبیعی پاسخ داده است.توجه داشته باشید كه نقص شنوایی در همه فركانسها یكنواخت می باشد.

در شكل 7-3 ما الگوی بسیار متفاوتی را كه مربوط است به اودیوگرام یك كودك مبلا به نقص شنوایی حس – عصبی مشاهده می كنیم. این كودك در فركانسهای بالا (بیش از 1000 سیكل) نقص عمیق و درفركانسهای پایین نقصی شدید رااز خود نشان می دهد. دریافت كننده انتقال استخوانی در این مورد به علت این كه نقص در عصب شنوایی است از خود نشان می دهد. دریافت كننده انتقال استخوانی در این مورد به علت این كه نقص در عصب شنوایی است ونه در ساختار گوش میانی كه كار رساندن ارتعاشات صوتی را به عهده دارد دریافت بهتری را ارائه نداده است.

علل نقایص شنوایی

ترای باس(1985 Try bus) پنج علت اصلی برای نقص شنوایی كودكان امریكایی در حال حاضر ارائه داده است:

v ابتدای مادر به بیماری روبلا

v وراثت

v ناراحتیهای زمان بارداری وتولد

v مننژیت

v بیماریها،عفونتها وآسیبهای دوران كودكی

این عوامل 6/50 درصد علل همه موارد را توجیه می كند (شكل 7-4) شرایط دیگر مسئول 9/6 درصد نقایص می باشند. علی رغم در اختیار داشتن ابزار تشخیص پیشرفته ما هنوز نمی توانیم علت 5/42 درصد بقیه موارد را تعیین كنیم.

ابتلای مادر به بیماری روبلا

تاثیرات سوء بیماری روبلا(یا سرخجه آلمانی) بر روی جنین بخصوص در سه ماهه اول حاملگی می تواند چشمگیر باشد. هاردی(1968) گزارشی در مورد 199 كودك كه مادرانشان درهنگام بارداری در جریان شیوع این بیماری در سال 1964 حامل ویروس روبلا بوده اند ارائه داده است. از این كودكان 50درصد به نقص شنوایی 20 درصد به نقایص بینایی و 35 درصد به نقایص قلبی مبتلا بوده اندك.(برخی از كودكان د رگروه اخیر با مسائل بینایی ویا شنوایی ویا هر دو نیز مواجه بوده اند).

مركز ملی بیماریهای مسری گزارش داده است كه بیماری همه گیر روبلا باعث ناشنوایی 8000 كودك شده است. نوردرن(1978 Northern) و دیگران تخمین زده اند كه بیماری همه گیر روبلا در فاصله سالهای 1958تا 1964 بر 10000 تا 20000 كودك تاثیرات سوئی داشته است.

از سال 1964 بیماری روبلا به صورتی اپیدمیك رخ نداده است. كودكانی كه در اپیدمی سال 1964 متولد شده اند، اینك دوره دبیرستانی خود را كامل كرده اند. بنابراین درصد دانش آموزان مبتلا به نقایص شنوایی كه بر اثر روبلا به این نقص مبتلا شده اند امروزه كاهش یافته است.

وراثت

شرایط ژنتیكی زیاد ومتفاوتی میتوانند به ناشنوایی منجر شوند. انتقال این حالت را به عواملی نظیر ژنهای بارز، ژنهای مستتر وژنهای وابسته به جنسیت نسبت داده اند علی رغم این كه در مورد نقش مهم وراثت توافق كلی وجود دارد، اما تعیین دقیق درصد كودكانی كه ناشنوائیشان به علت وراثت است مشكل می باشد. در نمونه 55000 نفری دانش آموزانی كه در شكل 7-4 نشان داده شده است فقط 5/11 درصد موارد از نقص شنوایی به وراثت نشان داده شده است. دربرآوردهای دیگر بین 30 تا 60درصد مبتلایان را به ارث نسبت داده اند.

ناراحتیهای دوران بارداری وتولد

روبلا تنها ویروسی نیست كه علت تاثیر گذاشتن بر جنین به ناشنوایی منجر ی شود. تب خال ساده، اگر به دستگاه تناسلی سرایت كند، یك بیماری آمیزشی است. تبخال ساده گاه می توانند به ناشنوایی جنین منجر شده واگر ویروس در حالتی فعال باشد هنگام عبور كودك از كانال زایمانی به او منتقل میشود. این ویروس در بین جمعیت جوان به حداپیدمیك رسیده است. تخمین زده شده است كه بین 20تا25 درصد جمعیت به تبخال تناسلی آلوده می باشد.

ما همچنین كشف كرده ایم كه میزان وقوع ناشنوایی در نوزادان زودرس، از حد متوسط بالاتر است. وزن این نوزادان د رهنگام تولد از 5 پاوند كمتر است. زودرسی معمولا علت بروز مشكل نیست بلكه علامت آن است. علت واقعی- مانند روبلای مادر-ممكن است عاملی برای تولد زودرس باشد.علت واقعی دیگر، كمبود اكسیژن وآسیب وارده بر مغز است كه ممكن است در جریان تولد زودرس نقش داشته باشد.

ناسازگاری RH علت دیگری برای ناشنوایی نوازادان تلقی میشود. موقعی كه مادری RH منفی دارای كودكی با RH مثبت باشد در بدن او (مادر) نوعی پادزهر به وجودمی آید كه می تواند وارد بدن جنین شده وسلولهای RH مثبت او را ازمیان ببرد. چنین وضعیتی می تواند كشنده باشد.كودكانی هم كه زنده می مانند ممكن است به اختلالهای متعدد و از جمله ناشنوایی مبتلا گردند. اگر ناسازگاری RH در خلال تولد تشخیص داده شود می توان آن را در مان نمود.

بیماریهای كودكی

بیمارهای متعددی در دوران كودكی وجود دارند كه می توان آنها را به نقص شنوایی مرتبط دانست. شایعترین این بیماریها، التهاب (Otitis Media) ویا عفونت د رگوش میانی است. اگر این بیماری جنبه مزمن پیدا كند و بدرستی درمان نشود نقصی در شنوایی ممكن است رخ دهد.بیماری التهاب گوش میانی (Otitis Media) بندرت به ناشنوایی شدید ویا عمیق منجر می شود اما می توان آن را تهدیدی برای شنوایی كودكانی دانست كه به درمان پزشكی مناسب دسترسی ندارند.

با وجود شیوع كمتر از عفونت گوش میانی ،بیماری مننژیت نیز در بروز تعداد زیادی از ناشنوائیهای شدید وعمیق نقش دارد. مننژیت عبارت است از تورم غشاهای (Menings) مغز .وقوع ناشنوائیهایی كه بعلت بیماری ممنژیت رخ می دهند اگر چه در طی قرن گذشته به میزان زیاد كمتر شده است اما همچنان عامل 5تا10 درصد همه موارد ناشنوایی شناخته شده است. به عقیده رایز (1973 Ries) بیماری ممنژیت علت 9/4 درصد ناشنوانئیهای دوران كودكی می باشد. ترای باس (1985 Trybus) 3/7 درصد و ورنون (1968 Vemon) 1/8 درصد موارد را به بیماری ممنژیت مربوط دانسته اند. علی رغم این كه میزان شیوع بیماری ممنژیت درمقایسه با گذشته كمتر شده است. اما آنهایی كه به این بیماری مبتلا می شوند علاوه بر ناشنوایی به سایر نقایص نورولوژیك شدید نیز دچار می گردند.

میزان شیوع

تعداد كودكان مبتلا به نقایص شنوایی زیادنیست. تنها در هر 1000 نفر یك كودك ناشنوا و 3تا4 كودك كم شنوا وجود دارد

حدود 25 درصد دانش آموزان ناشنوا در مدارس پناهگاهی به سر می برند. و تقریبا 50درصد به صورت تمام وقت دربرنامه های آموزشهای ویژه در مدارس عمومی آموزش می بینند. 25درصد بقیه دركلاسهای عادی جایگزین می شوندكه گاه از طرف یك متخصص زبان علامتی نیز به آنها كمك می شود.

این كودكان به مناطق جغرافیایی و گروههای اجتماعی –اقتصادی متفاوت تعلق دارند. در حدود 4 درصد موارد یكی از والدین فرد و در 4 درصد دیگر والدین هر دو ناشنوا می باشند اما وقوع ناشنوایی در بین آنها در مقایسه با جمعیت معمولی به میزان زیاد بالاتر است.

نیمرخهای رشد

در شكل 7-5 نیمرخهای رشد سه كودك به نامهای سالی،جان وبیل نشان داده شده است. تمام این كودكان10 ساله هستند. اگر چه نیمرخ انها از نظر با یكدیگر تشابه دارد اما تفاوتهای انفرادی در بین آنها به تناسب شدت نقص شنوایی وسن شروع ناشنوایی زیادترمی شود. سالی كم شنوا است جان دچار ناشنوایی بعد از یادگیری زیان است و بیل مبتلا به ناشنوایی بیش از یادگیری زبان می باشد.

نیمرخ بالایی در شكل متعلق به سالی است كه نقص شنوایی متوسط و در حدود 45 دی سی بل است.همانند جان وبیل، قد،وزن وهماهنگی حركتی سالی در حدمتوسط است.او همچنین با سن خود از نظر توانایی عقلی وپختگی اجتماعی طبیعی است. رشد گفتار سالی اندكی عقب مانده است. او در تلفظ وتولید كلمات با اشكال مو اجه است وبه گفتار درمانی نیازدارد. این مشكل زبانی بر مهارتهای خواندن سالی تاثیر بدی گذارده است اما رشد او در حساب وهجی كردن درسطح كلاس می باشد.

موقعی كه سالی قرار بود برای نخستین بار از سمعك استفاده كند برنامه اموزش ویژه بیشتر بر نحوه چگونگی استفاده از ان مبتنی بود.در حال حاضریك نفر اسیب شناس گفتار وزبان سیار هفته ای یك بار به اوگفتار درمانی آموزش شنوایی ونیزدرسهایی در مكالمه وخواندن ارائه می دهد.

علی رغم این كه رشد وپیشرفتهای تحصیلی سالی در حد همسالانش می باشد اما او به توجهات مخصوصی از جانب معلم كلاس نیز نیاز دارد.

سمعكهایی كه از ان استفاده می كند باعث شده است كه او خود را با دوستانش متفاوت احساس می كند و این می تواند در دوره نوجوانی به مشكلات منجر شود. علاوه بر این وضع شنوائیش در موقع تغییر هوا وسرماخوردگی بدتر می شود. معلمانی كه از این وضع آگاهی ندارند ممكن است فكر كنند كه اوعمدا به درس توجهی نمی كند د رحالی كه اوواقعا نمی تواند صدای معلمان را بشنود.

نیمرخ میانی در شكل 7-5 الگوی رشد جان را كه دچار نقص شنوایی شدید است نشان می دهد.اوبا شنوایی طبیعی متولد شد اما در سن 4 سالگی از هر دو گوش كم شنوایی جدی پیدا كرد. او را درطبقه ناشنوایان بعد از یادگیری زبان قرار داده اند. با وجود آن كه جان از نظر توانایی جسمانی، هوش، وبلوغ اجتماعی تقریبادر حد طبیعی است اما گفتار وزبان او در صورتی طبیعی رشد نكرده است.درتست اودیومتری حتی با استفاده از سمعك او نقص شنویی معادل 75 دی سی بل را از خود نشان داد.

خوشبختانه جان توانست قبل از بروزنقص شنوایی زبان را به صورتی یاد بگیرد و از نظر پیشرفت زبان توانایی زیادی را كسب كند.این به معنای آن است كه او قادر است از طریق كانال شنوایی و با استفاده از سمعك طلبی را یاد بگیرد. با وجود این نمرات خواندن وسایردروس او در سطح كلاس دوم است. نقص شنوایی جان در پیشرفت تحصیلی او به میزان زیاد تاثیر بدی داشته است اما به كمك وسایل شنوایی و گفتار درمانی و سایر خدمات آموزشهای ویژه همچنان به پیش می رود.

جان به میزان زیاد بر مهارتهای گفتار وخواندن متكی است به این علت وبه منظور استفاده هر چه بهتراز وسایل كمك شنوایی در جلو كلاس وروبه روی معلم می نشیند. جان برای پرورش مهارتهای اجتماعی ودوست یابی خود به كمك های بیشتری نیاز دارد.

نیمرخ پایین در شكل مربوط به كودكی است كه دچار نقص شنوایی عمیق است

بیل ناشنوا به دنیا آمده است هرگزنتوانسته است كلامی را بشنود. وسایل كمك شنوایی اگر چه می تواند او را از صداهای محیط اگاه سازند اما نمی توانند در یادگیری گفتار وزبان انگلیسی به او كمك نمایند به علت شدت نقص شنوایی بیل- كه بیش از 90 دی سی بل است در یك كلاس جامع آموزش می بیند اگر قرار باشد كه او را در یك كلاس عادی جایگزین سازند به خدمات وكمكهای زیادی از طرف معلم نیاز خواهد داشت.

فهم گفتار بیل مشكل است رشد او در یادگیری زبان انگلیسی از الگوهای كودكان شنوا پیروی نكرده است.در دروسی مانند خواندن وسایر موضوعات درسی بیل در حدود چهارسال از هم سنهای خودعقبتر است.

ارتباط بیل با خانواده وهم سنهایش ونیز منابع اطلاعاتی وتجارب اجتماعیش محدود است.

در موقعیتهای اجتماعی به صورتی از خود واكنش نشان می دهد كه در حدكودكان خردسالتر است.اگر قرار باشد اودر كلاس عادی جایگزین سازند برای دوست یابی به كمك نیاز خواهد داشت.

ویژگیها

رشد شناختی

مهمترین چیزی كه باید درباره كودكان مبتلا به نقایص شنوایی به خاطر داشته باشیم طبیعی بودن آنهاست آنها عیبی و یا انحرافی ندارند تنها نمی توانند بشنوند. بهتر است به جای این كه ناشنوایی را یك بیماری تلقی كنیم ان را امری جامعه شناسانه تلقی كنیم و جای این كه بر ناتواناییهای ناشنوایان تكیه كنیم بهتر است بر تواناییهایشان تاكید ورزیم.

در سالهای اخیر اغلب معلمان در طرح ریزی برنامه های آموزشی برای این دانش اموزان به عوض تكیه داشتن بر نقص آنها بر شایستگیهایشان تمركز داشته اند.

درباره روابط موجود بین زبان وفكر دونظریه متفاوت وجود دارد در نظریه اول این اعتقاد وجود دارد كه تواناییهای ما در كاربرد زبان سطح رشد شناختی ما را مشخص می سازد.

در نظریه دوم معتقدند كه شناخت یا توانایی تشكل افكاروكسب اطلاعات توانایی اساسی تری است وشناخت بنیادی را برای زبان فراهم میسازد.(پیاژه ،1970) در طولسالهای زیاد چنین تصور می شد كه كودكان ناشنوا مسائل ومشكلاتی بنیادی درزمینه فراگیری مهارتهای زبانی دارا می باشند به این جهت پژوهشگران ناشنوایان را مورد مطالعه قرار دادند چنین نظریه هایی را ثابت كنند. به هر حال آنچه این پژوهشگران كشف كرده اند این است كه كودكان ناشنوا لزوما نقصی در زبان ویا شناخت ندارند. علی رغم این كه این دانش اموزان در زمینه فراگیری استعمال وخواندن زبان انگلیسی بامشكلاتی مواجه می باشند اما آنها اغلب در تولید وفهم زبان علامتی امریكایی خیلی مهارت دارند.زبان است واقعی كه استانداردهای زبان شناسی عمومی زبانهای گفتاری را دارا می باشد.

مطالعات تجربی وجود ارتباط بین شناخت كودكان ناشنوا وتاثیراتی كه زبان براین شناخت داشته است را روشن ساخته اند.ریتن هاوس (1981 Ritten house) كشف كرده است كه كودكان ناشنوا در مواقعی كه زبان حالتی مشخص وروشن دارد قادرند كارهای شناختی را خیلی بهتر انجام دهند.در تحقیقی دیگردانشمندی به نام (ایران نژاد، 1981) ودیگران كشف كرده اند كه نوجوانان ناشنوایی كه قادر به درك زبان مجازی نبودند پس از آن كه آموزشهای ویژه وبازخوردهایی دریافت كردند توانستنداین زبان را درك كنند. در پژوهش سوم ایران نژاد ودیگران دریافتند كه توانایی فهم زبان مجازی ورمزی به میزان زیاد به توانایی حل مسائل شناختی وابسته است. این یافته ها پیشنهاد می كنند كه كودكان ناشنوا توانایی طبیعی دارند وافت تحصیلی انهادر واقع از اشكالاتی است كه در خواندن ونوشتن زبان انگلیسی دارند نه از هوش آنها.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 26 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

آیا صنعت بیمه در افزایش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

چكیده :

كاهش نرخ بیكاری نیروی انسانی در كشورهای مختلف و از جمله در كشورهای ما از هدف عمده سیاست های كلان اقتصادی دولت می باشد. در این راستا بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزی‌های لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات كاهش شدت بحران های آتی ناشی از پدیده بیكاری را فراهم آورد.

بدیهی است كه بخش خدمات به عنوانی یكی از بخش های عمده اقتصادی كشور و صنعت بیمه به عنوان زیر مجموعه بخش مزبور كه به تدریج در اقتصاد خدماتی قرن حاضر نقش بیشتری را ایفا خواهد كرد، می تواند نقش قابل ملاحظه ای در ایجاد اشتغال برای جمعیت جوان كشور فراهم نماید. در این مقاله اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم صنعت بیمه در لایه‌های مختلف اشتغال مورد بررسی قرار گرفته كه امید است به عنوان گامی اولیه زمینهای برای مطالعات عمیق تر و گسترده تر آتی باشد.برآورد توان با اشتغال زایی صنعت بیمه كشور نشان می دهد كه شكاف قابل ملاحظه ای بین ظرفیت بالقوه و بالفعل این صنعت در ارتباط با اشتغال زایی وجود دارد كه به نظر می رسد با بهره گیری از مجموعه اقدامات و تمهیداتی بتوان زمینه های لازم جهت نیل به ظرفیت بالقوه را فراهم نمود.

مقدمه:

هم اكنون یكی از اساسی ترین مسائل و شاید مهمترین مسأله اقتصادی كشور بهره گیری از مجموعه راهكارهایی به منظور افزایش اشتغال نیروی كار می باشد. اشتغال از جمله متغیرهای كلیدی است كه دست یابی به سطح مطلوب بهینه آن از محورهای اساسی اهداف سیاست های كلان اقتصادی هر جامعه ای می باشد و افزایش سطح اشتغال نیز در گرو مجموعه تهمیدات ساز و كارهای زیر بخش های اقتصادی است.

در این راستا، برخی از بخش های اقتصاد نقش بیشتری در افزایش سطح اشتغال ملی را ایفا می كنند و به عبارتی نقش برخی بخش های اقتصادی در تعیین سطح اشتغال ملی محسوس تر ولی نقش برخی دیگر از بخش های اقتصادی در این زمینه نامحسوس تر است. هدف ما در این نكته اساسی است كه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات در گسترش اشتغال ملی، نقش قابل ملاحظه ای دارد هرچند بار وجود اهمیت رو به افزایش فعالیت های این بخش خدماتی، نقش مذكور چندان ملموس و آشكار نیست.

به نظر می رسد یكی از اقدام های اساسی در استفاده از توان هر یك از بخش های اقتصادی به منظور حل مشكل بیكاری، برآورد ظرفیت و توان بالقوه هر یك از بخش‌های اقتصادی در افزایش اشتغال نیروی كار است. بنابراین پیش از هر برنامه‌ریزی برای افزایش سطح اشتغال ملی باید به این پرسش اساسی پاسخ داده شود، كه هر یك از بخش های اقتصادی با توجه به عملكرد شان و همین طور ظرفیت بالقوه خود تا چه اندازه می توانند در رفع مشكل بیكاری موثر باشند؟ با مروری بر عملكرد صنعت بیمه كشور در سال 1381 مشاهده می كنیم. كه در این سال با صدور 11 میلیون و 177 هزار بیمه نامه و رشد 5/58 درصدی حق بیمه های موجب گردید كه مجموع حق بیمه های دریافتی به مرز 9100 میلیارد ریال نزدیك شود. در همین سال و برای اولین بار در تاریخ صنعت بیمه كشور شاخص نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص ملی) از مرز یك درصد گذشت هرچند فاصله قابل ملاحظه ای با استانداردهای جهانی وجود دارد (برای مثال این شاخص در انگلستان حدود 16درصد است) . در سال مزبور شاخص حق بیمه سرانه (نسبت حق بیمه به جمعیت) نیز معادل 8/138 هزارریال محاسبه گردیده است. از طرف دیگر، مجموع خسارت های پرداختی صنعت بیمه در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال می باشد كه بیش از نیمی از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخصی ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی شده بابت بیمه‌ شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت صنعت بیمه كشور در سال 1381 بالغ بر 5527 میلیارد ریال مباشد كه بیش از كل خسارت های پرداخت شده بابت بیمه شخص ثالث بوده و لذا با احتساب بیمه‌های حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل سهم خسارت های پرداختی صنعت بیمه بابت پوشش ریسك های رانندگی معادل 7/66 درصد بوده است. ضریب خسارت صنعت بیمه

كشور درسال 1381 معادل 7/79 درصد و همچنان بالاتر از متوسط ضریب های خسارت های بیمه در سطح جهانی می باشد.

درك صحیح در زمینه نقش فعالیت های بیمه ای در اقتصاد ملی نیازمند شناخت بهتر سازی و كار فعالیت های بیمه ای است. لذا بهتر است پیش از اینكه در خصوص تاثیرات و فوائد اقتصادی خدمات بیمه بحث كنیم، مروری كوتاه برساز و كار فعالیت بیمه‌ای داشته باشیم.

سازوكار فعالیت های بیمه ای

بیمه یك فرایند واسطه گری مالی است، یرا چرخه تولید در آن معكوس شده است. به عبارت دیگر، افراد قبل از اینكه خدماتی دریافت كنند بهای آن را می‌پردازند.[1] دریك تعبیر ساده شركت بیمه را می توان مشابه صندوقی درنظر گرفت كه وجوه مالی خرد و كوچك را به صورت حق بیمه از جای جای جامعه جمع آوی كرده وسپس این وجوه را دوباره به صورت خسارت های پرداختی به بیمه گذاران خسارت دیده پرداخت می‌كند.

از طرف دیگر جمع آوری وجوه (دریافت حق بیمه) و پرداخت وجوه (پرداخت خسارت) هم زمان نبوده و این فاصله زمانی در مورد پوشش های بیمه ای مختلف، متفاوت است. در این رابطه می توان به فاصله زمانی مربوط به پوشش های بیمه ای كوتاه مدت مانند بیمه درمان مسافرین عازم به خارج از كشور كه گاهی كمتر از چند هفته می باشد و از طرفی فاصله زمانی دریافت و پرداخت وجوه مربوط به بیمه‌های عمر كه برخی مواقع فاصله پرداخت خسارت و دریافت حق بیمه در آنها به بیش از 15 سال می رسد، اشاره نمود

صرف نظر از آن كه وجوه حق بیه دریافتی شركت بیمه مربوط به كدام پوشش‌های بیمه‌ای می باشد، وجوه فاصله زمانی قابل ملاحظه میان دریافت و پرداخت ها، این فرصت را در اختیار مدیران شركت های بیمه قرار می دهد تا با سرمایه‌گذاری این وجوه در بازار سرمایه، درآمد بیشتری كسب نمایند كه گذشته از آثار مثبت اقتصادی در آن كشور، توان شركت بیمه را در پرداخت خسارت ها افزایش می دهد. بنابراین مشاهده می‌شود با وجود اهمیت و نقش روبه افزایش شركت های بیمه در بازار سرمایه كشورهای جهان، شركت های بیمه موجود در كشور از یك طرف بدون تفكیك حساب های مربوط به رشته های بیمه زندگی از غیر زندگی، حق بیمه های دریافتی بابت بیمه های عمر را با آمد سایر بیمه نامه ها مخلوط كرده و از محل آنها خسارت‌های جاری را پرداخت می نمایند واز طرفی عمدتا به صورت كم رنگ در فعالیت های سرمایه گذاری شركت می كنند كه به نظر می رسد در سررسید پرداخت سرمایه بیمه های عمر ممكن است با مشكل اساسی مواجه شوند. دراین راستا بدیهی است تنها با اعمال مدیریت بهینه و به هنگام سرمایه گذاری، امكان سرمایه‌گذاری، امكان پرداخت سرمایه های كلان بیمه ها عمر در سررسید فراهم می گردد.

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی:

مطالعات و تحقیقات متنوع و فراوانی اقتصاددانان مختلف در زمینه ارتباط بخش مالی و بخش واقعی اقصاد انجام شده است كه همگی بر تأثیر مثبت و معنی دار رشد بخش مالی بر رشد وتوسعه بخش واقعی تاكید دارند. در بخش مالی مجموعه‌ای از نهادهای مالی مانند بانك ها، شركت های بیمه، شركت های سرمایه‌گذاری، صندوق بازنشستگی، بورس اوراق بهادار و غیره وجود دارد كه وظیفه مهم تجهیز منابع پس انداز، هدایت منابع به سمت فعالیت های سرمایه گذاری و تخصیص بهینه آن بین فعالیت های متنوع سرمایه گذاری را برعهده دارند.

رشد و توسعه بازارهای مالی و كارایی فعالیت آنها به كمیت نهادهای مالی فعال در اقتصاد بستگی برخی از نهادهای مالی مانند بانك و شركت های بیمه در هردوبازار پول و سرمایه فعالیت نموده و دارای نقش تعیین كننده ای در هریك از این بازار می‌باشند.

شركت های بیمه معمولاً با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه، پرداخت خسارات‌ احتمالی را در آینده تعهده می نمایند. همان طور كه گفته شد از آنجا كه وقوع حادثه و خسارت ها اولا با احتمال مواجه است و ثانیا، مربوط به زمان آینده می شود، وقفه زمانی قابل ملاحظه‌ای بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت‌ها وجود دارد كه امكان سرمایه گذاری وجود انباشته شده فراهم گردد. لذا شركت های بیمه با به كارگیری حجم عظیمی از دارایی های خود در بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه‌‌، موجبات كمك به افزایش رشد و توسعه اقتصادی كشور، امكان ایجاد و كسب درآمد جهت رشد و توسعه كمی و كیفی خدمات خود، پرداخت به موقع تعهدات و در نتیجه جذب مشتریان بیشتر را برای خود فراهم می نمایند.

1) جبران خسارت و حفظ ثروت ملی

یكی دیگر از آثار اقتصادی فعالیت بیمه ای، حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص، بنگاه های اقتصادی و دولت است. با وجودی كه صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تحصیل تأمین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای دریافت كنند كه افزایش هزینه های آنها را در پی دارد، ولی این اطمینان برای آنها به وجود می آید كه در صورت وقوع حادثه، لطمه ای به دارایی و گردش عادی فعالیت های آنان وارد نخواهد شد و خسارت های احتمالی را به همه بیمه گران از منابع و وجوه در اختیارشان و یا با بهره گیری از ساز و كار بیمه های اتكایی جبران می كنند.

شركت های بیمه هچنین با سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی نیز می‌توانند ضمن ترمیم بخش‌های آسیب‌دیده و كاهش فشار بر بودجه‌های عمرانی كشور، كمك شایانی توجهی در حفظ و ارتقاء ملی و جبران خسارت‌های وارده داشته باشد.

2) ایجاد اشتغال

درحال حاضر سیاست های اشتغال زایی در كشورهای مختلف به طور عمده‌ به سوی افزایش ظرفیت جذب نیروی كار توسط بخش خدمات، سوق می یابد كه در این رابطه صنعت بیمه به عنوان یكی از زیر بخش های بخش خدمات می تواند‌ زمینه‌های مناسبی را در توسعه طرف تقاضای نیروی كار فراهم آورد.

سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از كشورهای جهان را در جدول (1) مشاهده می كنیم.[2]

همانطور كه در جدول مشاهده می‌شود سهم شاغلان بیمه به كل شاغلان در كشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از كشورهای توسعه نیافته می باشد. در حالی كه سهم اشتغال صنعت بیمه از كل اشتغال در ژاپن بیش از 2 درصد می باشد؛ در كشور ما در سال 1381 نسبت كاركنان صنعت بیمه به جمعیت فعال به حدود كمتر از 10 درصد می رسد.

به نظر می رسد كه به منظور افزایش اشتغال در صنعت بیمه به مجموعه ای از راهكارهای كوتاه مدت و بلند مدت در ابعاد فنی، اقتصادی، فرهنگی و مقرراتی نیازمند می باشیم. در این رابطه تسریع در روند كنونی خصوصی سازی، ارتقاء كارایی و بهبود كیفی خدمات بیمه‌ای، تنوع در پوشش های بیمه‌ای و … می توانند ضمن تحریك طرف تقاضا برای خدمات بیمه ای زمینه های ایجاد شغل های مستقیم و غیر مستقیم را در صنعت بیمه فراهم نمایند.

جدول 1: سهم بخش بیمه در حجم اشتغال در برخی از كشورهای (واحد درصد)

كشورهای توسعه یافته و با اقتصاد مبتنی بر بازار كشورهای درحال توسعه

فرانسه 88/0

بنگلادش 50/0

آلمان 80/0

برزیل 23/0

ایتالیا 47/0

شیلی 13/0

ژاپن 16/2

كلمبیا 28/0

هلند 94/0

مصر 12/0

نروژ 71/0

هند 04/0

پرتغال 35/1

اندونزی 06/0

اسپانیا 95/0

مكزیك 13/0

سوئد 83/1

مراكش 09/0

سوئیس 27/1

فیلیپین 16/0

انگلستان 11/1

تایلند 20/0

ایالات متحده آمریكا 69/1

تونس 14/0

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده……………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2

ساز و كار فعالیتهای بیمه ایران……………………………………………………………. 4

اهمیت خدمات بیمه در اقتصاد ملی…………………………………………………….. 6

تقویت ثبات اقتصادی و ایجاد بستر برنامه ریزی……………………………………. 9

الگوی اشتغال در صنعت بیمه…………………………………………………………….. 10

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………….. 19

منابع و مآخذ 21


[1] – مبانی نظر و عملی بیمه، ژان فرانسوا اوترویل، مترجمان، هستی ، عبدالناصر، علی، چاپ دوم، 1382 تهران، بیمه مركزی ایران.

[2] – ماخذ پیشین، ص 59

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اقتصاد سیاسی رسانه ها

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 37 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

اقتصاد سیاسی رسانه ها

اقتصاد سیاسی رسانه‌ها

بی‌توجهی مطالعات تجربی به نقش نظام‌های ارتباطی و ساختارهای اقتصادی و سیاسی، و نبود دیدگاه انتقادی در آنها، سبب شد كه نظریه‌های انتقادی، این نوع مطالعات را به چالش فراخوانند.

مكتب اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ازجمله مكاتب انتقادی است كه تحت تأثیر آرای اندیشمندانی چون “هربرت شیلر و دالاس اسمایت” از دهه 1970 میلادی به بعد گسترش یافت.این مكتب بر این باور است كه رسانه‌ها مجاری انتقال محتوای فرهنگی هستند. این محتوا مستقل از رسانه‌ها شكل گرفته است.

آنان، همانند سایر محققانی كه نسبت به جامعه دیدگاهی سوسیالیستی دارند، ضمن مطالعه تاریخی نظام سرمایه‌داری جهانی نتیجه می‌گیرند كه نظرات حاكم بر جامعه، همان نظرات طبقه حاكم است، طبقه‌ای كه به‌مثابه قدرت مادی در جامعه حضور دارد و قدرت فرهنگی و معنوی حاكم نیز هست.

بنابراین نظریه‌پردازان این مكتب بر ساختارهای پایه‌ای و بنیان‌های اقتصادی جامعه تأكید می‌كنند و برای درك شكل و محتوای رسانه‌ها به بررسی چگونگی توزیع منابع عظیم رسانه‌ای و صنایع اطلاعاتی و كسانی كه آنها را كنترل می‌كنند می‌پردازند.

ازاین‌رو، طبیعی است كه در آثار آنان، چگونگی تداخل متقابل مؤلفه‌های فرهنگی و اطلاعاتی و «محیط‌ سیاسی – اقتصادی ‌مورد توجه قرار گیرد و روش‌شناسی آنان، نگرشی نهادی شامل تاریخ، فن‌آوری، سیاست و اقتصاد باشد.

در میان مكاتب انتقادی، مكتب اقتصاد سیاسی با موضوع وسایل ارتباط جمعی بنیادی‌تر برخورد كرده است. مطالعه این مكتب، باتوجه به شرایط جهانی معاصر اهمیت بسیاری دارد. اكنون روند جهانی‌سازی سرمایه‌داری شتابی روزافزون گرفته و تلاش‌های كشورهای نورسته و انقلابی جهان در رهایی از قید و بندهای وابستگی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی با دشواری همراه شده است.

شیفتگی نابخردانه در استفاده از فن‌آوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و چشم بستن به روی منافع و مصالح بلندمدت ملی و غفلت از سیاست‌گذاری روشن‌بینانه ارتباطی پیامدهایی سنگین دارد.

این شیفتگی غفلت، ناشی از القائات دیدگاه‌هایی است كه به «جبر فن‌آوری» باور دارند و آینده‌ای خوشبینانه و تخیلی از جهان – به واسطه فن‌آوری‌های نوین – به تصویر می‌كشند. توجه به دیدگاه‌های انتقادی و موشكافی دیدگاه‌های تجربی، مانع عمق یافتن وابستگی‌ها، بروز بحران‌های اجتماعی و فرهنگی، و اتلاف سرمایه‌های مادی و انسانی خواهد شد.

در این مقاله، برای بحث درباره ماهیت اقتصاد سیاسی، ابتدا فرض‌های اساسی آن مورد توجه قرار می‌گیرد، سپس به دیدگاه‌های مربوط به مسائل عمومی اقتصاد سیاسی اشاره می‌شود و در ادامه ویژگی‌های اقتصاد بازاری و آثار آن بر روی تصمیمات سیاسی مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در مبحث اقتصاد سیاسی رسانه‌ها ابتدا به اهمیت و چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی رسانه‌ها اشاره می‌شود و بعد رابطه فرهنگ و اقتصاد سیاسی رسانه‌ها و حكومت انحصارهای اقتصادی بر رسانه‌ها پی‌گیری خواهد شد.

در این خصوص به‌ویژه به پیوند تاریخی توسعه ارتباطات با اقتصاد سیاسی و همكاری‌ها و رقابت‌های بزرگ مالكان انحصارهای رسانه‌ای اشاره می‌شود. همچنین دیدگاه‌های صاحب‌نظران به اختصار مطرح می‌شود.

ماهیت اقتصاد سیاسی

برای درك ماهیت اقتصاد سیاسی، باید جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه و كنش و واكنش متقابل این نهادها با یكدیگر مورد توجه قرار گیرد. دولت، بازار و روابط متقابل بین این دو، واژه‌های كلیدی اقتصاد سیاسی هستند.

به‌ویژه مكتب اقتصاد – سیاسی چگونگی تأثیر بازارها و نیروهای اقتصادی بر توزیع قدرت و رفاه بین دولت‌ها و فعالان سیاسی را ردیابی می‌كند. نیز پی‌گیر شیوه‌هایی است كه نیروهای اقتصادی، توزیع بین‌المللی قدرت سیاسی و نظامی را تغییر می‌دهند.

رابطه بین دولت و بازار به‌ویژه تفاوت بین این دو، محور اصلی اقتصاد سیاسی است. از نظر دولت، مرزهای جغرافیایی پایه لازم برای استقلال ملی و وحدت سیاسی است. اما بازار، خواهان حذف تمامی محدودیت‌ها و موانع سیاسی و غیرسیاسی است كه بر عملكرد سازوكار قیمت تأثیر دارند. بازار دنیایی مركب از قیمت‌ها و مقادیر است. اقتصاد نسبت به علائم راهنمای قیمت واكنش نشان می‌دهد و براساس آن تصمیم‌گیری می‌كند.

تنش بین اولویت‌های مورد توجه دولت و اولویت‌های مورد توجه بازار، مسائل اساسی مورد مطالعه در اقتصاد سیاسی را تشكیل می‌دهد. در سطح بین‌المللی، بین اقتصادهای در حال تحول جهان نوعی تضاد وجود دارد. از طرف دیگر این اقتصادها به‌لحاظ فنی وابستگی متقابل جهانی دارند. از نظر سیاسی، تقسیم‌بندی نظام سیاسی جهان شامل دولت‌های خودمختار هنوز تداوم دارد.

نیروهای پرقدرت بازار به‌شكل تجارت، پول و سرمایه‌گذاری خارجی، می‌خواهند كه مرزهای ملی كنار زده شوند تا بتوانند از كنترل‌های سیاسی و تركیب جوامع فرار كنند. اما دولت‌ها می‌خواهند نیروهای اقتصادی را محدود سازند و آنها را برای خدمت به منافع دولت و گروه‌های پرقدرت در داخل كشور به جریان اندازند. منطق بازار، قرار دادن فعالیت‌های اقتصادی در مكان‌هایی است كه این فعالیت‌ها مولدتر و سودآورتر باشند، اما همزمان منطق دولت تصاحب و كنترل فرایند رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است.

در این خصوص رابرت گیلپین چنین می‌نویسد: قرن‌هاست كه بحث درباره ماهیت و نتایج برخورد دو منطق متضاد بازار و دولت ادامه دارد و نظرات متفاوتی در مورد كنش و واكنش اقتصاد و سیاست مطرح است. تفاسیر متضاد در این مورد، سه ایدئولوژی اساسا متفاوت از اقتصاد سیاسی را به‌دست می‌دهد.

لیبرالیسم اقتصادی، اقتصاد ملی‌گراو ماركسیسم. هریك از این سه ایدئولوژی، حول اثر رشد اقتصاد بازار جهانی بر ماهیت و پویش‌های روابط بین‌الملل دور می‌زنند. از این گذشته، هریك از این سه دیدگاه به‌ترتیب از نظرات مركانتیلیست‌های قرن 18، اقتصاددانان كلاسیك و نئوكلاسیك دو قرن گذشته، ماركسیست‌های قرن 19 و منتقدان رادیكال سرمایه‌داری و اقتصاد بازاری جهانی ریشه می‌گیرند. (گیلپین، 1378، ص 221)

این سه دیدگاه، درباره تضادهای اجتناب‌ناپذیر سه مسأله عمومی و به هم وابسته زیر بحث می‌كنند:

1 – دلایل و اثرات اقتصادی و سیاسی رشد یك اقتصاد بازاری:

لیبرال‌های اقتصادی، بر این باورند كه مزایای تقسیم كار جهانی برپایه اصل مزیت نسبی، باعث رشد بازارها و سازگاری بین كشورها شده است. همچنین بسط شبكه وابستگی متقابل اقتصادی، اساس و پایه‌ای برای صلح و همكاری در وضعیت رقابتی نظام جهانی است.

اقتصاددانان ملی‌گرا، بر نقش قدرت در توسعه بازار و ماهیت متضاد روابط اقتصادی بین‌المللی تأكید دارند. به نظر اینان، وابستگی متقابل اقتصادی باید پایه‌ای سیاسی داشته باشد كه این خود باعث تضاد بین كشورها و به‌كارگیری سازوكارهایی برای سلطه جامعه‌ای بر جامعه دیگر می‌شود.

ماركسیست‌ها بر نقش امپریالیزم سرمایه‌داری در ایجاد یك اقتصاد بازاری جهانی تأكید دارند، اما برخی از لنین پیروی می‌كنند كه می‌گوید روابط بین اقتصادهای بازاری ماهیتا تضادآفرین است و برخی دیگر از «كائوتسكی» پیروی می‌كند كه عقیده دارد: اقتصادهای بازاری (حداقل اقتصادهای مسلط) برای استثمار مشترك كشورهای دارای اقتصاد ضعیف با یكدیگر همكاری می‌كنند.
2 – رابطه بین تحولات اقتصادی و تحولات سیاسی.

3 – اهمیت اقتصاد بازاری جهانی برای اقتصادهای ملی (چگونه اقتصاد بازاری جهانی بر توسعه اقتصادی كشورهای دیگر تأثیر می‌گذارد؟ و چگونه اقتصاد بازاری جهانی توزیع ثروت و قدرت را بین جوامع ملی تحت تأثیر قرار می‌دهد.)

لیبرال‌ها و ماركسیست‌ها سنتی بر این عقیده‌اند كه ادغام جوامع در یك اقتصاد جهانی، عامل مثبتی در توسعه اقتصادی و رفاه داخلی است. اكثر لیبرال‌ها تجارت را «موتور رشد» می‌دانند و می‌گویند فرایند رشد تا حد زیادی در اثر عوامل خارجی مثل جریان بین‌المللی تجارت، سرمایه و فن‌آوری سرعت می‌گیرد.

ماركسیست‌های سنتی بر این باورند كه این عوامل خارجی با شكستن ساختارهای اجتماعی محافظه‌كار، توسعه اقتصادی را قدرت می‌بخشند.

اقتصاددانان ملی‌گرا در كشورهای توسعه یافته معتقدند كه اقتصاد بازاری جهانی به زیان رفاه اقتصادی داخل عمل می‌كند. به عقیده آنان اقتصادهای پیشرفته موجب ركود اقتصادی می‌شوند. اختلاف‌نظر درموردنقش بازارهای جهانی و توزیع جهانی ثروت، قدرت و رفاه یكی از مسائل مهم در اقتصاد سیاسی است. (پیشین، صص 202 – 201)

اقتصاد بازاری جهانی در دوره جدید از نظر روابط بین‌المللی اهمیت فوق‌العاده‌ای یافته است و اقتصاد سیاسی بر بازار و رابطه آن با دولت تمركز دارد.

اقتصاد بازاری تمایل به گسترش جغرافیایی و گذشتن از مرزهای سیاسی دارد، زیرا متقاضی كارگر و منابع ارزان‌تر، ادغام اقتصادهای غیربازاری پیرامون خود و گسترش بازار عرضه محصولات خود است.

یكی دیگر از ویژگی‌های اقتصاد بازاری، تمایل به دخالت تمامی جنبه‌های اجتماعی در روابط بازار است، یعنی روابط اجتماعی تحت تأثیر روابط اقتصادی قرار می‌گیرد. در سطح ملی و بین‌المللی، یك نظام بازاری تمایل به تقسیم كار بین تولیدكنندگان دارد.

اقتصاد بازاری همچنین تمایل به توزیع مجدد ثروت و فعالیت‌های اقتصادی در داخل جوامع دارد و برخی افراد یا گروه‌ها بیشتر از دیگران از این توزیع ثروت و فعالیت‌ها سود می‌برند.

بازار به تمركز ثروت در دست گروه، طبقه یا منطقه‌ای خاص تمایل دارد. دلایل این تمایل عبارتند از: دستیابی به صرفه‌جویی مقیاس، وجود رانت‌های انحصاری، اثرات مزایای مثبت خارجی، بازخوردها، و مزایای فراگیری و تجربه و بسیاری از مزایای دیگر.

همچنین بازارها تمایل به انتشار نابرابر ثروت در سراسر نظام از طریق انتقال فن‌آوری، تغییر در مزیت‌های نسبی و سایر عوامل دارند. این انتشار ثروت بیشتر به سمت هسته‌های مركزی جدید و مراكز رشدی است كه شرایط مناسب‌تری دارند.

بنابراین اقتصاد بازاری به فرآیند توسعه نابرابر در نظام ملی و بین‌المللی می‌انجامد. اگر اقتصاد بازاری به حال خود گذارده شود، اثرات قابل ملاحظه‌ای بر ماهیت و سازمان جوامع و روابط سیاسی بین آنها برجای می‌گذارد.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدیریت آموزشی با عنوان آموزش و پرورش

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 59 کیلو بایت
تعداد صفحات 50
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مدیریت آموزشی با عنوان آموزش و پرورش

تعاریف آموزش و پرورش

دید کلی

آموزش و پرورش تعاریف گوناگونی دارد. گوناگونی تعاریف غالبا ناشی از پیچیدگی و چند وجهی بودن امر آموزش و پرورش است .

عقیده بروک اور و اریکسون ( Brookover & Erikson ) درباره اموزش و پرورش

آموزش و پرورش عبارتست از : تحلیل علمی الگوها و فراگردهای اجتماعی دخیل در نظام آموزش و پرورش. منظور از نظام آموزش و پرورش ، انگاره (pattern) یا الگوی علمی نهادها و سازمانهای رسمی جامعه است که به واسطه آن معارف و میراث فرهنگی منتقل ، و پرورش و رشد اجتماعی و شخصی افراد جامعه میسر می‌شود.

عقیده درباره آموزش و پرورش

آموزش و پرورش ، کلیدی است که در را به سوی نوسازی (modernization) جامعه می گشاید.

عقیده اگوست کنت در مورد آموزش و پرورش

آموزش و پرورش را به منزله تهذیب و تزکیب آدمی دانسته و برآن بود که ترقی انسانیت بیش از همه مرهون و مدیون تعلیم و تربیت است چه به مدد آن ذهن آدمی از مراحل مذهبی و فلسفی به مرحله علمی یا اثباتی انتقال می‌پذیرد و از این برکت این تحول فکری ، تکامل اخلاقی و اجتماعی روی می‌دهد.

عقیده هربرت اسپنسر درباره آموزش و پرورش

او غایت آموزش و پرورش را تدارک و تامین زندگی بهتر برای فرد در جامعه دانسته ، اسپنسر معتقد بود که طبیعت ، حس درک و تشخیص خوب و بد را در نهاد انسان به ودیعه گذاشته تا راهنمای اعمال او واقع شود. لذا هر کودک ، با توجه به پیامدهای رفتار و کردار خود به یادگیری پرداخته ، از این راه طبیعی آموزش و پرورش و یادگیری ، به تفاوتهای میان خوب و بد یا صواب و خطا پی خواهد برد.

عقیده لستروارد (Lester ward) درباره آموزش و پرورش

وارد آموزش و پرورش را وسیله تغییر و پیشرفت جامعه ، و حاصل آن را بهزیستی و سعادت فردی می‌دانست. به زعم او ، تغییر و تحول اجتماعی ، براثر مساعی آگاهانه فردی به ظهور می‌رسد. از این رو ، آموزش و پرورش می‌تواند در امر هدف جویی و تغییرات اجتماعی مطلوب ، کوشش آگاهانه و وسیله سودمندی به شمار آید.

آموزش و پرورش در جامعه شناسی دورکیم

تعریف دورکیم از آموزش و پرورش

آموزش و پرورش فعالیتی است که نسل بالغ ، درباره نسلی که هنوز برای حیات اجتماعی نارس است، به جای می‌آورد. موضوع این فعالیت عبارت است از برانگیختن و پروردن افکار و معانی و شرایط معنوی و مادی که مقتضای حیات در جامعه سیاسی و محیط خصوصی است که طفل برای زندگانی در آن ، آماده می‌شود.

بنابراین ، نقش آموزش و پرورش در جامعه ، آن است که کودکان را که هنوز اجتماعی نشده‌اند، متناسب با نظام اجتماعی بار آورده و برای سازگاری با محیط خاص اجتماعی شان آنان را به هنجار ، رسوم و عادات مقتضی ، مجهز سازد.

اطلاعات اولیه

دورکیم از جمله جامعه شناسانی است که به آموزش و پرورش توجه زیادی کرده و درباره آن به فراوانی سخن گفته است، لذا تحلیلهای جامعه شناختی معتبری در این زمینه ، باید در آثار و آرای وی جستجو کرد. امیل دورکیم (1917- 1858) معتقد بود که پدیده‌هایی که جامعه شناسی باید مطالعه کند، وقایع یا حقایق اجتماعی‌اند و حقایق اجتماعی را باید به عنوان چیز (Thing) تلقی کرد.

به تعریف او ، واقعه اجتماعی آن است که در عین داشتن وجود مخصوص و مستقل از تظاهرات فردی ، در سراسر جامعه معینی عام باشد. از لحاظ دورکیم ، امور یا حقایق اجتماعی ، وسیله توضیح رفتار اجتماعی بوده به حقایق فردی یا روان شناختی ، تقلیل پذیر نیستند، حقایق اجتماعی در بیرون از افراد هستند و قیودی بر آنها اعمال می‌کنند، و جامعه ، وجودی مستقل از افراد دارد. هر فرد در جامعه‌ای متولد می‌شود که پیش از او سازمان یافته است و در نتیجه تحول شخصی او را شکل می‌دهد.

بنابراین ، از دید دورکیم ، انسان محصول جامعه است و حالتهای جامعه در حالات افرادی که بدان تعلق دارند، بازتاب پیدا می‌کند. به نظر او آموزش و پرورش و جامعه با یکدیگر پیوند نزدیک دارند. به عبارت دیگر ، هر جامعه ، نظام آموزش و پرورشی مناسب با ساختار و زمان خود پدید می‌آورد. حتی ، هر طبقه اجتماعی ، اجتماع محلی ، اجتماع شغلی ، ویژگیهای آموزشی و پرورشی مناسب خود را بوجود می‌آورند. امروزه ، این واقعیت را ، هر کارگزار آموزش و پرورش با تجربه‌هایی که دارد، تصدیق می‌کند.

برداشت دورکیم از آموزش و پرورش

برداشت او از آموزش و پرورش ، از مفهومی که برای انسان قائل است، ناشی می‌شود. به نظر او ، آدمی ، در اصل ، یک موجود زیستی به دنیا می‌آید و بنابراین ضرورت که مألا موجودی اجتماعی است و در جامعه زندگی خواهد کرد، لذا ، ملزم به آموزش و یادگیری راه و رسم زندگی اجتماعی جامعه خویش است. پس از لحاظ او ، آموزش و پرورش ، وسیله سازماندهی خود فردی و خود اجتماعی ، به صورت یک موجود با انظباط است که می‌توان آن را به تشکل شخصیت و تولد اجتماعی شخص تعبیر کرد.

عقیده دورکیم درباره همبستگی

به بیان او ، هر جامعه انسانی مستلزم همبستگی است، یعنی پیدایی این احساس در مردم که همه آنان «اعضای یک پیکرند» و با یکدیگر پیوند دارند. ولی از لحاظ تاریخی ، همبستگی ممکن است انواع متفاوتی داشته باشد. دورکیم ، از دو نوع همبستگی نام برده و آنها را همبستگی مکانیکی (ماشینی) و همبستگی ارگانیکی (زنده یا اندام وار ، در قیاس با اندام موجود زنده) نامیده است.

همبستگی مکانیکی (Mechanical Solidarity)

همبستگی از راه همانندی است و هنگامی که این شکل از همبستگی بر جامعه مسلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند، آنان که اعضای یک اجتماع واحد هستند به هم همانندند و احساسات واحدی دارند، زیرا به ارزشهای واحدی وابسته‌اند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند. جامعه از آن روز منسجم است که افراد آن هنوز تمایز اجتماعی پیدا نکرده‌اند.

همبستگی ارگانیکی (Organic Solidarity)

همبستگی ارگانیکی است که اجماع(توافق) اجتماعی ، یعنی وحدت انسجام یافته اجتماعی در آن ، نتیجه تمایز اجتماعی افراد با هم است و یا از راه این تمایز بیان می‌شود. افراد ، دیگر همانند نیستند بلکه متفاوت و (لزوم) استقرار اجماع اجتماعی تا حدی نتیجه وجود همین تمایزها و تفاوتهاست. همبستگی ارگانیکی ، به عنوان ویژگی جوامع جدید ، همبستگی بسیار پیچیده‌ای است که در آن شکل اساسی رابطه بین مردم ، احساس ساده تعلق به یکدیگر نیست، بلکه شبکه پیچیده‌ای از روابط قرار دادی است که براساس تعقل و قانون ، تشکل و تداوم پیدا می‌کند.

همبستگی از دیدگاه دورکیم در جوامع مختلف در ارتباط با آموزش و پرورش

جوامع ابتدایی

جامعه ابتدایی ، جامعه‌ای متجانس است که در آن افراد ، کورکورانه از اعتقادات ، ارزشها و رسوم رایج و مستقر پیروی می‌کنند، همانندیهای زیادی میان آنان مشاهده می‌شود، و اجبارها و الزامهای خانوادگی ، گروهی و قومی ، دامنه و حدود رفتارها را تعیین تکلیف می‌کنند. در این جامعه ، فعالیتهای گروهی و اجتماعی ، تنوع چندانی ندارند. از این رو ، افراد تقریبا در همه امور و فعالیتها ، مشارکت و همکاری می‌کنند.

در مجموع ، می‌توان گفت که در جامعه ابتدایی ، هر فرد ، به خودی خود ، رفتار دیگران را سر مشق قرار می‌دهد، در هر کاری به طرزی ماشینی ، از دیگران تبعیت کرده ، به اعتقادات و آداب و رسوم و سنن ، گردن می‌نهد. در نتیجه یک سلسله روابط ساده ، بر رفتار اجتماعی حاکمیت یافته و جامعه را از همبستگی برخوردار می‌سازد. در چنین جامعه‌ای ، آموزش و پرورش ، بدون قصد قبلی و هدف مشخص و بدون نقشه آگاهانه ، از طریق خانواده و روابط رایج میان نسل بالغ و سالمند و نسل جوان و نارس ، عملی می‌شود.

جوامع پیشرفته

جامعه‌ای نامتجانس است. همانندی و همفکری ، در بین افراد آن تضعیف شده و تفاوتهای فراوانی میان آنان به وجود آمده است. لیکن این تفاوتها که حالت مکمل دارند، موجب کمال جامعه می‌شوند. در این جامعه که از ساختار روابط پیچیده‌ای برخوردار است، کار و فعالیت ، مستلزم همکاری و تعاون است. در نتیجه ، پیدایی تقسیم کار و تخصص ضرورت پیدا می‌کند که بر اثر آن ، افراد در گروهها و دسته‌های مختلف گرد آمده و هر یک ، کار معینی را به سود همگان برعهده می‌گیرند.

درجامعه‌های جدید ، پیچیدگی روابط و تخصصی شدن کارکردهای نهادها و سازمانهای اجتماعی ، نهادهایی نظیر دین و خانواده ، قادر به ایفای نقش‌های پیچیده و گوناگون آموزشی و پرورشی مورد انتظار جامعه نیستند. به عبارت دیگر ، در نظام پیچیده جامعه ارگانیکی ، آموزش و پرورش افراد جامعه ، از طریق مشارکت مستقیم آنان در زندگی اجتماعی ، آن گونه که در جامعه ساده اتفاق می‌افتاد، غیر ممکن است.

آثار تربیتی دورکیم

آثار تربیتی دورکیم به دلیل رویکرد و جامعه شناختی ، از جهات نظری و کاربردی ، قابل توجه‌اند. از این رو ، در ادبیات جامعه شناسی آموزش و پرورش ، غالبا از او به عنوان بنیانگذار این رشته نام برده می‌شود. دورکیم ، در نوشته‌های تربیتی خود ، ضمن تعریف آموزش و پرورش و تحلیل جوانب اجتماعی آن ، ابعاد جامعه شناختی آموزش و پرورش را به عنوان کار ویژه جامعه شناسان آینده مشخص کرده است:

شناخت و تشخیص واقعیت‌های اجتماعی آموزش و پرورش و کارکرد جامعه شناختی آنها

شناخت و تشخیص روابط میان آموزش و پرورش و تغییر اجتماعی و فرهنگی

تحقیق و مطالعه تطبیقی و میان فرهنگی در انواع گوناگون نظامهای آموزش و پرورش::

پژوهش درباره کلاس درس و مدرسه به عنوان یک نظام اجتماعی پویا و در حال پیشرفت

عقیده بیدول درباره آموزش و پرورش

او معتقد بر آن است که از آموزش و پرورش همگانی می‌توان به عنوان یک ابزار عمده وحدت ملی یاد کرد و آموزش تخصصی به دلیل اهمیت زیادی که از لحاظ اقتصادی دارد، سیاست و خط مشی آموزش و پرورشی دولت را به یک مساله مهم سیاسی مبدل می‌سازد.
عقیده ماکس وبر درباره آموزش و پرورش

او آموزش و پرورش را در واقع یک تحول اجتماعی می‌داند و تاریخ را به منزله حرکت جامعه‌های بشری به سوی عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و پیچیده تر تلقی می‌کند.

آموزش و پرورش در جامعه شناسی ماکس وبر

آشنایی

ماکس وبر (1920-1864) ، جامعه شناس آلمانی ، برخلاف دورکیم ، مستقیما درباره آموزش و پرورش مطلبی ننوشت. کمک او به جامعه شناسی آموزش و پرورش ، غیر مستقیم و از طریق آثار تاریخی و جامعه شناسی اوست که ضمن آنها ، می‌توان به مفاهیمی در ارتباط با آموزش و پرورش و تحول آن دست یافت. وبر به فراورده‌های تاریخی مهمی که موجب تحول جامعه سنتی به جامعه صنعتی شده بود، توجه خاص داشت. از این رو آموزش و پرورش را در ارتباط با تحول اجتماعی ملاحظه می‌کرد.

همچنین ، مثل دورکیم ، تاریخ را به منزله حرکت جامعه‌های بشری به سوی عقلانیت و تقسیم کار تخصصی و پیچیده‌تر ، تلقی می‌کرد، ولی نسبت به دقایق این حرکت حساس بود. او گر چه سوق به عقلانیت را اجتناب ناپذیر می‌دید، ولی آن را به جای یک حرکت آرام و تکاملی ، فراگردی توام با ستیز و کشمکش و سرشار از پس افتادگی و عدم تعادل می‌دانست. از لحاظ او ، رابطه آموزش و پرورش با تغییر اجتماعی نیز در حالی که امری اساسا سازش‌پذیر است، به سهم خود ، رابطه‌ای توام با کشش و فشار ، نشیب و فراز ، و پیشرفت نامنظم به سوی اشکال جدید است. وبر تغییر اجتماعی را در پرتو تغییرات سلطه (Domination) و اقتدار (Authority) در جامعه ، ملاحظه می‌کرد.

انواع سلطه و اقتدار ازنظر وبر

اقتدار فرمند (Charismatic)

مبتنی است بر اعتقاد و سرسپردگی به یک شخص خارق العاده که به خاطر واجد بودن صفات نمونه و مورد اعتماد و اطمینان بودن ، به رهبری رسیده است. فرمندی یا جاذبه شخصیت ، عطیه‌ای طبیعی است که شخص را از یک مرجعیت اجتماعی ، سیاسی ، یا دینی برخوردار می‌سازد. چهره‌هایی مثل بودا ، مسیح و گاندی ، یا در یک گروه بندی دیگر ، چهره‌های تاریخی مثل اسکندر ، ناپلئون و هیتلر ، همه ، دارای اقتدار فرمند بوده‌اند.

اقتدارسنتی (Traditional)

اقتدار سنتی بر این باور و اعتقاد استوار است که مقام و پایگاه کسانی که در گذشته اعمال سلطه و اقتدار کرده‌اند و رسوم و سنن و ارزشهای مربوط به آن ، مستلزم احترام است. بنابراین ، منصب اختیار مورد احترام بوده، شخصی که آن را اشغال کند، اقتدار مربوط را به ارث می‌برد. اقتدار سنتی ، بویژه ، براعتقاد به امتیازات سیاسی گروه نخبگان مبتنی است که به انحصاری شدن موروثی قدرت در دست این قشر منجر می‌شود.

اقتدار عقلانی- قانونی (Rational – Legal)

بر قوانین و مقررات عقلانی که برای نظم اجتماعی وضع می‌شوند، استوار است. در سلطه قانونی ، اطاعت از شخص یا مقام و منصب موروثی در میان نیست، بلکه اصل ، متابعت از قانون است. قوانین مشخص می‌کنند که از چه کسانی و تا چه اندازه باید اطاعت کرد. در جامعه‌های جدید ، روابط سلطه و اقتدار برقانون و عقلانیت مبتنی است. امور اجتماعی از طریق سلسله مراتب مناصب و مقامات که کنشهای متقابل میان آنها بوسیله مقررات خاصی نظم و ترتیب پیدا می‌کند، هماهنگ می‌شود و در انجام دادن امور ، قابلیت پیش بینی و کارآیی ضرورت دارند.

انواع سازمان اجتماعی از دیدگاه وبر

سازمانی که در رأس آن یک رهبر فرمند یا پرجاذبه قرار گرفته و همه زیردستان به او وفادارند

سازمانی که در آن مقام رهبری به شیوه موروثی ، از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود.

سازمانی که بر پایه قوانین تأسیس شده ، مقررات و ضوابط قانونی برآن حاکم است (بوروکراسی)

بدین ترتیب ، سیر تحول جامعه از سازمان فرمند ناپایدار به سوی سازمان سنتی پایدار و سرانجام ، درجهت سازمان بوروکراتیک پیش می‌رود. به زعم وبر ، در دوران جدید ، بوروکراتی شدن جامعه را می‌توان به وضوح ، در قالب مظاهری چون علم و تکنولوژی ، پیدایی و توسعه احزاب سیاسی متشکل و سازمان یافته ، حکومتهای حزبی و نظایر آن مشاهده کرد. درچنین جامعه‌ای سلطه و اقتدار از قشرهای حاکم سنتی ، مثل نجبا و اشراف ، به مدیران و متخصصان منتقل می‌شود و حکومت بطور فزاینده ، از طریق مداخله سیاست پیشگانی که در امور سیاسی ، مهارت و ورزیدگی دارند، به سوی مشارکت و حمایت توده مردم سوق داده می‌شود. و هر یک به نظام آموزش و پرورش ویژه‌ای پی افکنده ، به پرورش نخبگان خاص خود می‌پردازند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

نتورک مارکتینگ (آسو یاران گرگان)

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات 51
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مقالات تحلیلی درباره نتورک مارکتینگ ( آسو یاران گرگان)

مقدمه

Network Marketing مدل تجارت قرن 21 است .تنها در آمریکا هر ساله بیش از 10 میلیارد دلار کالا و خدمات از طریق این صنعت عرضه می گردد و هر روزه افراد و شرکتهای بیشتری به آن می پیوندند.می پرسید چرا؟ زیرا شانس برابری به همه افراد برای کسب ثروت ، موفقیت ، استقلال و امنیت میدهد. شرکتهای Network Marketingمحصولی را که خود تولید کرده اند می فروشند (البته گاهی ممکن است شرکتی محصولاتش را برای فروش به آنها واگذار کند). بازاریابی و فروش محصولات توسط توزیع کنندگان مستقل صورت می گیرد و در مقابل، شرکت بابت بازاریابی به افراد پاداش یا پورسانت می دهد.

شبکه توزیع کنندگان محصولات به تدریج هم از نظر قدرت و هم حجم افزایش می یابد اما این افزایش بعد از اولین عضوگیری ، فقط محدود به تلاش یک نفر نیست . البته در آغاز، تلاش و زمان زیادی برای ساختن یک گروه یا زیر مجموعه خوب لازم دارید ، که گاهی یک تا دو سال به طول می انجامد اما این مدت با آموزش صحیح بسیار کمتر می شود. این فکر که Network Marketing شما را ” یک شبه ثروتمند می کند” از ذهنتان دور سازید. علاوه بر این هرگز تصور نکنید Network Marketing به معنی “کار نکردن ” است چون اینطور نیست همه ما روزانه به نوعی Network Marketing را بکار می بریم . مثلا وقتی از غذای یک رستوران لذت برده اید و به دوستتان توصیه می کنید غذای فلان رستوران را امتحان کند . اگر دوست شما هم، آنجا را به نفر سومی معرفی کند و رستوران بابت این بازاریابی به شما و دوستتان پاداش بپردازد یک طرح Network Marketing پیاده شده است. در این حالت شما یعنی اولین معرف، یک بالاسری یا Up Line و دو نفر دیگر، DownLineشما یا زیرمجموعه نامیده می شوند. فرض کنیم هزینه متوسط شام در یک مکان با امکانات تفریحی 50 دلار باشد . و شما این مکان را به 5 نفر معرفی کنید و آنها هم به 5 نفر دیگر . یعنی در مرحله چهارم حدود 780 نفر داریم که در مجموع 39،000 $ فروش رستوران می باشد و اگر به شما 10% پاداش دهد حدود 3،900$ دریافت می کنید و اما اگر اینافراد مجددا به رستوران بروند باز هم 10% پاداش خواهید داشت . به نظر شما این عالی نیست؟ عملکرد Network Marketing چنین است شرکتهایی که به روش بازاریابی شبکه ای محصولات خود را عرضه می کنند ، درآمدهای اینچنینی را بابت حذف هزینه بالای تبلیغات به افراد می دهند . این شرکتها فقط زمانی پاداش می دهند که مشتری جدید یک خرید کرده باشد. این پاداش شامل کلیه خریدهای غیر مستقیم، یعنی آنچه توسط زیر مجموعه ها انجام می شود هم می گردد

تاریخچه مختصری از Network Marketing

شرکت مکمل های غذایی

Carl Rehnborgرا به عنوان نخستین فردی می شناسند که طرح سود رسانی را برای فروش محصولات مکمل غذایی درسال 1945 به کار برد شرکت او که در ابتدا ” شرکت ویتامین کالیفرنیا” نام داشت بعدها به نام شرکت مکمل غذایی Nutrilite Products Inc تغییر نام داد. طرح سود رسانی وی یک طرح 3 لایه ای بود که به هر توزیع کننده اجازه میداد 3 درصد کمیسیون بابت فروش زیر مجموعه ها به اضافه کمیسیون بابت فروش محصول توسط خودش دریافت کند ، با این شیوه شرکت موفقیت بسیار بالایی نسبت به روش فروش مستقیم کسب کرد

شرکت AMWAY

در سال 1959 دو دوست به نامهای Rich devos و Jay van andelطرح سود رسانی را اصلاح نموده و محصولات پاک کننده همه کاره را به بازار عرضه نمودند. این طرح موفقیت باور نکردنی در سر تا سر آمریکا برای شرکت به ارمغان آورد این دو نفر خود را از توزیع کنندگان شرکت Nutrilite بودند که پس از جدایی از شرکت ، به فکر روش بهتری برای فروش افتادند. امروزه Amway یکی از شرکتهای پیشرو در زمینه بازایابی چند لایه در دنیا می باشد.

دوره های بازار یابی شبکه:

امروزه این شیوه بازاریابی رشد روز افزونی در دنیا دارد و شرکتهای زیادی محصولات و خدماتشان را با این روش به فروش می رسانندRichard poe در کتاب موج چهارم (بازاریابی شبکه ای قرن 21) آنرا به چهار مرحله یا فاز تقسیم کرده است.

فاز محدود یا نامحسوس The Underground Phase …………….. 1979-1945

فاز تکثیر یا ازدیاد The Proliferation Phase ……………………. 1989 – 1979

فاز بازار انبوهThe Mass Market Phase ………………………….. 1990- 1999

فاز جهانیThe Universal Phase ………………………………………….2000

اگر نمی توانی شکستشان بدهی ، به آنها بپیوند . “If You Can’t Beat ‘Em Join ‘Em”

جالب است بدانید بیشتر شرکتهای اصلی در صنعت NetworkMarketing ، شرکتهایی با ” روش فروش مستقیم ” بوده اند . پس از کشف قدرت خارق العاده بازار یابی شبکه ای ،سایر شرکتهای فروش مستقیم متمایل به تغییر پلان خود شدند . به زعم ریچارد پو آنها سر انجام پذیرفتند ” اگر نمی توانی شکستشان بدهی ، به آنها بپیوند در سال 1990 – 75% اعضاء مجمع فروش مستقیم Direct Selling Association به روش کمیسیون های مستقیم، کار می کردند ولی در اواخر این دهه تعداد به کمتر از 23% رسید . طرحهای MLM و Network Marketing امروزه توسط بیش از 77% شرکتهای عضو DSA استفاده می شود.

چرا Network Marketing ؟

بازاریابی شبکه ای ، و بازاریابی چند لایه ای MLM همگی اصطلاحاتی هستند که به یک نوع “مدل تجاری” Business Model اشاره می کنند. با وجود قضاوت نادرست بسیاری افراد و همچنین علی رغم بکار گیری نادرست، توسط برخی افراد غیر آگاه، بازاریابی شبکه ای از پتانسیل اجرایی استثنایی برخوردار است . در هر شاخه چندین سیب خراب وجود دارد و در این صنعت گاهی بیش از آنچه انتظار می رود.اما در صورتی که بتوانید یک شرکت تجاری “شایسته” را بر گزینید ، می توانید نتایج فوق العاده ای کسب کنید. بازاریابی شبکه ای بر خلاف تجارت های سنتی یا تجارت franchise، تنها مدل تجاری است که از سه مزیت مهم به یکجا بهره می گیرد و ترکیب این سه عامل است که به مدل تجاری بازاریابی شبکه ای ، پتانسیل اجرایی خارق العاده ای میدهد. هیچ تجارت دیگری را سراغ ندارم که این سه عامل قدرتمند را با سرمایه اندک و زمان کوتاه به خدمت بگیرد. حال آنکه پیوستن به Network Marketing فقط با خرید یک کالا امکان پذیر است .با محبوبیت و عمومیت اینترنت فرصت های زیادی در اختیار عموم قرار گرفته است. هر یک ازما قطعا بارها با پیام های “سریع و ساده پولدار شوید” بر خورد کرده ایم اما در این میان فقط تعداد محدودی از این هزاران مورد، یک فرصت واقعی برای کسب ثروت هستند. به عنوان مثال من اخیرا ایمیلی دریافت کرده ام که ادعا دارد “بهترین پلان سود رسانی” را دارد و در ماه بیش از 000/400 $ پورسانت می پردازد و تا به حال بیش از 000/650 نفر از این درآمد ها آن بهره مند شده اند.این ارقام، ما را به هیجان می آورند اما با کمی دقت در می یابیم، اگر چنین باشد آنها به طور متوسط به هر فرد در مجموعه 61/0$ یعنی 61 سنت می پردازند و ادعا می کنند که برخی افراد می توانند تا حدود 000/10$ در ماه درآمد کسب می کنند . اگر چنین باشد با متوسط 61 سنت برای هر فرد، برای عده کثیری هیچ پولی باقی نمی ماند .اما بگذارید این گونه شروع کنیم. سیستم های آموزشی، ما را ترغیب می کنند آنچه می دانیم برای خود به عنوان راز نگه داریم وخود را برای یک”شغل”و نه یک”فرصت تجاری کارگشا” آماده کنیم . از این میان برخی می خواهند رئیس خود باشند ولی از آنجا که شهامت لازم برای کسب موفقیت در خارج ازحیطه امن خود را ندارند نمی توانند به بسیاری از خواسته هایشان برسند . برخی دیگر از کار خود و شیوه زندگی خود راضی هستند و چیز بیشتری نمی خواهند و برخی دیگر همیشه از شکست می هراسند .اما شمایی که می خواهید به بی نیازی مالی برسید و کنترل زندگی خود را به دست بگیرید بدانید :

سه مزییت موفقیت در بازار شبکه ای عبارتند از:

Residual Income

درآمد رسوبی یا دائمی

1

Leverage

مضاعف سازی (پول و زمان و انرژی)

2

Duplication

تکثیر و رشد هندسی (همانند سازی)

3

1 – درآمد رسوبی Residual Incomeچیست ؟

یک نوع درآمد دائمی که معمولا زمانی به دست فرد می رسد که وی انجام آن را به اتمام رسانیده است . راههای زیادی برای کسب درآمد رسوبی که گاهی درآمد دائمی نامیده می شود وجود دارد ولی بسیاری هرگز به آن نیاندیشیده اند . و متاسفانه اینگونه راهها هم از دسترس عامه مردم به دور بوده اند . یک نمونه از این نوع درآمدها برنامه های تلویزیونی است که به دفعات روی آنتن می روند و به ازائ هر بار پخش به سازندگان آن پول پرداخت میشود. نویسندگان نیز درآمد رسوبی دریافت می کنند که به آن Royalties یا حق التالیف می گویند. هنرپیشه گان ، موسیقیدانان و شرکتهای بیمه از حرفه های آشنایی هستند که با این روش کسب درآمد میکنند.درآمد رسوبی – درآمدی که با انجام کار فیزیکی درگیر نیست – کلید ثروت و دولتمندی است .شاید ساده ترین و بهترین مثال درآمد رسوبی انفعالی Passive Residual Income ، سودی است که به پول شما در بانک تعلق می گیرد.اجازه دهید برای درک این نوع درآمد شما را با مفهوم ” میلیونر مجازی ” Virtual Millionaire آشنا کنم . فرض کنید شما یک میلیون دلار در بانک دارید که سودی برابر 6% به آن تعلق می گیرد . بنابراین درآمد سالیانه ای برابر 60،000 دلار ( قبل از پرداخت مالیات) کسب می کنید در این صورت با این منبع درآمد انفعالی ،شما یک میلیونر مجازی می باشید. میلیونر مجازی کسی است که هر ماه پول خوبی دریافت می کند چه در آن مقطع به کار اشتغال داشته باشد و چه نداشته باشد .اما مثال دیگر شرکتهای بیمه بازنشستگی است ، هدف اولیه از این طرحها این است که آنقدر پول انباشته باشید که در هنگام بازنشستگی بتوانید باقی عمر را بادرآمد رسوبی انفعالی آن زندگی کنید.در بازاریابی شبکه ای می توان در زمانی کوتاه این درآمد رسوبی را با مضاعف سازی و تکثیر در درون یک شبکه به دست آورد.اولین سوالی که من از افراد می پرسم این است :کدام یک را انتخاب می کنید ، شغلی که بیکباره ماهی 500 دلار به شما بپردازد یا شغلی که از ماهی 10 دلار آغاز می شود اما هر ماه 2 برابر می شود. آنهایی که 500 دلار را انتخاب می کنند یا مشتریان احتمالی خوبی نیستند و یا به آموزش نیاز دارند .این سوال خوبی برای محک زدن افراد است . مسلما ماهی 10 دلار و هر ماه 2 برابر ماه قبل خیلی زود از ماهی 500 دلار سبقت می گیرد.اما روی دیگر درآمد رسوبی این است که مدتی وقت لازم است تا میوه آن را بچینید . قدرت و زیبایی این کار در انتهای کار است و نه در ابتدا . عبارت ” سریع و ساده پولدار شوید ” حتی اگر در یک شرکت موفق باشید تعبیر درستی نیست و اکثر افرادی که در Network Marketing شکست می خورند یا شرکت مناسب را انتخاب نکرده اند یا انتظار نتایج آنی داشته و دلسرد شده اند.

2- مضاعف سازی Leverage :

طول شبانه روز 24 ساعت است و شما هر چقدر با استعداد باشید و درآمد ساعتی تان هر چقدر باشد اگر از شیوه مضاعف سازی استفاده نکنید وقت کم می آورید. و درآمدتان همیشه در حصار زمان محدود است ولی حتی در یک شبکه NetworkMarketing کوچک شما به نتایج مشابه با 24 ساعت کار ، منتها با درصدی از تلاش تک تک افراد بدست می آورید. مثلا یک نمونه از مضاعف سازی دریافت این مقاله توسط اینترنت است زیرا من مجبور نیستم شما را حضورا آموزش دهم و در جایی دیگر از کره زمین در حال استراحت یا آموزش یا … هستم.متاسفانه در بیشتر تجارتهای سنتی تنها کسانی که از مضاعف سازی سود می برند صاحبان و سهامداران هستند.ولی آنچه در مدل تجاری Network Marketing حائز اهمیت است این است که هر فردی فرصت یکسانی برای آن دارد که “مالک ” تجارت خود شود. ( با پرداخت کثری سرمایه و زمان)و اما دومین سوال من این است : کدام یک را انتخاب می کنید 100% از تلاش یک نفر یا 5% از تلاش 100 نفر را؟آنها

که100%از تلاش یک نفر را انتخاب می کنند یا مشتریان احتمالی خوبی نیستند و یا نیاز به گذراندن کلاس ریاضیات و آموزش دارند.مسلما 100 % از یک فقط یک است ولی 5% از 100 ، 5 است و این یعنی 500% افزایش که این مقدار با همکاری افراد گروه بیشتر هم می شود .اگر درآمد شما به فعالیت چندین نفر وابسته باشد و نه یک نفر اتفاقات منفی کمتر در آن اثر می گذارد و قابل اعتماد تر است.

3- رشد هندسی Duplication:

بهترین مثالی که برای رشد هندسی دیده ام مثال یک پنی در روز است که معمولا برای بیان سود مرکب (بی نیاز از مالیات) بکار میرود. اگر شما با روزی یک پنی شروع کنید و هر روز ان را به مدت 30 روز،2 برابر کنید در آخر ماه چقدر جمع کرده اید؟ حدس بزنید در روز سوم چهار سنت و… آیا متوانید عددی برابر 5 میلیون دلار را باور کنید ؟(دقیقا 5368708 دلار) حیرت آور است .این تخمینی از پتانسیل رشد Network Marketing است .اگر من بتوانم به شما بیاموزم ،خودم را دو برابر کرده ام. اگرهر یک از ما یک نفر دیگر را آموزش دهیم خود را 4 برابر کرده ایم و پس از مدتی نتایج باور نکردنی است .در اینجا لازم میدانم نکته ای را روشن کنم ،شرکت در برخی از برنامه های رایگان مانند عضویت در کلوپهای “جذب زیر مجموعه”DownlineClub که به شما وعده می دهند “ما همه کار برای شما انجام می دهیم” و شما را ثروتمند میسازیم، هرگز نمی تواند درآمد واقعی طولانی مدت برای شما ایجاد کند و باعث افزایش پتانسیل هایتان نمی شود. افرادی هم که جذب این افراد و مکانها می شوند می خواهند سواری رایگان بگیرند و تنبل تر از آن هستند که بخواهند کاری برای تجارتشان انجام دهند.در جایی خواندهام “طبق آمارهای IRS در سال 1984 ، 20% میلیونر های جدید از Network Marketing بوده اند که این رقم در سال 1994 به 50% رسیده است.”من این آمار را باور نمی کنم ولی آنچه مسلم است بسیاری از میلیونر های جدید قطعا از صنعت Network Marketing بر می خیزند.اما حالا وقت استراحت نیستکار شما شبیه به دوچرخه سواری است .اگر از شما بپرسم ترجیح می دهی یک دوچرخه را در سربالایی برانید یا سراشیبی ، بسیاری سراشیبی را انتخاب می کنید ولی برای اینکه از تپه سرازیر شویم اول باید دوچرخه را سر بالا ببریم .راههای زیادی برای رسیدن به بالای قله وجود دارد . برخی سریعتر و برخی دیرتر میرسند.برخی مسیر مستقیم را انتخاب می کنند ، برخی هرگز نمیرسند و برخی همان اول منصرف می شوند. انتخاب با شماست . ما ،شما را درطول مسیر راهنمایی و تشویق می کنیم . کلام آخر اینکه”موفقیت واقعی” در دنیا با میزان پول و داراییهایی که در اختیار دارید تعیین نمی شود. موفقیت واقعی تاثیر مثبتی است که در مسیرتحقق اهداف و رویاهای زندگی تان ، روی سایر افراد می گذارید.

یک فرصت تجاری یا سیستم هرمی

برخی افراد فرصت تجاری Network Marketing را با دسیسه هرمی اشتباه می گیرند .البته این تفاوتها به شکل رسمی توسط کمیسیون تجارت فدرال آمریکا(FTC) روشن شده است. تجارت شبکه ای یا چند لایه ای MLM یک شیوه تجاری قانونی و مشروع است که از یک شبکه مالکان تجاری مستقل، برای فروش محصولات یک شرکت با قیمت عرضه جهانی آن استفاده می نماید. مالک تجاری محصول را به مشتریان پیشنهاد می دهد البته نه از طریق فروشگاه های خرده فروشی ثابت بلکه از طریق ارتباطات رودررو بین مشتری و مالک تجاری. وی می تواند محصول را از طریق واردکردن، برانگیختن ، تامین و آموزش به فروش برساند. سپس پاداشی شامل درصدی از کل فروش گروه مالک تجاری و نیز بابت فروش توسط خود مالک به خرده فروشان، به فرد تعلق می گیرد . FTC “کمیسیون تجارت فدرال آمریکا” در سال 1979 اولین شرکت Network Marketing در دنیا کهAmway نام دارد را یک فرصت تجاری قانونی اعلام کرد که اکنون بیش از 50 سال از شروع کار این شرکت می گذرد.سیستم هرمی یک طرح غیرقانونی است که شرکت کنندگان پول زیادی را می پردازند و در عوض از طریق وارد کردن شرکت کنندگان دیگری که سرمایه گذاری می کنند، به سود می رسند . موسسات هرمی سعی در ایجاد تشابه بین شیوه MLM و سیستم خود از طریق عرضه یک محصول نمایشی می نمایند . اما تلاشی جهت ایجاد بازار برای محصول به مشتریان نمی کنند و فقط برای وارد شدن افراد، کمیسیون می پردازند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 235 کیلو بایت
تعداد صفحات 65
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

صورت موجودی عرضه و تقاضای مستقل

با سیستم های كامپیوتری شده، سطح یكنواخت كنترل ـ گاهی اوقات ـ برای تمام آیتم‌های به كاربرده می شود. با این وجود ـ مدیریت كردن موجودی ها هنوز به تنظیم دارایی ها نیاز دارد و مفهوم ABC اغلب در انجام این كار مفید است.

9/15 نكات كلیدی و مهم :

مدیریت موجودی، مسئولیت عملیات های مهم است چون بیشتر بر شرایط لازم سرمایه هزینه ها و سرویس مشتری تأثیر می گذارد. این فصل، مروری بر مدیریت موجودی و متدهای خاص مدیریت موجودی های مستقل تقاضا را ارائه می‌كند.

نكات مهم این فصل شامل موارد زیر می باشند:

· موجودی همان ذخیره (انبار) مواد بكار رفته است كه تولید را آسان می سازد یا تقاضا ی های مشتری را برآورده می‌كند. موجودی ها شامل مواد خام ـ كار در جریان گردش و كالاهای تولید شده می باشند.

· قانون تصمیم گیری مشخص می‌كند كه چقدرـ و چه زمان باید دستور بدهیم. در ارزیابی قوانین تصمیم گیری، 4 نوع هزینه های موجودی وجود دارند كه باید بررسی شوند: هزینه اجناس ـ هزینه سفارش (یا راه اندازی) ـ هزینة حمل (یا مخارج نگهداری) ـ و هزینه كمبود كالا (یا كسری كالا). هزینه های مربوطه شامل هزینه هایی می باشند كه با تصمیم گیری ایجاد شده، تغییر می‌كنند.

·

(درصد)

فرضیه های با صرفه ترین مقدار سفارش شامل مقدار تقاضای ثابت ـ زمان ناب ثابت ـ زمان تنظیم ثابت‌ ـ نداشتن هزینه های كمبود كالا ـ سفارش بسیار ـ نداشتن تخفیف ـ و تك محصولی می باشند. در این فرضیه ها، فرمول EOQ ، مجموع مخارج نگهداری و هزینه های سفارش را به حداقل می رساند.

· هر مسئله موجودی كالا می تواند با استفاده از مفهوم هزینة كل، برای (بهینه‌ترین) مقدار سفارش حل شود تا مجموع هزینه های مناسب را برای فرضیه هایی به حداقل برساند كه در وضعیت خاص به كاربرده می شوند.

· یك سیستم نظارت مداوم، روشی را فراهم می‌كند تا تقاضای تصادفی را اداره كند. وقتی كه وضعیت سهام در نقطة سفارش R افت پیدا می‌كند مقدار ثابت Q سفارش داده می شود. زمان سفارش ها،‌ بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌كند. مقدار Q برابر با تنظیم می شود. و مقدار R بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.

· یك سیستم نظارت دوره ای، روش دیگری را ارائه می‌كند تا تقاضای تصادفی را اداره كند. وضعیت سهام در فواصل ثابت P نظارت می شود و مقداری كه سفارش داده می شود برابر با موجودی نهایی T منهای وضعیت سهام می باشد. مقدار سفارش داده شده در هر دورة نظارت شده، بسته به تقاضای واقعی تغییر می‌كند. مقدار P با استفاده ازتنظیم می شود و مقدار T بر اساس سطح سرویس مطلوب می باشد.

· انتخاب بین سیستم های Q P باید بر اساس زمان دوبارة پر سازی ـ نوع حفظ ركورد و هزینة جنس باشد. یك سیستم دوره ای باید زمانی بكار برده شود كه سفارش های موجودی باید به طور منظم زمان بندی شوند.

· سطوح بالای سرویس دهی نیاز به سطوح بالای سرمایه گذاری، با مقدار مشخص سفارش (Q) و انحراف معیار دارد. بنابراین مدیریت باید سطح سرویس و رابطة سرمایه گذاری را قبل از تنظیم سطوح مطلوب سرویس مطالعه كند. مقایسه های نسبت های گردش موجودی ـ از طریق خودشان ـ مبنای كافی را برای تصمیم گیری ها در سطح موجودی فراهم نمی كنند. همچنین مدیریت باید دائماً در جستجوی كاهش باشد.

· مفهوم موجودی ABC ، بر اساس مفهوم نسبتاً قابل توجه و بسیاری مفاهیم بی اهمیت می باشد. این مفهوم باید به كار برده شود تا به دقت آیتم های A قابل توجه را كنترل كند و تلاش و هزینه كمی را صرف آیتم های C.B كند.

· تمرین های اینترنتی دانشجویان

1ـ همخوانی برای مدیریت عملیات به آدرس : WWW.apics .org دستیابی به این سایت، جهت درك اطلاعات جذاب پیرامون كنترل موجودی می‌باشد.

2ـ شركت به ثبت رسیدة مدیرت موجودی مؤثر:

www. effective inventory . com / articles . html

می توانید یكی از مقالات یا چندین مقاله را در این سایت بخوانید و خلاصه كوتاهی از آنرا بنویسید.

3ـ شركت به ثبت رسیدة Ciss، به آدرس :

www. Cissltd . com

نمونه آن لاین برنامة Inventory را اجرا كنید، سپس انواع گزارش های موجودی برای كاربر را تایید كنید.

4ـ برنامه Retail ، به آدرس :

www. Retail pro . com

این سیستم نرم افزاری را برای كنترل موجودی های خرده فروشی بررسی كنید. گزارش كوتاهی دربارة ویژگی های اصلی ـ كه پیدا می كنید ـ بنویسید.

· حل مسائل

مسئله: 1= در یك فروشگاه عمده فروشی سخت افزاری، تقاضای مستقل برای bolt این كه معمولاً به كار برده میشود 500 واحد در هر ماه است. هزینة سفارش 30 دلار برای هر سفارش می باشد. هزینه محل 25 درصد در سال ـ و هر هزینه واحد 50 دلار است.

(a بر اساس فرمول ، چه سایزی باید این محصول داشته باشد؟

(b این محصول چند بار باید خریداری شود؟

(c تیم كیفیت روشی را برای كاهش هزینه های سفارش ـ تا 5 دلار ـ كشف كرده است. این سایز (یا تعداد) چطور تغییر می‌كند و تكرار خرید برای این محصول چیست؟

اولاً تقاضا را به واحدهای زمانی یكسان ـ مثل هزینه حمل تبدیل می‌كنیم. در این حالت، هزینه محل برحسب سال است و تقاضا بر حسب ماه پس تقاضا سالیانه 6000=12*500 واحد است.

واحد 697/1 06/1697 =

(b تكرار سالیانه خرید برابر با D/Q یا 54/3=1697/6000 بار در سال است. برای تبدیل آن به ماه، تقسیم بر 11 ماه در سال، با تكرار سالیانه خرید می‌كنیم:
ماه 39/3 هر

هفته 69/14 هر

روز 11/103 هر

واحد 693 8/692 =

تكرار خرید برابر با D/Q با 66/8=693/6000 بار در سال است.

مسئله 2 سیستم Q ، عدد بخش 2001- XB، تقاضای مستقل سالیانه را به صورت بخش های مجزا از 4000 واحد ـ هزینه تنظیم 100 دلار ـ هزینه محل 30 درصد در سال ـ و هزینه جنس 67/266 دلار دارد. پس سهولت تولید كه 5 روز در هفته و 50 هفته در سال را نشان می‌دهد موجب مقدار كل 250 روز بهره وری در سال میشود. زمان ناب این تولید 9 روز است انحراف معیار تقاضا 2 واحد در روز است. شركت می خواهد 95 درصد سطح سرویس را بر این بخش مجزا داشته باشد. پس :

Q (a) را با استفاده از فرمول محاسبه كنید.

R (b) را مقایسه كنید.

(C) اگر شركت یك سیستم Q از كنترل موجودی را استفاده می كرد ( با مرور متوالی) پس نتایج با محاسبات خودتان شرح دهد.

راه حل : (a)

Q =

(b) راه حل این بخش از مسئله، به طور صحیح، نیاز به 2 مرحله دارد: اول، باید تقاضای روزانه برآورد شود. و این از طریق مقدار سالیانة تقاضای بر تعداد روزهای كاری در سال انجام می شود. واحد 16= 250/4000 (در هر روز) میانگین تقاضا بر زمان ناب، 16 واحد در هر روز بر 9 روز یا 144=16*9 واحد است. دوم: انحراف معیار تقاضا در طی زمان ناب باید برآورد شود. و این از طریق مشخص كردن انحراف تقاضای روزانه (2 واحد) ـ و ضرب ریشة توان دوم تعداد روزهای زمان ناب (ریشة توان دوم 9) تعیین میشود.

(انحراف معیار تقاضا در طی زمان ناب) R=m+z

9/9+144=

واحد 1549/153=

(c 100 واحد را سفارش می دهیم وقتی كه موجودی (كنونی بعلاوه سفارش) برای 154 واحد كاهش می یابد. به طور میانگین، 9/9 واحد موجودی ایمنی در حال حاضر وجود دارد وقتی كه به سفارش می رسد در 5 درصد این موارد، كمبود كالا وجود دارد قبل از اینكه به سفارش برسد.

مسئله 3: سیستم P، محصولی را بررسی كنید كه در مسئله حل شدة 2 شرح داده شده وقتی كه به سؤالات زیر پاسخ می دهید:

(a)سفارشات چند بار باید برای این محصول داده شوند اگر در فواصل منظم ـ با استفاده از سیستم نظارت دوره ای ـ قرار داده می شوند؟

(b) سطح موجودی نهایی را محاسبه كنید.

(c)قانون تصمیم گیری خاص را برای این محصول ـ با استفاده از اطلاعاتی كه تاكنون ارزیابی كرده اید ـ بیان كنید.

(d) فرض كنید در زمان نظارت دوره ای هستید. چك كردن سطح موجودی برای این محصول نشان می دهید كه 60 واحد كنونی وجود دارد و 110 واحد سفارشی می باشد حال چه باید كرد؟

راه حل : (Q D را از مسئله قبل بكار می بریم) (a)

سال 25/0=

(هفته كاری در هر سال 50* سال 025/0) هفته كاری 25/1=

(روز كاری در هر سال 250 * سال 25/0) روز 25/6=

(چرخشی) روز 6=

(b)

(انحراف معیار تقاضا طی P+L) = m+z

(انحراف معیار تقاضا طی P+L) +z (میانگین تقاضا برای P+L)=

8/12+ 240 =

2538/252 =

(e)هنگام (كنونی و سفارشی) را برای هر 6 روز نظارت می‌كنیم و سطح نهایی 253 واحد به بالا را سفارش می دهیم.

(f) سطح نهایی را بالا سفارش می دهیم. سطح نهایی 253 واحد است. مقدار موجودی كنونی و سفارشی، 110+60 واحد یا 170 واحد كلی می باشد. تفاوت بین سطح نهایی و موجودی كنونی و سفارشی ـ در مقداری است كه باید در زمان تحویل طی 9 روز سفارش داده شود. 83= (110+60) ـ 253 بنابراین 83 واحد را برای تحویل ـ در طی 9 روز سفارش می دهیم.

· سوالات این مبحث :

1) انواع مختلف موجودی ها را (مواد خام ـ كار در جریان گردش ـ و كالاهای تولید شده) كه در سازمانهای زیر می باشند مشخص كنید: ایستگاه گاز‌ـ ایستگاه همبرگر ـ فروشگاه لباس فروشی و فروشگاه خودرو. این موجودی ها چه عملكردهایی (یا اهدافی) انجام می دهند؟

(تولید)

2) انواع اجناس زیر را كه در یك فروشگاه خرده فروشی می باشند بررسی كنید: حباب های لامپ ـ دیسكت های فشرده ـ و داروهای منجمد. هزینه احتمالی ساخت هر كدام از این اجناس را ـ كه شامل هزینه جنس ـ جنس محل ـ هزینه سفارش ـ و هزینه كمبود كالا می باشند‌ ـ بحث كنید.

3) چرا تعیین هزینه كمبود كالا سخت است؟ روشی را پیشنهاد كنید كه ممكن است برای ارزیابی آن به كار برده شود؟

4) چرا هزینه جنس می تواند از یك فرمول ساده كاهش یابد؟ آیا هزینه های جنس ـ وقتی كه تخفیف های شمارشی (یا تخفیف در خرید كل) داده می شوند ـ مهم می باشند؟ چرا؟

5) تفاوت بین اصل كلی شرایط لازم و اصل كلی دوباره پر سازی مدیریت موجودی چیست؟ چرا این تفاوت مهم است؟

6) مدیریت موجودی كالاهای تولید شده در یك شركت تولیدی را با مدیریت یك شركت خرده فروشی یا عمده فروشی مقایسه كنید و بسنجید؟

7) برای سطح مشخص سرویس چرا سیستم؟ به سرمایه گذاری موجودی بیشتر از سیستم Q نیاز دارد؟ چه فاكتورهایی بر بزرگی تفاوت تأثیر می گذارند؟

8) فرض كنید كه شما یك فروشگاه سخت افزاری Speedy را مدیریت می كنید. نمونه‌هایی از اجناس را نام ببرید كه ممكن است از طریق سیستم P اداره ( یا مدیریت) شوند و بقیه اجناس ممكن است سیستم Q به كار برند؟ این اجناس چطور متفاوت از هم می باشند؟

9) یك مدیر چطور باید در سطح سرویس مناسب، برای اجناس تولید شده تصمیم بگیرد؟ آیا برخی از اجناس 100 درصد سطح سرویس را دارند؟

10) یك مدیر شكایتی را می شنود مبنی بر اینكه: من برخی اجناس دارم كه 2 هفته فاصله بازرسی دارند و چهار هفته برای عرضه مجدد آنها طول كشیده است. هر 2 هفته من سفارش را بر اساس مقدار سهام موجود می دادم. حال به نظر می رسد موجودی بسیار بیشتری دارم. در این شكایت چه چیزی اشتباه است؟

11) دانشجویی دربارة هزینه های سربار می گوید: فرضیه های مدل بسیار محدود می باشند طوری كه استفادة عملی مدل بسیار سخت می شود. آیا لازم است مدل متفاوتی را برای هر تغییر در فرضیه ها داشته باشیم؟ چرا و چگونه؟

12) نقش مناسب معیار گردش كار ـ در مدیرت موجودی ـ چیست؟ تحت چه شرایطی گردش كار بالا، برای شركت، مشخص میشود؟

13) فرض كنید كه شما یك زنجیره از فروشگاه خرده فروشی اسباب و اثاثیة منزل را مدیریت می كنید. موجودی در هر فروشگاه، كامپیوتری شده است ولی تعداد زیادی از اجناس مختلف وجود دارند. بعنوان مدیر ارشد چطور عملكرد كلی مدیریت موجودی را برای هر فروشگاه ارزیابی می كنید؟ چطور این اطلاعات را در رابطه با مدیران فروشگاه های خصوصی به كار می برید؟

· مسائل:

1ـ فرشگاه Speedy Grocery دارای قهوه ای با علامت بخاری خاص است كه ویژگی های زیر را دارد :

فروش = 10 مورد در هر هفته

هزینه سفارش = 10 دلار در هر سفارش

هزینه حمل = 30 درصد در سال

هزینه جنس = 80 درصد در هر مورد

(a چه تعداد از موارد باید در یك زمان سفارش داده شوند؟

(b چند بار، قهوه سفارش داده شود؟

(c هزینه سالیانة سفارش و حمل قهوه چیست؟

(d چه فاكتورهایی موجب می شوند كه شركت مقدار كمتر یا بیشتر از را سفارش دهد؟

2) فروشگاه ماشین آلات Grineu خط (تولیدی) از جدول های فلزی را برای مشتریانش ایجاد كرده است. برخی از این جدول ها، در موجودی كالای تولید شده می باشند یك جدول خاص، ویژگی های زیر را داراست:

فروش = 200 در هر سال

هزینه تنظیم = 200/1 دلار در هر تنظیم (این شامل تنظیم ماشین هایی برای تمام بخش های مختلف در جدول می باشد)

هزینة حمل = 20 درصد در هر سال

هزینة جنس = 25 دلار

(a چه تعداد از این جدول باید در گروه تولید ایجاد شوند؟

(b تولید چند بار زمان بندی میشود؟

(c چه فاكتورهایی موجب میشوند كه شركت، سایز گروه متفاوت را نسبت به آنچه كه شما محاسبه كرده اید، برآورد كند؟

3) فروشنده محلی Toyota باید تصمیم بگیرد كه چه تعداد جذب كننده های موجودی لوازم یدكی از یك نوع خاص را برای اتومبیل های تعمیر Toyota سفارش دهد؟ این جذب كنندة موجودی، تقاضای 4 واحد در هر ماه ـ و هر كدام به قیمت 25 دلار را دارد. هزینة حمل 20 درصد در هر سال و هزینة سفارش 15 درصدر هر سفارش می باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

9/15 – نكات كلیدی و مهم…………………………………………………………………….. 2

تمرین های اینترنتی دانشجویان……………………………………………………………… 4

حل مسائل…………………………………………………………………………………………… 5

سؤالات این مبحث………………………………………………………………………………… 10

مسائل………………………………………………………………………………………………… 12

اطلاعات برگه گستره Excel…………………………………………………………………… 16

مدلهای پیشرفته…………………………………………………………………………………… 22

تحویل گروه یكنواخت…………………………………………………………………………… 25

مسئله های ضمیمه………………………………………………………………………………. 26

فصل 16- درخواست مواد……………………………………………………………………. 29

1/16- تعاریف سیستم های MRP………………………………………………………….. 34

2/16- سیستم MRP در برابر سیستم امتیاز بندی سفارش……………………….. 38

3/16- یك نمونه مثال MRP………………………………………………………………….. 45

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 63 کیلو بایت
تعداد صفحات 71
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جایگاه سیستم حمل و نقل زمینی استان بوشهر در گردشگری استان

فصل اولكلیات تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

توسعه گردشگری استان بوشهر می‌تواند عاملی برای رشد و توسعه استان ذكر شود كه به اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی آن می‌توان اشاره كرد. وجود سواحل زیبا و هوای مطبوع این خطه از سرزمین مادر فصول سرد می‌تواند برای هر گردشگری، چه داخلی و چه خارجی جذاب باشد. اما استان بوشهر با داشتن این امتیاز كمتر از این توان بالقوه سود برده است. پس قطعاً‌ موانعی وجود دارد كه یكی از این موانع وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی استان و شبكه راههای آن می‌باشد.

هدف تحقیق

هدف اصلی تحقیق پاسخگویی به این سوال است كه آیا وضعیت موجود سیستم حمل و نقل زمینی یكی از موانع توسعه و رونق گردشگری به شمار می‌آید؟

فرضیه‌های تحقیق

– فرضیه اصلی: وضعیت نامناسب سیستم حمل و نقل زمینی یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.

– فرضیه فرعی (1): وصل نبودن استان بوشهر به شبكه راه‌آهن یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.

– فرضیه فرعی (2): وضعیت نامناسب شبكه‌راه‌های برون شهری استان یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.

– فرضیه فرعی (3): وضعیت نامناسب تأسیسات و خدمات جانبی راه‌های برون شهری استان یكی از موانع توسعه گردشگری استان است.

روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی و از نوع پیمایشی است.

روش جمع آوری اطلاعات

روش جمع‌آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه، مصاحبه و منابع كتابخانه‌ای می‌باشد.

قلمرو تحقیق

قلمرو مكانی این تحقیق محدوده جغرافیایی استان بوشهر است و مسافران و كارشناسان سازمان میراث فرهنگی، قلمرو زمانی فروردین 85 می‌باشد.

جامعه و نمونه آماری

– مسافران

– كارشناسان

نتایج مورد انتظار تحقیق

توسعه حمل و نقل زمینی می‌تواند نقش مهمی را در توسعه گردشگری ایفا كند و برای دسترسی به هر مكان و جاذبه ای سیستم حمل و نقل به عنوان یك زیر ساخت مطرح و مهم است.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: كلیات تحقیق

مقدمه و بیان مسئله …………………………………………………………………………………. 2

فصل دوم: ادبیات تحقیق

قسمت اول- گردشگری

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 6

تعاریف گردشگری…………………………………………………………………………………… 7

تعریف گردشگر……………………………………………………………………………………….. 9

اركان صنعت گردشگری…………………………………………………………………………… 9

نقش زیرساخت‌ها در توسعه صنعت گردشگری …………………………………………. 10

موانع توسعه گردشگری ایران از نقطه نظرات مختلف………………………………….. 11

استان بوشهر و تقسیمات سیاسی آن ………………………………………………………… 14

جغرافیای طبیعی استان بوشهر………………………………………………………………….. 18

جاذبه‌های گردشگری استان بوشهر…………………………………………………………… 22

قسمت دوم- حمل و نقل

مقدمه …………………………………………………………………………………………………….. 30

حمل و نقل چیست؟ …………………………………………………………………………………. 31

ارتباط حمل و نقل و گردشگری…………………………………………………………………. 33

مدل مستقیم حمل و نقل…………………………………………………………………………….. 34

عوامل موثر در توسعه حمل و نقل…………………………………………………………….. 36

اهمیت سرمایه گذاری در حمل و نقل ………………………………………………………… 37

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 40

فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………………….. 40

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………. 41

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 41

خلاصه مراحل انجام تحقیق………………………………………………………………………. 42

جامعه آماری…………………………………………………………………………………………… 43

فصل چهارم: نتیجه‌گیری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………… 51

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات……………………………………………………………………. 52

الف- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه مسافران……………………………. 52

ب- نتایج حاصل از آزمون فرضیات، از دیدگاه كارشناسان………………………….. 55

پیشنهادات به مسئولین……………………………………………………………………………… 56

پیوست‌ها

الف- منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………….. 60

ب- پرسش نامه‌ها……………………………………………………………………………………. 62

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مطالعه‌ی موردی موانع و راهكارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی منطقه‌ی كاغذكنان با رویكرد سیستمی

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 1.263 مگا بایت
تعداد صفحات 154
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

مطالعه‌ی موردی موانع و راهكارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی منطقه‌ی كاغذكنان با رویكرد سیستمی

مقدمه

بهره‌مند نمودن افراد جامعه از خدمت آموزش و پرورش یكی از سیاست‌های مهم متولیان امر تعلیم و تربیت در كشورمان است كه افراد حائز شرایط را وارد چرخه رسمی علم و تحصیل نماید و به عبارتی «آموزش برای همه را» عملی سازد. لذا كاهش نرخ بی‌سوادی و تحت پوشش قراردادن فراگیران و افزایش پوشش تحصیلی یكی از دغدغه‌های مسئولین نظام آموزشی علی‌الخصوص در مناطق محروم و كم برخوردار می‌باشد. در این راستا یكی از برنامه‌های آموزش و پرورش در مناطق محروم ایجاد مراكز شبانه‌روزی است كه می‌بینیم با سرمایه‌گذاری قابل توجهی اعم از انسانی و مالی و تجهیزاتی تاسیس شده است كه هرساله با جذب و نگهداری درصد قابل ملاحظه‌ای از دانش‌آموزان فعالیت آموزش و پرورش خود را شروع می‌نمایند، زیرا با توجه به اهمیت و جایگاه مدارس شبانه‌روزی شناخت عواملی كه در تحت پوشش بردن بیشتر دانش‌آموزان موثر است و چگونگی نگهداری پویای فراگیران در جهت تحقق هدفهای آموزشی از موضوعات اساسی در سیستم مدارس شبانه‌روزی است كه بایستی مورد مداقه قرار گرفته و تدابیر اثربخش‌تری در این خصوص اتخاذ نمود.

در حقیقت به خاطر رسیدن به هدفهایی چون كاهش افت تحصیلی، ارتقاع و سطح كیفی آموزش، استفاده بهینه از نیروی انسانی و امكانات در مناطق كم‌ جمعیت، توجه به مقوله نگهداری و جذب فراگیران در مدارس شبانه‌روزی را ضروری می‌سازد.

2-1 : بیان مساله :

با عنایت به اهداف مصوب و تخصیص منابع در هر سازمان ، مدیریت آن سازمان موظف است در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر اقدامات لازم و موثری را انجام دهد امورات شبانه روزی نیز به تبعیت از تعریف مدرسه »مدرسه سازمانی است كه برمبنای معیارهای رسمی تاسیس می‌شود و با نظارت ادارات آموزش و پرورش ، مسئولیت اجرای برنامه‌های مصوب پرورشی و آموزشی كشور را در سطح تحصیلی معین عهده دار می‌گردد.«[1] جهت اجرای صحیح و اثر گذاربر برنامه های مصوب آموزشی و پرورشی موظف است اقدامات موثری را انجام دهد .

یكی از عناصر مهم هر سیستم آموزشی ، دانش آموزان آن سیستم می‌باشند بدون تردید توجه و عدم توجه به مقوله دانش آموزان در شبانه روزیهای كاغذكنان در تحقق و عدم تحقق اهداف مورد نظر نقش به سزایی دارد با توجه به امكانات و تجهیزات و منابع انسانی كه صرف می شود حائز اهمییت بسیاری است .

لذا این تحقیق به مطالعه موانع و راهكارهای بهبود فرایند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه‌روزی كاغذكنان بارویكرد سیستمی می پردازد سپس توصیه های لازم را جهت برنامه ریزی موردی آموزشگاهی به مدیران شبانه روزی منطقه كاغذكنان توصیه می نماید.

3-1: اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

نشر علم و دانش در فرهنگ اسلامی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است از پیامبر اسلام و ائمه اطهار فرمایشات فراوانی به انسانها شده است.

پیامبر اسلام می فرماید : » اگر روزی برمن بگذرد و درآن روز دانشی نیاموزم كه مرا بخداوند نزدیك كند طلوع آفتاب آنروز برمن مبارك مباد« (جوانشیر 1379 ، ص179).

همچنین برای رسیدن مطلوب و اثر بخش به اهداف زیر بررسی راههای جذب و نگهداری دانش آموزان در مدارس شبانه روزی منطقه كاغذكنان اهمیت و ضرورت آنرا روشن می نماید[2]:

1- افزایش درصد پوشش تحصیلی دانش آموزان منطقه كاغذكنان

2- ارتقاء سطح كیفی و كمی آموزش و كاهش افت تحصیلی

3- پیشگیری از تبعات اخلاقی و اجتماعی ناشی از مهاجرت دانش آموزان روستایی به مراكز شهری

4- فراهم آوردن زمینه های مناسب برای تربیت دانش آموزان با بهره گیری از اوقات فراغت آنان و ….

بدون تردید برای رسیدن به اهداف فوق مطالعه موردی موانع و راهكارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی كاغذكنان بارویكرد سیستمی لازم و ضروری می باشند .

4-1: اهداف تحقیق :

موضوع » بررسی موانع و راهكارهای بهبود فرآیند مدیریت دانش آموزان مدارس شبانه روزی كاغذكنان بارویكرد سیستمی « هدف كلی طرح می باشد و در اهداف خرد و ریز شامل هدفهای زیر است :

1- مطالعه و بررسی موردی عوامل موثر برموفقیت فارغ التحصیلان و دانش اموزان موفق در مدارس شبانه‌روزی‌ها

2- مطالعه عوامل موثر بر دانش آموزان موجود و در حال تحصیل جهت ادامه تحصیل در مدارس شبانه‌روزی‌ها

3- مطالعه در خصوص عوامل موثر بر افراد ترك تحصیل كرده

4- بررسی و مطالعه علل عدم ثبت نام و تحصیل دانش آموزان در مدارس شبانه‌روزی‌ها

و در پایان تحقیق از یافته های آن در جهت برنامه ریزی آموزشگاهی به منظور افزایش پوشش تحصیلی و ایجاد یك نگرش سیستمی صحیح توصیه‌های عملی به مدیران ارائه خواهد شد .

5-1: سوالات تحقیق:

با عنایت به اینكه این تحقیق با نگرش و رویكرد سیستمی فرآیند مدیریت دانش‌آموزان را مورد مطالعه قرار می دهد بنابراین موضوعات تحقیق در چهار مقوله قابل بررسی است :

1- دانش‌آموزان موفق و فارغ تحصیل

2- دانش‌آموزان حین تحصیل

3- دانش‌آموزان ترك تحصیل كرده

4- دانش‌آموزان مراجعه نكرده به شبانه روزیها(ثبت نام نكرده )

با توجه به طبقه‌بندی چهارگانه فوق سوالات تحقیق به شرح ذیل بیان می‌شود.

1- چه عواملی برادامه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی‌ها موثر است؟

2- متغییرهای اثرگذار بر عملكرد دانش آموزان موفق (فارغ‌التحصیل) چیست ؟

3- علل عدم مراجعه بعضی از دانش‌آموزان روستایی به مدارس شبانه‌روزی‌ چیست ؟

4- چه عواملی باعث ترك تحصیل دانش آموزان از مدارس شبانه‌روزی‌ها هستند؟

6-1: متغیرها و تعاریف عملیاتی آنها

متغیرهای متعددی در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند كه مهترین آنها به شرح ذیل می‌باشد:

دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی دخترانه و پسرانه منطقه كاغذكنان

دبیران مدارس شبانه‌روزی

برنامه‌های موجود در مدارس مذكور

امكانات موجود ارائه شده در مدارس فوق

مقاطع تحصیلی دانش‌آموزان

مقاطع تدریس دبیران

 1. دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی

دانش‌آموزان مورد بررسی در این تحقیق شامل دانش‌آموزان راهنمایی و دبیرستان زینبیه و عفاف در دخترانه و ندای اسلام و امام خمینی‌ (ره) پسرانه می‌باشد و دانش‌آموزان در چهارگروه موفق، حین تحصیل، ترك تحصیل و بازمانده از تحصیل بررسی می‌شود.

 1. دبیران مدارس مذكور

در مقوله دبیران، موضوعات رشته تدریس، صمیمیت و سابقه تدریس بررسی می‌شود.

 1. برنامه‌های موجود مدارس شبانه‌روزی

در مقوله برنامه‌های موجود، متغیرهایی همچون برنامه هفتگی مدارس، تنظیم برنامه امتحانات، برنامه‌های اردو، كلاس‌های تقویتی و سایر فعالیت‌های فوق‌برنامه و برنامه‌های مكمل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 1. امكانات ارائه شده

متغیرهای پانسیون، امكانات ایاب و ذهاب، امكانات خوابگاهی و … می‌باشد.

 1. مقاطع تحصیلی

مقاطع تحصیلی شامل مدارس راهنمایی و متوسطه خواهد بود.

 1. پایه تحصیلی

پایه‌های سه‌گانه راهنمایی (اول، دوم و سوم) و پایه‌های سه‌گانه متوسطه را شامل‌ می‌شود كه دانش‌آموزان تحصیل می‌نمایند. ضمناً مدارس شبانه‌روزی فاقد مراكز پیش‌دانشگاهی می‌باشد.

 1. مقاطع تدریس دبیران

دبیران مدارس شبانه‌روزی در دو مقطع راهنمایی و متوسطه تدریس می‌نمایند، شامل می‌شود.


[1] . متولی‌زاده، محمد، نظامنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی، چاپ اول، دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، 1376، ص99

[2] . دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش، مجموعه مصوبات عالی آموزش و پرورش، چاپ دوم، 1380، ص56

فصل اول

طرح تحقیق

مقدمه

2-1 : بیان مساله

3-1: اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

4-1: اهداف تحقیق

5-1: سوالات تحقیق

6-1: تعاریف عملیاتی متغییرها

7-1: محدودیتهای تحقیق و محقق

مفاهیم سیستم

مفاهیم:

تعریف:

عناصر سیستم

ورودیها

فصل دوم

ادبیات تحقیق

نگرش سیستمی

الگوی بنیادی ولی معمولی سیستمها

اختصاصات سازمان اداری در تحلیل سیستمی

تفكر سیستمی

ویژگی‌های نظریه عمومی سیستم‌ها

درجات سیستم از نظر بولدینگ

استفاده از تحلیل سیستمی در برنامه‌ریزی آموزش درسی

كلاس به صورت زیرسیستم مدرسه

سابقه مدارس شبانه روزی در آموزش و پرورش منطقه كاغذكنان

آمار كلاسهاو تعداد دانش آموزان مدارس شبانه روزی

سرانه و جیره غذایی مدارس شبانه روزی در سالتحصیلی (82-81 )

روستاهای تحت پوشش مدارس شبانه روزی

روستاهای دارای دانش آموزان حائز شرایط ورودی به مدارس شبانه روزی

ارتقای پایه تحصیلی در مدارس شبانه روزی نسبت به سایر مدارس منطقه كاغذ كنان

جایگاه مدارس شبانه روزی منطقه كاغذ كنان در استان آذربایجان شرقی خرداد82

فصل سوم

روش تحقیق

روش گردآوری داده‌ها

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

یک تحلیل سیستمی

عوامل موثر در ادامه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی

عوامل موفقیت دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی

تاثیر میزان عوامل در ترك تحصیل دانش‌آموزان مدارس شبانه‌روزی

میزان تاثیر عوامل در عدم ثبت نام و عدم ادامه تحصیل دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی

فصل پنجم

خلاصه، ‌نتیجه‌گیری و پیشنهاد

جمع بندی سیستمی

خلاصه و نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و ماخذ

اساسنامه مدارس شبانه‌روزی

اساسنامه مدارس شبانه‌روزی

فصل اول: كلیات

فصل دوم: شرایط و نحوه تأسیس

فصل سوم: سازمان اداری آموزشی و نحوه اداره مدارس شبانه روزی

فصل چهارم: شرایط پذیرش و تحصیل دانش آموز

فصل پنجم: سایر موارد

چارت سازمانی مدارس شبانه روزی

نمونه پرسشنامه

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

10

11

12

16

19

20

21

22

24

26

27

28

32

33

37

41

42

43

44

49

50

56

61

62

65

67

70

73

74

75

78

80

81

82

82

83

85

86

87

89

91

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پول وبانكداری

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 773 کیلو بایت
تعداد صفحات 140
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پول وبانكداری

مقدمه :

امروزه پول و بانكداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند. اهمیت مطالعه پول و بانك در اقتصاد را در دو نكته می بایستی جستجو نمود: اولا پول و بانكداری با توجه به ارتباط نزدیكی كه با تغییرات مهم پول ، تورم، بیكاری، تحولات اقتصادی دارد دارای اهمیت است. ثانیا از آنجایی كه در رابطه با موضوعات مختلف اقتصادی، جواب مطلق و مشخصی در بین كارشناسان و متخصصین اقتصادی وجود ندارد دارای اهمیت می‎باشد. البته این تنوع پاسخها و نیز جدال بین كارشناسان اقتصادی در رابطه با مسائل اقتصادی را می بایستی در تحولاتی كه هر روز در پول و بانكداری حاصل می‎شود جستجو نمود زایر هر روز موسسات پولی و مقررات جدیدی به منظور پاسخگویی به مسائل و سیستمهای مالی و در نتیجه رفتار انسانها در جوامع مختلف حاصل می گردد و دچار تحول می‎شود. در این پروژه سعی گردیده است ضمن بیان نظریات پولی و بانكی اقتصاد دانان مختلف، مسائل پولی و بانكی ایران نیز در حد مقررات مطرح گردد.

فصل اول

ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول

در این فصل موضوعات زیر مورد بررسی قرار میگیرد:

 1. 1. مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟
 2. 2. تولید پول و وظایف آن
 3. 3. خواص مطلوب پول
 4. 4. پول به عنوان یك دارایی
 5. 5. اهمیت مطالعه پول

مبادله پایاپای كه در حقیقت مبادله كالا و خدمات در مقابل كالاها و خدمات است، پیشینه ای به قدمت تمدن بشریت دارد. ریشه مبادله پایاپای را در جامعه می بایستی در تمایل ذاتی بشتر به منظور تحقق منافع شخصی وی جستجو كرد.

از آنجایی كه توانایی و استعدادهای افراد محدود است، لذا یك نفر نمی تواند همه چیزهایی را كه برای ادامه زندگی و مصرف لازم دارد تولید نماید. حتی اگر در جامعه افراد دارای استعدادهای متنوع و متفاوتی در تولید نیز باشند، باز هم منافع ناشی از تقسیم كار و تخصص حكم می‎كند كه هر كس به تولید یك یا حداكثر چند كالا بپردازد. حال اگر فردی در تولید كالایی تخصص یابد و بیش از مقداری كه نیاز دارد از آن كالا تولید نماید، مازاد تولیدش را در مقابل كالاهایی كه به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد، مباد له می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است كه مردم كالاها و خدمات تولیدی خود را به منظور به دست آودرن كالاها و خدماتی كه نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.

مشكلات مبادلات پایاپای

اگر چه اقتصادهایی كه در آن مردم و كالاها و خدمات را به طور مستقیم در مقابل كالاها و خدمات مبادله می كردند یعنی مبادلاتی كه در آن هیچ گونه واسطه ای به عنوان پول وجود نداشته امكان پذیر بوده، اما وظیفه یك چنین سیستم تجاری بسیار سنیگن و مشكل بوده است. مبادلات اولیه كه به صورت تهاتری انجام می گرفت، بسیار طاقت فرسا بوده و موجب اتلاف وقت فراوان می گردید. در یك چنین سیستمی منافع بسیار زیاد افزایش بهره وری كه از تخصص ناشی از تقسیم كار حاصل می گردد، بدون تحول در سیستم مبادله امكان پذیر نمی باشد. در نتیجه، اقتصاد پایاپای تنها می‎تواند شكل اولیه و ابتدایی زندگی را حفظ كند.

در هر حال، اقتصادی كه در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است كه در ادامه بحث مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

1- فقدان یك وسیله سنجش یا قیمت گذاری. پایاپای یك معیار عملی كه بتوان برحسب آن ارزشض كالاها و خدمات را شمارش كرده و ارزش گذاری نمود وجود ندارد. در نبود یك معیار سنجش، ارزش هر كالا در بازار نمی تواند به سادگی با یك مقدار بیان شود. در چنین شرایطی ارزش هر كالا برای مبادله پایاپای می بایستی برحسب كالاهای دیگری كه دارای كیفیت متفاوت هستند، بیان شود. برای مثال اگر در اقتصادی 30 نوع كالا در بازار برای مبادله وجود داشته باشد هر كالا می بایستی با 29 كالای دیگر قیمت گزاری شود. به عبارت دیگر هر كالا دارای 29 نوع قیمت است. نتیجتاً در یك اقتصاد تهاتری كوچك كه تنها در آن 30 نوع كالا و خدمات یافت می شود، 4325 نوع قیمت برای كالاها وجود دارد. ملاحظه می‎شود كه در چنین اقتصادی به لحاظ تعدد قیمتی كه برای هر كالا وجود دارد مشكلات زیادی به وجود خواهد آمد روشن است اقتصادی كه به طور خالص تهاتری می‎باشد تنها در اقتصادهای اولیه كه مردم كالاهای محدودی را تولید و مبادله می كردند امكان پذیر است. در اقتصادهای پیشرفته و مدرن امروزی كه سود آوری تنها در مصرف تولید انبوه كالاها و خدمات وجود دارد، مبادله تنها در شرایطی كه یك سیستم پیشرفته اعتباری و پول وجود داشته باشد امكان پذیر است و اصولاً مبادلات پایاپای حداقل در شكل اولیه آن غیرقابل تصور است. از آنجایی كه در یك اقتصادی كه به طور خالص تهاتری است، امكانی برای تخصص و تقسیم كار وجود ندارد (زیرا مشكلات و محدودیتهای مبادلات پایاپای باعث می گردد كه هر كس بخش مهمی از نیازهایش را خود تهیه نماید)، در چنین شرایطی تقسیم كار و در نتیجه تخصص نمی تواند به وجود آید. بهره گیری از حداكثر ظرفیت تولیدی مناطق مختلف و نیز حداكثر كردن منفعت و همین طور استفاده از صرفه جوی های حاصل از مقیاس در تولید، تا وقتی كه فشارهای ناشی از چنین سیستم پایاپای وجود دارد، امكان پذیر نمی باشد. بنابراین لازم است كه سیستم غیركارایی مثل مبادله پایاپای، با یك سیستم كاراتر برای مبادله كالاها و خدمات جایگزین گردد.

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول: ماهیت و مشكلات مبادلات پایاپای و چگونگی پیدایش پول …………………

مبادلات پایاپای چیست و مشكلات آن كدام است؟……………………………………………..

تولید پول و وظایف آن ………………………………………………………………………………….

پول بعنوان یك دارایی …………………………………………………………………………………..

اهمیت مطالعه پول ………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: تحولات تدریجی سیستمهای پولی در جهان و ایران…………………………..

سیستم پول كالایی ……………………………………………………………………………………….

سیستم در فلزی……………………………………………………………………………………………

سیستم تك فلزی……………………………………………………………………………………………

پول اسكناس ……………………………………………………………………………………………….

پول بانكی ……………………………………………………………………………………………………

تحولات سیستمهای پولی در ایران…………………………………………………………………..

فصل سوم: بانكهای تجاری و تحولات آن………………………………………………………..

تعریف و اهمیت بانك……………………………………………………………………………………..

زرگرها وظیفه بانكداری ……………………………………………………………………………….

صدور اسكناس و بانكداری جدید……………………………………………………………………

چگونگی عملیات بانكها……………………………………………………………………………………

فصل چهارم : بانكداری در ایران……………………………………………………………………

تاریخچه كوتاهی از چگونگی بانكداری در ایران………………………………………………

سیستم بانكداری و انواع بانكهای قبل از انقلاب اسلامی ……………………………………

سیستم بانكداری اسلامی ………………………………………………………………………………

فصل پنجم: موسسات مالی، بازارهای مالی و پولی و ابزارهای آن…………………….

چگونگی انتقال وجوه پس انداز شده به قرض گیرندگان…………………………………….

ماهیت موسسات مالی و انواع آنها…………………………………………………………………..

ابزارهای مالی و نقش آن در انتقال وجوه پس انداز ………………………………………..

انواع و اشكال اعتبار كدام است؟ ……………………………………………………………………

بازارهای مالی اولیه و ثانویه چیست………………………………………………………………..

بازارهای پول و سرمایه داری چه مشخصاتی اند؟ ………………………………………….

فصل ششم: سیاست پولی و ابزارهای آن………………………………………………………..

ابزارهای سیاست پولی …………………………………………………………………………………

ابزارهای سیاست پولی و عملكرد آنها در ایران………………………………………………..

اهداف سیاستهای پولی …………………………………………………………………………………

استراتژی سیاست پولی ………………………………………………………………………………..

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پژوهشی در رابطه با بیمه

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 80 کیلو بایت
تعداد صفحات 65
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

پژوهشی در رابطه با بیمه

مبحث اول

تعریف بیمه، اركان و اصطلاحات مهم آن

در این مبحث پس از تعریف بیمه، به ذكر مهمترین اركان و اصطلاحات آن كه همچنین دارای بیشترین كاربرد در این صنعت می باشند پرداخته و توضیح مختصری در مورد هر كدام از آنها ارائه خواهیم نمود.

گفتار اول

تعاریف

در اینجا سعی خواهیم كرد از میان تعاریف مختلفی كه از سوی اندیشمندان هر رشته اعم از ادبیات، حقوق، اقتصاد، بازرگانی، آمار و… در مورد بیمه ارائه شده است، به اجمال بیمه را از منظر لغت، قانون و فن و تكنیك بیمه تعریف كرده و معنایی كلی از آن را به خواننده منتقل كنیم.

بند اول

تعریف لغوی بیمه

در فرهنگ معین آمده است كه «بیمه»[1] (Insurance)[2] از كلمة «بیما» و از زبان هندی گرفته شده است و برخی نیز بر این نظرند كه «بیمه» كلمه‌ای است فارسی از ریشه «بیم» و به معنی «ترس و گریز»[3].

تعریف فرهنگستان ایران نیز از این واژه بدین ترتیب می‌باشد: «عملی است كه اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت كالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می‌گذارند و بیمه‌كننده در هنگام زیان وی باید مقدار زیان را بپردازد.»[4]

بند دوم

تعریف قانونی بیمه

ماده یك قانون بیمه ایران مصوب اردیبهشت ماه 1316 عقد بیمه را چنین تعریف می‌كند:

«بیمه عقدی است كه به موجب آن یك طرف تعهد می‌كند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی ازسوی طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه‌گر، طرف تعهد را بیمه‌گذار، وجهی را كه بیمه‌گذار به بیمه‌گر می‌پردازد حق بیمه و آنچه را كه بیمه می‌شود موضوع بیمه نامند.[5]» كه البته این تعریف خالی از ایراد نمی‌باشد.[6]

لذا در اینجا به تعریف بیمه از زبان حقوق فرانسه می‌پردازیم كه ایرادات كمتری دارد:

«بیمه عبارت است از آنچنان عملی كه طی آن بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه به بیمه‌گر كه یك سلسله خطرات را قبول می‌كند و براساس علم آمار خسارت ناشی از آنها را جبران می‌نماید تعهدی به نفع خود یا برای ثالث تحصیل می‌كند. با این تعهد در صورت وقوع خطر موضوع قرارداد از طرف بیمه‌گر انجام می‌شود.»[7]

بند سوم

تعریف فنی بیمه

درست است كه پیوند میان بیمه‌گران و بیمه‌گذاران با بستن قرارداد یا پیمان بیمه (عقد بیمه) ایجاد می‌شود، ولی باید توجه داشت كه بیمه تنها یك رابطة حقوقی میان این دو طرف نیست. بلكه تحقق این پیوند حقوقی پیرو ضابطه‌ها و ساخت‌وكارهای فنی (موازین آماری و حساب احتمال‌ها) و در گرو تحقق مشاركت گروهی و همكاری شمار زیادی از اشخاص در معرض خطر است.[8] و این امر مستلزم وجود یك مؤسسه سازمان‌یافته بر مبانی علمی است كه تكنیك ویژه‌ای رامی طلبد. این همان است كه حدود صدسال قبل توسط یك مؤلف در فرمولی مشهور بیان شد كه: «بیمه عبارت است از جبران آثار حادثه بر دارائی فرد از طریق مشاركتی كه براساس قوانین آمار، سازمان یافته است.»[9]

از آن زمان به بعد پیوسته این نقش خاص بیمه‌گر، مبنی بر توزیع حق بیمه‌های جمع شده از گروه كثیر بیمه‌گذاران، بین آن عده كه در معرض حادثه قرار گرفته‌اند، یادآوری شده است. بنابراین مشخص شد كه عملیات بیمه‌گری و معامله‌های بیمه‌ای، ظرافت و پیچیدگی ویژه‌ای دارند كه اجرای آنها مستلزم بهره‌گیری بهینه از دانش ریاضی (آمار و محاسبه‌های فنی)، دانش حقوقی (اصول قراردادها)، دانش مالی و اقتصادی (اصول نگهداری حق بیمه‌ها و سرمایه‌گذاری اندوخته‌ها)، دانش بازاریابی، بازرگانی و دانش مدیریت است.[10]

گفتار دوم

اركان و اصطلاحات مهم بیمه

در این گفتار از میان اصطلاحات و واژگان اختصاصی بیمه به تعدادی از مهمترین و پركاربردترین آنها در این صنعت، كه اتفاقا در بیمه هواپیما نیز به وفور مورد استفاده قرار خواهند گرفت اشاره داشته و به شرح مختصری از هر یك اكتفا می كنیم.

بند اول

بیمه‌گر

بیمه‌گر(Insurer-underwriter) شخصی است كه در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌گذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده می‌گیرد. بیمه‌گر شخص حقوقی است كه جهت انجام حرفه بیمه‌گری باید شرایط خاصی را كه قانون تعیین می‌كند دارا باشد.[11] در این خصوص ماده 31 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه‌گری مقرر میدارد:

«عملیات بیمه در ایران به وسیله شركتهای سهامی عام ایرانی كه كلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت.»

بند دوم

بیمه‌گذار

بیمه‌گذار(Assured-Insured) طرف تعهد بیمه‌گر است. شخصی است كه با پرداخت حق بیمه جان یا مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. ضمناً بخلاف بیمه‌گر كه الزاماً باید شخص حقوقی باشد بیمه‌گذار می‌تواند هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی (شركت، مؤسسه، انجمن و غیره)[12] باشد.

همچنین ماده 5 قانون بیمه مقرر می‌دارد:

«بیمه‌گذار ممكن است اصیل باشد یا به یكی از عناوین قانونی نمایندگی صاحب مال یا شخص ذینفع را داشته یا مسئولیت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد.»


[1] – واژة «بیمه» در زبان انگلیسی (Insurance) و در زبان فرانسوی (assurance) نامیده می‌شود و لغت‌شناسان معتقدند كه ریشة لاتین این واژگان انگلیسی و فرانسه (securus) به معنای اطمینان، تأمین و تضمین می‌باشد. (توفیق عرفانی، قرارداد بیمه در حقوق اسلام، پایان‌نامه دوره كارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشكده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركز، سال تحصیلی 71-1370، صص 3-1)

[2] – Contract whereby a company or the state agrees to pay compensation for death injuries loss etc. in return for an agreed premium.

یعنی بیمه قراردادی است كه به موجب آن یك طرف یا دولت در مقابل دریافت یك مبلغ تراضی شده با پرداخت غرامت برای فوت یا صدمه بدنی یا زیان و غیره توافق كند (فرهاد معزی و محمدرضا كیهان، عقد بیمه و سیر تحولات قوانین مربوط به آن در حقوق ایران، فصلنامه بیمه مركزی ایران، سال ششم، ش 3، پائیز 1370، ص 33).

[3] – گفته می‌شود این لفظ اول بار در زمان ناصرالدین شاه قاجار و در هنگام عقد قرارداد با لازارپولیاكف روسی وارد فارسی شده و علت آنهم ترجمه «استروخانه» از زبان روسی به «قرارداد بیمه» به زبان فارسی بوده است و چون «استراخ» در زبان روسی به معنای «ترس» است، قرارداد بیمه را نیز به معنی قرارداد گریز از ترس و «بیم» در نظر گرفته‌اند (محمود احمدی، كلیات بیمه (خلاصه و كاربردی به همراه پرسش و پاسخ كامل)، تهران ، انتشارات محقق، چاپ اول بهار 1382، ص 13). و برای اطلاعات بیشتر ر. ك (جانعلی محمود صالحی، فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی، «شركت صادراتی» سازمان صنایع ملی ایران چاپ اول، 1367، صص 53 و 52) و نیز ر. ك (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، تهران، بیمه مركزی ایران، چاپ اول، 1381، صص 68-66).

[4] – محمود احمدی، پیشین، ص 14.

[5] – برای اطلاعات بیشتر ر.ك: (ناصر رسائی‌نیا، حقوق تجارت، ج 1، تهران، انتشارات خیام، چاپ اول، پائیز 1376، ص 93.

[6] – اولین ایرادی كه در این تعریف به نظر می‌رسد این است كه در تعریف عقد بیمه به مسائل فنی بیمه‌گری از جمله شخصیت حقوقی بیمه‌گر و اجتماع عظیم بیمه‌گذاران كه برای امر بیمه‌گری لازم است به دقت توجه نشده و فقط به تعریف عقد بین دو طرف بسنده گردیده كه نمی‌توان به آن بیمه اطلاق نمود، زیرا اگر در مقابل بیمه‌گر تنها یك بیمه‌گذار وجود داشته باشد و قرارداد بیمه منحصر به فرد باشد اصولاً بیمه‌ای وجود ندارد و عمل بیمه‌گر از نظر فنی‌ قابل توجیه نیست و قمار تلقی می‌شود. همچنین این تعریف بیمه‌هایی را كه به نفع شخصی غیر از بیمه‌گذار انجام می‌شود مانند بیمه به شرط فوت را شامل نمی‌شود. ضمناً در تعریف فوق به یكی از انواع بیمه‌ها كه بیمه مسئولیت می‌باشد، به صراحت اشاره نشده است. (محمد هوشنگی، بیمه حمل و نقل كالا، تهران ، شركت سهامی بیمه ایران، چاپ اول، بهمن 1369، صص 22 و21) همچنین برای دیدن ایرادات دیگری كه به این تعریف وارد می باشد ر.ك به: (عارفه مدنی كرمانی، حقوق بیمه، تهران، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ اول، 1376، صص 27-25)

[7] – ………………، شناخت انواع بیمه، فصلنامة بیمه آسیا، شمارة اول، زمستان 1375، ص 37.

[8] – بدین معنا كه مؤسسه بیمه یا بیمه‌گر با ساماندهی و همكاری اشخاص در معرض خطر و با دریافت سهمی به نام «حق بیمه» (بهای مشاركت و تأمین خطر)، شمار زیادی از خطرها را بر پایة معیارها و موازین آماری گردآوری می‌كند و با سامانگری ریسك‌ها و اعمال مدیریت و سرمایه‌گذاریهای سودمند، تأمین بایسته و مقدور را در اختیار بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حق می‌گذارد. در واقع مؤسسه بیمه همچون مدیر علمی و فنی صندوق مشترك جامعه و جهور بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان بر پایة مشاركت آنان به فعالیتهای بیمه‌گری می‌پردازد. این ویژگی مشاركتی (مشاركت سازمان‌یافته)، نهاد بیمه را از صورت انفرادی بیرون آورده و به آن خصلت جمعی و جمهوری می‌دهد. (جامعة سامان یافتة بیمه‌گذاران). (جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87).

[9] – بیمه‌ها، A. Chaupton و 1884، ص 347 به نقل از: روژه – بو، حقوق بیمه، ترجمة دكتر محمد حیاتی، تهران، نشر بیمه مركزی ایران، چاپ دوم، 1378، ص 16.

[10] – جانعلی محمود صالحی، حقوق بیمه، پیشین، ص 87 .

[11] – محمد هوشنگی، پیشین، ص 23 و نیز ایرج زینال زاده، بیمه و تجارت خارجی، تهران، نشر قانون، چاپ اول، آذر 1373، ص 6.

[12] – علیرضا راشد اشرفی، مجموعه اطلاعات مورد نیاز در بازرگانی خارجی، نشر قانون، چاپ اول، تیر 1376 ، ص 51.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 170 کیلو بایت
تعداد صفحات 100
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

بررسی میزان و نحوة گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر یزد

نمونه پرسشنامه

چكیده :

امروزه در سراسر جهان مسئله فراغت از جایگاه خاص برخوردار است ،‌پیشرفت صنعتی و اقتصادی در سال های اخیر كه رفاه و آسایش بیشتری را به ارمغان آورده است و به شمار بیشتری از مردم این امكان را بخشیده است كه نسبت به گذشته بخش بیشتری از اوقات خود را به امور معنوی – فرهنگی بپردازند.

در واقع نوع گذراندن اوقات فراغت بازندگی معنوی و فرهنگی هر جامعه بسیار نزدیك است همین امر ارتباط تنگاتنگ جوامع آگاه را برآن داشته تا با اجرای سیاستهای مناسب فرهنگی ،‌ورزشی ،‌اتخاذ روش تشویق آمیز و مانند اینها از هدر رفتن آن جلوگیری كند .

این تحقیق با طرح این سؤال كه در دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد اوقات فراغت خود را به انجام چه كارهایی می پردازند ؟ آغاز می شود و با هدف بررسی چگونگی نحوه ی گذراندن اوقات فراغت و نوع فعالیتهای فراغت و كم و كیف پرداختن به هر كدام از فعالیت های فراغت و تعیین علایق دانش آموزان و نیز بررسی میزان دخالت امكانات در نحوه ی گذران اوقات فراغت می باشد.

این تحقیق شامل 7 سؤال پژوهشی كه میزان اوقات فراغت ،‌سهم والدین و همسالان‌، تلویزیون ، ‌اینترنت ‌،موسیقی ‌،… ،‌مطالعه ی علمی و غیر علمی و نیز رضایت دانش آموزان از نحوه ی گذران اوقات فراغتشان ،‌خواست و انتظاراتشان از مسؤلان را می سنجد كه نتایج بطور كامل در فصل پنجم آمده است .

اطلاعات این تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده است و در قالب جداول فراوانی ،‌درصدها ،‌نمودارها تجزیه و تحلیل شده است .

جامعه آماری نیز 120 نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسط ناحیه 2 شهر یزد هستند كه بصورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پایایی تحقیق هم از طریق آلفای كرابناخ (69%)‌سنجیده شد.

1- مقدمه :

در سایه ی تحولات عظیم علمی و فناوری های جدید در جهان امروز پدیده ای بنام اوقات فراغت شكل گرفته است پدیده ای كه از یك سو زمینه ای مناسب برای رشد ابعاد مختلف وجود آدمی و رسیدن به كمال و سعادت است و بستری مطلوب برای رشد و شكوفایی استعدادهای نهفته در درون و از سوی دیگر آبستن مشكلات جدی و جدیدی برای نسل امروز و نسل های آینده است كه اگر با علم و آگاهی با آن روبرو نشویم و برنامه ای مدون و منظم برای برخورد با آن نداشته باشیم ‌،دچار صدمات و لطمات جبران ناپذیری خواهیم شد .

توجه به این نكته بسیار مهم است كه اوقات فراغت بخش جدایی ناپذیر زندگی امروزی است كه نحوه ی گذراندن آن هم ممكن است باعث سلامت ،‌رشد و كمال فرد شود و هم موجب كندی ،‌انحراف و انحطاط آدمی گردد بخصوص در دوره ی نوجوانی ،‌اوقات فراغت اهمیت زیادی دارد زیرا نوجوان از یك سو مایل به برقراری ارتباط با دیگران ‌،به ویژه همسالان است ،‌از یكنواختی گریزان است و در كارها و امور زندگی خود تنوع می خواهد و از سوی دیگر هنوز به پختگی كامل نرسیده است اگر نوجوان برای گذراندن اوقات فراغت ،‌درست راهنمایی نشود ممكن است به انجام اموری گرایش پیدا كند كه آثار نامطلوبی برای او خواهد داشت .

والدین باید در داخل منزل فضایی بوجود بیاورند كه نوجوان بخشی از اوقات خود را در كنار پدر و مادر بگذراند درست است كه او به همسالان و دوستان گرایش بیشتری دارد ولی اگر والدین با وی ارتباط عاطفی و اجتماعی مناسب داشته باشند نوجوان با آنان هم صحبت می شود ،‌از گفتگو با آنان لذت می برد و در برقراری ارتباط با دیگران نیز افراط یا تفریط نمی كند از طرف دیگر چون نوجوان در طول روز در مدرسه به سر می برد و در بیرون از مدرسه نیز عمدتا‌ً‌ با دوستان خود ارتباط دارد ،‌نقش مدرسه در راهنمایی او برای گذراندن اوقات فراغت بسیار مؤثر است مدرسه می تواند فعالیت های فرهنگی و تفریحی سالم پیش بینی كند و بطور غیرمستقیم رفتارهای دینی ،‌اجتماعی و فرهنگی مورد انتظار را در دانش آموزان تقویت نماید بویژه در ایام تابستان كه دانش آموزان از درس و بحث و تكلیف رسمی فارغ شده اند تنظیم برنامه ی مناسب برای اوقات فراغت آنان لازمه ی رشد و كمال ایشان است والدین و مربیان نباید بطور افراطی در كارهای نوجوان دقیق شوند ،‌ ولی بررسی ،‌قضاوت و داوری درباره ی رفتار او و نحوه ی سپری نمودن اوقات فراغت را همیشه در نظر داشته باشند.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مبادی تحقیق

1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 1

2- موضوع تحقیق و تبیین آن ……………………………………………………………………………. 3

3- بیان مسأله مورد پژوهش (مشكل چیست؟)……………………………………………………… 5

4- انگیزه محقق در انتخاب موضوع…………………………………………………………………….. 7

5- هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 8

6- ضرورت تحقیق (اهمیت مسأله مورد پژوهش)…………………………………………………. 9

7- واژه ها و اصطلاحات این تحقیق …………………………………………………………………… 11

فصل دوم : بررسی پیشینه پژوهش

الف- سابقه نظری تحقیق ………………………………………………………………………………….. 12

تاریخچه …………………………………………………………………………………………………………. 21

ب- سابقه عملی تحقیق …………………………………………………………………………………….. 24

1- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در جهان……………………………………………. 24

2- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در ایران……………………………………………… 29

3- بررسی پژوهشهای مشابه موضوع تحقیق در محل تحقیق ………………………………….. 34

ج- نقد و بررسی پ‍ژوهشهای انجام شده مشابه موضوع تحقیق ……………………………….. 36

فصل سوم:روش تحقیق (متدلوژی)

الف- فرضیات …………………………………………………………………………………………………. 37

1- تعریف فرضیه ………………………………………………………………………………………. 37

2- انواع فرضیه ………………………………………………………………………………………….. 37

3- فرضیات این تحقیق ……………………………………………………………………………….. 38

4- سؤالات پژوهشی……………………………………………………………………………………. 38

ب- جامعه آماری و نمونه گیری ………………………………………………………………………… 39

1- تعریف جامعه آماری …………………………………………………………………………………… 39

2- جامعه آماری این تحقیق ………………………………………………………………………………. 39

3- تعریف نمونه گیری……………………………………………………………………………………… 39

4- انواع نمونه گیری…………………………………………………………………………………………. 40

5- نمونه گیری در این تحقیق ……………………………………………………………………………. 40

ج- جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 43

1- تعریف روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………….. 43

2- انواع روشهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………. 43

3- روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق……………………………………………………….. 47

4- تعیین روایی روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………… 47

5- تعیین پایایی روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………….. 48

د- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 48

1- تعریف روش تحقیق ……………………………………………………………………………………. 48

2- انواع و روش های تحقیق …………………………………………………………………………….. 49

3- نوع و روش این تحقیق ……………………………………………………………………………….. 50

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

الف- تجزیه و تحلیل سؤالات چند جوابی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار ستونی) 51

ب- تجزیه و تحلیل سؤالات تشریحی پرسشنامه (با جدول فراوانی و درصدی)………….. 68

ج- تجزیه و تحلیل فرضیات (با جدول فراوانی و درصدی و رسم نمودار دایره ای )…… 71

فصل پنجم: تفسیر نتایج پژوهش

1- نتیجه تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 78

الف- نتایج كلی و فرضیات………………………………………………………………………………… 78

ب- نتایج كلی سؤالات تشریحی…………………………………………………………………………. 80

2- پیشنهادات و نظرات اصلاحی………………………………………………………………………… 82

الف- پیشنهادات محقق……………………………………………………………………………………… 82

ب- استنتاج كلی از پیشنهادات پاسخ دهندگان………………………………………………………. 83

3- مقایسه نتایج این تحقیق با پژوهشهای مشابه این موضوع……………………………………. 84

4- محدودیت ها و مشكلات این تحقیق………………………………………………………………. 86

5- فهرست منابع(كتابنامه)………………………………………………………………………………….. 87

6- پیوست(ضمائم)

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

روشها و فنون تدریس

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 66 کیلو بایت
تعداد صفحات 64
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

روشها و فنون تدریس

بسمه تعالی

تعریف فرستنده یا مربی

مربی شخصی است كه اطلاعات علمی پراكنده را متناسب با استاندارد رشته آموزشی خود تنظیم كرده و با شیوه های مناسب آن را به صورت مطالب ساده و قابل درك برای كارآموز تبدیل و با سرعت مناسب و در سطح استعداد او انتقال می دهد.

حال با توجه به تعریف مربی می توان فرق بین مربی با كتاب را مقایسه و درك نمود. یعنی اینكه كتاب آنچه را كه در خود دارد چه سخت باشد و چه آسان، بدون توجه به اینكه كارآموزی كه آنرا مطالعه می كند می فهمد یا نه مطالب را انتقال می دهد، ولی مربی اطلاعات كتاب را درك و مطالب سخت و نامفهوم را همانند فیلتری به كنار گذاشته و جایگزین آن مطالب ساده تر و قابل درك و فهم كارآموز به كار می برد.

شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس

1- داشتن علاقه به رشته آموزشی خود

2- داشتن صبر و حوصله در جهت انتقال اطلاعات

3- تسلط كامل به علوم فنی مورد نیاز

4- توانایی ایجاد نظم و انضباط در محیط آموزشی

5- داشتن فن بیان مناسب

6- توانایی ایجاد روابط خود و صمیمی با كارآموزان

در چه شرایطی مربی می تواند اطلاعات علمی خود را به كار آموز موثرتر انتقال دهد؟

1- كارآموز به او اطمینان و اعتبار را در نظر داشته باشد.

2- داشتن نظم و انضباط در كلاس آموزش.

3- داشتن فن باین تن صدای مربی بسیار تاثیر گذار است.

4- توجه كردن مربی به افراد كم توجه و یا بی توجه.

5- توجه به سطح اطلاعاتی كارآموزان و میزان استعداد و توانایی آنها.

6- پرهیز از ایجاد سدهای ارتباطی.

7- از نظر (مادی- معنوی- امنیت شغلی و ایمنی) تامین باشد.

كارآموز در چه شرایطی مفاهیم آموزشی را بهتر درك می نماید؟

1- داشتن علاقه و انگیزه و شناخت و درك علت فراگیری رشته آموزشی.

2- فراهم بودن عوامل رفاهی (نور- گرما- سرما- صدا- زاویه دید كارآموز نسبت به مربی و كلاس به صورتی قرار گیرد كه همه شاگردان قادر به دیدن و شنیدن حرفهای او باشند)

3- نیاز بازار كار به حرفه آنها.

4- آمادگی روحی و جسم و داشتن استعداد اولیه

5- برخورد مناسب استاد.

6- توضیح كامل و توجیه در مورد برنامه یا رشته آموزشی

در نظام فنون تدریس به دو عامل مهم آموزش تئوری و هم عملی توجه بیشتری شده است و تاكید همیشه در تلفیق انها بوده است، چرا كه باعث می شود خواسته های بیان نشده را در تئوری بتوان در علم بیان نمود و مسائل را با دیدی بازتر و ملموس تر به مشاهده كارآموزان گذارد.

وظایف عمومی مربیان از دیدگاه سازمانی

1- تقویت و پرورش قوه تفكر در كارآموزان:

برداشتی كه اكثر ما از تفكر داریم و كم و بیش در جامعه ما رواج دارد یك برداشت صد درصد صحیح و بدون اشكال نبوده. لذا باید ابتدا معنای صحیح آن روشن شود تا درباره تقویت و قدرت بخشیدن آن در افراد به طور صحیح گام برداریم.

اصولا زمانی بانسان بهتفكر می پردازد كه با مشكل و مسئله مهمی برخورد كند. و یا مطالبی را به خاطر آورده باشد. با این تعریف مشخص می شود كه انسان به تفكر نمی پردازد و نمی اندیشد مگر در هنگامی كه دچار مشكلی گردد و احتیاح به كار و تلاش یكی از عوامل مهم در امر تفكر و رسیدن به هدف است.

2-ایجاد تفكر عملی:

معمولا اینگونه تفكر در مسائل روزمره و عادی جریان دارد و بیشتر برای تنظیم كار و وظایفی كه در قبال آن مسئولیت دارد معطوف می شود.

4- ایجاد تفكر خلاق:

در اینگونه تفكر بیشتر به مسائل و مشكلاتی كه حل آن مشكل بوده و نیاز به تلاش فكری بسیار نیاز دارد پرداخته می شود و در این راستا برای حل مسائل مشكل راه حل های جدید كشف می گردد و معمولا در اینگونه اندیشه و تفكر است كه به اختراعات بسیار مهم می انجامد. آنچه مد نظر است دقت نظر به تعاریف یاد شده تفكر خلاق است كه باید مورد توجه قرار گیرد و همه مربیان و مسئولین در این رابطه تلاش كنند.

اما آنچه ما در مراكز آموزش و پرورش و تمام مراكز آموزشی شاهد و ناظر آن هستیم غیر از آن چیزی است كه باید مورد توجه قرار گیرد. و با یك بررسی بسیار سطحی متوجه خواهیم شد كه مراكز آموزشی ما با اتخاذ روش های خشك و بی روح و طبق یك عادت دیرینه مشغول به كار هستند و از هرگونه راه حل جدید كه از ناحیه دانشجو بخواهد ارائه شود مخالفت می ورزند و با ایجاد یك محیط انضباطی سخت موجب ركود هرگونه تفكر تازه می شوند و این تفكر در همه مراكز آموزشی سایه نیفكنده. اما باید توجه داشت كه اینگونه روش ها هیچگونه پیشرفت و ترقی را به همراه ندارد.

حتی ساكت كردن دانشجویان درمحیط آموزش، مجبور كردن آنها به پذیرفتن مطالبی كه ازناحیه استاد بیان می شود یك نوع ارزش و نشانه اداره خوب كلاس شمرده می شود. باید به این نكته توجه داشت كه انتقال فراوان مفاهیم علمی و تمرین های تكراری هرگونه فرصت اندیشیدن را از دانشجو سلب می كند و آنچه سبب پیشرفت و تعالی هر انسانی می گردد همان ایجاد فرصت هایی برای اندیشیدن است. در اینجا باید شرایط اندیشیدن را برای دانشجویان فراهم مناید و دانشجویان باید با اندیشیدن به شناخت صحیح دست یابند و این شناخت علمی صحیح آنان را به باور تثبیت شده برسانند. در اثر ایجاد باور تثبیت شده است كه گرایش به سوی عمل تحقق می یابد و در نهایت به انجام عمل منجر خواهد شد.

4- ایجاد یگانگی و حس همكاری:

ایجاد حس همكاری و تعاون در كاراموزان را می توان یكی از محرك های اصلی پیشرفت در تمام ابعاد كارآموز دانست. به وسیله تعاون وهمكاری می توان فرصت هایی را برای ارتباط متقابل اجتماعی و روانی و نهایتاً تكامل افراد ایجاد كرد. با ایجاد حس همكاری است كه خواسته های افراد آشكار شده و قابلیت های آنان بعنوان عضوی از جامعه نمودار می گردد. اب ایجاد حس همكاری می توان پیشرفت و تكامل كارآموز را سرعت بخشید. در این رابطه با بررسی هائی كه انجام گرفته است عوامل موثر در ایجاد یگانگی و انسجام در سه مورد خلاصه كرد.

الف- مربی:

اساسی ترین نقش را در انسجام و یگانگی ایفا می كند، با تماس مداوم با دانشجویان فرصت بسیار زیادی برای ایفای نقش خوددارد او می تواند با ایجاد محیطی مناسب و فراهم آوردن امكانات و لوازم مورد نیاز موجبات انسجام و یگانگی را در بین دانشجویان فراهم آورد.

ب- ایجاد روابط اولیه همراه با عواطف:

درستی بین یك گروه از دانشجویان بهص ورتی كه در راه اهداف آن منافع مصالح شخصی نادیده گرفته شود از نوع روابط نخستین است و می توان گفت كه این بهترین نوع رابطه است. هیچ عاملی جز دوستی های بی شائبه و بر كنار ماندن از هدف های مادری و شخص نمی تواند همكلاسان را در یك موسسه آموزشی به یكدیگر ارتباط دهد. به همین دلیل است كه درستی هایی كه از دوران تحصیل نشأت گرفته است عمیق و ریشه دار و مستمر است. و هرچه روابط نیكوتر و صمیمانه تر باشد استوارتر و از یگانگی بالاتری برخوردار است.

ج- پرورش گفتاری در كارآموزان:

از آنجائی كه تمام حالات و كردار مربی در دانشجویان تاثیر می گذارد لذا گفتار و طرز بان مربی نیز از این مقوله خارج نیست و مربی باید توجه داشته باشد كه در هنگام بیان مطالب به گونه ای عمل نماید كه همزمان دانشجویان به طریقه سخن گفتن و بیان مطالب را نیز فرا بگیرند و سعی كند كه بسیار روان و سلیس مطالب را باین نماید و كلمات قابل فهم و زیبا باشد تا دانشجویان با الهام از مربی در گفتار از وی پیروی نماید.

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: تعاریف و مفاهیم

مفهوم فنون تدریس و تعاریف آن

شرایط مربی از نظر قوانین موثر در تدریس

وظایف عمومی مربیان از دیدگاه سازمانی

تعریف مطالعه و روش های آن

فصل دوم: آیین كلاس داری

هدف از بررسی آیین كلاس داری

نقش انگیزه

نقش انضباط و كنترل

بحث انضباط شخصی و تاثیر آن در كلاس داری

فصل سومن: روش های كلی تدریس در نظام آموزشی

روش های فعال و غیر فعال و قوانین اثر و نتیجه

هدف های آموزشی

مهایت های فرایند تدریس

الف) مهارت های پیش از تدریس- تعریف استاندارد- آشنایی با طرح درست و فواید آن و فرم

ب) مهارت های بپمن تدریس: 1- تنظیم صدا و حركات فیزیكی مربی 2- حفظ شخصیت و احترام مربی 3- فروتنی و ادب 4- بیان كافی مطالب درسی 5- اجتناب از ارائه مطالب غیر درسی 6- اجتناب از اختلاط موضوعات 7- كیفیت بیان مطالب

بررسی فنون عرضه شده به كارآموز و بیان مطالب

ارجاع اطلاعات كافی برای كارآموز

انتظاراتی كه كارآموز از مراكز فنی و حرفه ای دارد:

تقاضا و نیازهای عمومی و كلی در پداگوژی و نحوه برخورد با دیگران

طریق شناخت افكار و استعدادهای افراد

مهارت های پس از تدریس

فصل چهارم: كلیات روش های تدریس

1- روش های تدریس غیر فعال- شیوه مكتبی- شیوه توضیحی- شیوه سخنرانی

2- روش های تدریس فعال- شیوه پرسش و پاشخ- شیوه بحث- شیوه اكتشافی

3- شیوه یا روش اكتشافی و روش حل مسائل

4- شیوه یا روش اكتشافی و روش حل مسائل

بحث پایانی

منابع و مأخذ مورد استفاده

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 353 کیلو بایت
تعداد صفحات 60
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

راهنمای جذب سرمایه از صندوق سرمایه‌گذاری انجازات

فهرست مطالب

تعریف شركت‌های سرمایه‌گذار خطر‌پذیر(VC Fund)

2

معرفی صندوق انجازات

3

نقش و جایگاه ثنارای در پروژه جذب سرمایه از صندوق انجازات

4

شرایط شركت‌ها برای جذب منابع مالی از صندوق انجازات و رویكرد شركت ثنارای

5

توصیه‌های شركت ثنارای به شركت‌های متقاضی جذب سرمایه

پیوست شماره1 (Due Diligence)

پیوست شماره 2 (روش‌های تعیین ارزش سهام)

پیوست شماره 3 (مراحل انتخاب و معرفی شركت‌ها به صندوق انجازات توسط ثنارای)

پیوست شماره 4 (Business Plan)

1

6

10

11

12

15

23

31

36

 1. تعریف شركت‌های سرمایه‌گذار خطر‌پذیر) (VC[1] Fund

در كشورهای پیشرفته یكی از روش‌های جذب سرمایه به صنایع در حال رشد، ایجاد نهادهای مالی با مشاركت سرمایه‌گذاران خصوصی است. گروه‌بندی این سرمایه‌گذاران خصوصی از شركت‌های بیمه، بانك‌ها، صندوق‌های بازنشستگی تا اشخاص حقیقی ادامه دارد. تصویر زیر زمان سرمایه‌گذاری این گونه نهادها را در مراحل رشد شركت‌ها نشان می‌دهد. عموماً VC ها در مراحل توسعه شركت‌ها اقدام به سرمایه‌گذاری می‌نمایند.

مراحل سرمایه‌گذاری در سازمان‌ها

1.1. طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری همگام با مراحل رشد در شركت‌ها

شركت‌ها در مراحل مختلف رشد خود نیاز به منابع مالی دارند كه عبارتند از:

 • Seed Capital ، سرمایه اولیه جهت شروع فعالیت و تبدیل ایده به یك محصول می‌باشد.
 • Start Up، سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد تولید نمونه محصول و شروع فعالیت تجاری است.
 • Early Stage، سرمایه‌ مورد نیاز جهت تولید انبوه و گسترش فروش شركت است.
 • Second Stage ، سرمایه مورد نیاز برای توسعه بازار و ورود به بازار بورس است.

1.2. شرایط سرمایه‌گذاری VCها

شرایط و مقاطع سرمایه‌گذاری VCها به شرح ذیل است :

– VCها در مقاطعی از رشد سازمانی سرمایه‌گذاری می‌كنند كه ایده اولیه تولید، تبدیل به محصولی قابل فروش شده و شركت سرمایه پذیر دارای ساختار سازمانی جهت تحقق اهداف فروش و توسعه بازار باشد. (درحالی‌كه معمولا شركت‌هایی به دنبال VC ها هستند، كه در مراحل اولیه رشد قرار دارند.)

– VC ها در شركت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌كنند كه دارای رشد بالقوه یا پتانسیل رشدی بالاتر از متوسط صنعت باشند.

– VCها در صنایعی سرمایه‌گذاری می‌كنند كه رشد آن‌ها از متوسط رشد صنایع دیگر بالاتر باشد.

– VC ها به دلیل پذیرش خطر سرمایه‌گذاری، بازدهی بالایی را از آنها انتظار دارند به گونه‌ای كه دوره برگشت سرمایه‌گذاری ایشان بین 3 الی 7 سال باشد و ایشان بتوانند طی این مدت سرمایه خود را از شركت سرمایه‌پذیر خارج نمایند.

– روش‌های پیش‌بینی برای خروج VC ها از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده عموما عرضه سهام در بورس اوراق بهادار ، ادغام یا فروش سهام به شركت‌های دیگر است.

– سرمایه‌گذاران خطر پذیر معمولا بخشی از سهام و كنترل شركت سرمایه‌پذیر را در اختیار خود نمی‌گیرند و از آن چشم‌پوشی می‌كنند.

– VC ها عموما 20% الی 25% بازده سالیانه برای سرمایه‌گذاری خود انتظار دارند.

– مبالغی كه ایشان وارد یك شركت می‌كنند بین 500 هزار الی 5 میلیون دلار می‌باشد.

به‌طور كلی عوامل جذب VC ها به شركت‌ها ، عبارتند از:

– تیم مدیریت و سوابق اجرایی درخشان آنان

– بازار هدف متمركز (Niche Market)[2] برای محصولات شركت و حضور موفق دراین بازار به‌عنوان نفر اول

– وجود برنامه مدون توسعه همراه با تخمین نیازهای مالی، انسانی

– شناخت دقیق از بازار هدف

– شناخت دقیق از رقبا و شیوه مقابله با آنان


1 Venture Capital

[2] شركتی در صنعت است، كه به‌عنوان هدف، قسمت‌هایی از بازار را كه دیگران به‌آن توجهی نكرده‌اند، برمی‌گزیند.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جهانگردی در جهان

دسته بندی گردشگری و توریسم
فرمت فایل doc
حجم فایل 162 کیلو بایت
تعداد صفحات 28
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

جهانگردی در جهان

صنعت جهانگردی در جهان :
بر اساس آخرین داده های سازمان جهانی جهانگردی ،كه در ژانویه سال 2000 گردآوری و در ماه مارس 2000 انتشار یافته است، تعداد گردشگران در سطح جهان در سال 1999 برایر با 657 میلیون نفر بوده است ،كه نسبت به سال قبل ،رشدی برابر با 3.2% داشته است .در همین سال نیز درآمد جهانی حاصل از جهانگردی برابر با ،حدود 455 بیلیون دلار آمریكا بوده است.
طبق آخرین داده ها (در سال 1999) فرانسه درصدر كشور های توریست پذیر جهان قرار داشته و بعد از آن به ترتیب كشور های اسپانیا،آمریكا،ایتالیا،چین،انگلیس،مكزیك،كانادا،لهستان و اتریش قرار داشته اند .
در سال 99 ایالات متحده آمریكا بیشترین درآمد ارزی رااز صنعت جهانگردی جهانی با درآمدی بالغ بر 73 بیلیون دلار به خود اختصاص داده است .همینطور بشترین هزینه پرداخت شده در صنعت جهانگردی نیز توسط ایلات متحده آمریكا برابر با 56.1 بیلیون دلار در سال 1998 بوده است .
صنعت جهانگردی در ایران :
صنعت جهانگردی در ایران از نیم قرن پیش با تشكیل اداره ای به نام “امور جهانگردی” در وزارت كشور شكل گرفت، تا فعالیت هایی در زمینه ایجاد تسهیلات مربوط به این صنعت را انجام دهد.اداره“امور جهانگردی” در سال 1320 جای خود را به “شورای عالی جهانگردی” داد .این سازمان كه به عنوان متولی بخش جهانگردی در كشور محسوب می شود، در طی سالیان متمادی ،كه بیش از هفتاد سال از عمرآن میگذرد، دستخوش تغییرات و تحولات گوناگونی گردید.
نهایتاَ در سال 1383 با ارائة لایحه دولت وبا تصویب مجلس شورای اسلامی با عنوان سازمان میراث فرهنگی وگردشگری و زیر نظر ریاست جمهوری شكل تازه ای به خود گرفت.تا بتواند با ایجاد راهكارهای مناسب،جهت بهرهبرداری از ظرفیتها و قابلیتهایبالقوه گردشگری در كشورمان سالانه پذبرای تعداد زیادی جهانگرد باشد .
درطی سالهایی كه از زمان تشكیل این سازمان می گذرد ،همواره برنامه هاو طرح های متعددی جهت توسعة جهانگردی كشور،مطرح و گاهی نیز اجرا شده است.
یك از برنامه هایی كه در اواسط دهه 40 و در اوابل دهة 50 با توجه به درآمد هنگفت ناشی از فروش نفت و رویای تبدیل شده ایران به جرگة كشورهای پیشرفتة صنعتی جهان مطرح گردید.
این برنامه كه در قالب برنامه عمرانی پنج ساله چهارم كشور(51-46)جهانگردی به عنوان یك بخش مستقل در نظر گرفته شد. در سال 1350،یك سال قبل از پایان برنامه عمرانی چهارم،قرارداد طرح جامع توسعه جهانگردی ایران،بین سازمان برنامه و شركت خارجی توریست كنسولت منعقد شد .
طبق این قرارداد توریست كنسولت ابتدا به مطالعه همزمان بازارهای موجود تقاضا برای جهانگردان در كشور و بررسی سیاست ها،منابع،اولویتهاو تسهیلات جهانگردی ایران می پرداخت و سپس نتایج حاصله را با منابع موجود كشور برای جذب جهانگردان و ایرانگردان تطابق می داد.انجام این طرح حدود دو سال و نیم (از مهر 1350تا1352)به طول می انجامید.
این طرح یك ار مهمترین طرح های ارائه شده در صنعت گردشگری ایران در قبا از انقلاب محسوب می شود، كه متاسفانه طرح فوق كه شامل چندین مجلد و بالغ بر 2000 صفححه و نقشه است،متاسفانه هیچگاه امكان اجرا را نیافت.
همچنین در طی همان سالها،چندین طرح مطالعاتی انجام گرفت،ولی هرگزبه مرحلة اجرا و عمل درنیامد ،كه موارد زیر ازآن جمله است :
•طرح جامع جهانگردی كرانه های دریای خزر
•طرح ایجاد مراكزجهانگردی در كلاردشت و دشت نظیر
•طرح ایجاد مراكز جهانگردی در كرند
•طرح جامع آبهای معدنی سرعین و لاریجان
•طرح جامع جهانگردی جزایر كیش ومینو
•طرح جامع جهانگردی سد لتیان

صنعت جهانگردی ایران بعد ازانقلاب :
در سال 1358 به منظور جلوگیری از تداخل وظیفه و هماهنگ نمودن فعالیت های مسائل مربوط به امرجهانگردی در جهت اعمال سیاست صرفه جویی ،طبق مورخ 11/8/58 شورای انقلاب چهار شركت(شركت سهامی گشتهای ایران،شركت سهامی مركز خانه های ایران،شركت سهامی مراكز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی،شركت سهامی تاسیسات جهانگردی)در یكدیگر ادغام گردیدو تحت عنوان سازمان مراكز ایرانگردی و جهانگردی با ساختار وخط مشی های جدیدو هدف متمایزاز گذشته شكل گرفت.(دبیرخانة شورای عالی ایرانگردی و جهانگردی،1373: 33)
اساساَ پس از پیروزی انقلاب اسلامی،ورود جهانگردان در سطح بین المللی به كشورافت شدیدی پیدا كرد و علل عمدة این كاهش شدید پس از انقلاب را باید دگرونی ارزش های حاكم بر جامعه،وقوع جنگ تحمیلی و عوارض وابسته بدان و عوامل دیگری دانست كه در ذیل فهرست واربه برخی از آنها اشاره می شود:
•مشخص و مصوب نبودن اهداف و سایتهای جهانگردی
•تبلیغات استكبار جهانی به منظور مخدوش نمودن چهرة انقلاب اسلامی و ایجاد مشكلات سیاسی واجتماعی در سطح بین المللی برای به انزوا كشیدن جمهوری اسلامی
•عدم تطبیق و هماهنگی جهانگردان برخی از كشورهابا فرهنگ اسلامی
•كمبود امكانات مال برای توسعه و تجهیز تاسیسات مورد نیاز صنعت جهانگردی
•عدم هماهنگی و همكاری میان سازمان هاو نهاد های مرتبط با این مسئله
•بی ثباتی قیمتها،تورم و چند گانگی قیمتها
ب)عوامل درونی:
•كمبود نیروی انسانی متخصص به لحاظ خروج این دسته كاركنان از این بخش
•كمبود تاسیسات اقامتی برای پذیرایی ازگردشرانداخلی و خارجی
•فقدان نیروی كارآمد متخصص و با تجربه در سطح مدیدریت و راهبرد صنعت ایرانگردی و جهانگردی.
بطور كلی در سالهای اخیر سعی شده است كه مشلات موجود در راه توسعه صنعت گردشگری ،نظیر وجود قوانین مختلف دست و پاگیرو موازی، مشكلات صدور ویزا،گمركات،مشكلات اقامتی و غیره مرتفع شود و یا اینكه دسته كم تخفیف یابد ،كه نتایج این اقدامات تا حدودی مثبت بوده است.
بدین ترتیب در سالهای اخیر تعداد گردشگران خارجی و ورودی (گردشگران فرهنگی)و درآمد ارزی حاصل نیز روندی افزایشی داشته است،اگرچه تا دستیابی به سطح آمارهای جهانی موجود،فاصله زیادی وجود دارد .

گردشگری در بسیاری از كشورهای بزرگ و كوچك جهان، یكی از بزرگ‌ترین و سودآورترین صنایع است. كشور ایران با پیشینه تمدنی كهن و جاذبه‌های متنوع و موقعیت برجسته اقلیمی، ضمن آنكه خواهان منافع اقتصادی از جمله اشتغال‌زایی و درآمد ارزی است، بر حفظ ارزش‌های متعالی و هویت فرهنگی، تمدنی خود نیز تاكید دارد.
كشور ایران علیرغم غنا و تنوع فرهنگی، ‌تمدنی،‌ زیست محیطی و آداب و رسوم، جایگاه و سهم متناسب با خد را در صنعت گردشگری كسب نكرده است. هدف كلی این تحقیق سهم متناسب با خود را در صنعت گردشگری كسب نكرده است. هدف كلی این تحقیق، شناسایی علل عقب‌ماندگی ایران در صنعت توریسم است. تا بتوان بر اساس آن، راه‌كارهای مناسب جهت استفاده لازم از آنها را فراهم نمود.
بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود كه در صورت تقویت این عوامل بتوان در این زمینه به رشد چشمگیری دست پیدا نمود. با در نظر گرفتن اهداف تحقیق، می‌توان سوالات زیر را با توجه به فرضیات مطروحه مورد توجه قرار داد:
1- چه عواملی بر توسعه صنعت گردشگری در ایران مؤثر هستند؟
2- درجه اهمیت هر یك از عوامل چگونه است و مؤثرترین آنها چه عاملی است؟
3- چگونه می‌توان در رفع عوامل مؤثر اقدام نمود و شرایط لازم را برای توسعه صنعت گردشگری مهیا نمود؟
در این تحقیق تلاش شد تا با استفاده از روش تحقیق میدانی. پاسخی برای پرسشهای مورد نظر یافته و پس از آن به اعلام عوامل مؤثر پرداخته شود.
عوامل مورد نظر كه مبنایی برای ارایه فرضیات بوده و تحقیق مذكور بر مبنای آن طرح‌ریزی شد، عبارتند از اینكه وجود امنیت بعنوان مهمترین عامل، لزوم هماهنگی و همكاری بین سازمان‌های مربوطه، نیاز به امكانات زیربنایی و خدمات گردشگری و همچنین لزوم ایجاد سیستمی یكپارچه جهت بازاریابی و تبلیغات بین‌المللی از عوامل اثرگذار بر رشد و توسعه صنعت جهانگردی بشمار می‌رود.
با توجه به نتایج آماری كسب شده، فرضیه اول كه عامل امنیت را مهمترین عامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه صنعت جهانگردی در ایران دانسته و فرضیه‌هایی كه عامل امكانات زیربنایی، عامل یكپارچگی بازاریابی و تبلیغات گردشگری و عامل لزوم ایجاد هماهنگی و همكاری در سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در صنعت گردشگری را جزو عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه صنعت جهانگردی در ایران می‌دانند، تایید گردیده است.
در نهایت، با توجه به تحقیق انجام شده و همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده، در جهت شناسایی راهكارهای رشد و توسعه صنعت گردشگری بین‌المللی در ایران، مواردی پیشنهاد گردیده است.

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گمرک در ایران

دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 107 کیلو بایت
تعداد صفحات 177
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

گمرک در ایران

مقدمه

· تشكیلات گمركی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشكانیان (‌سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمركی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می‌كردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرك معاف بوده است.‏

· در زمان ساسانیان (‌سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمركی به میزان یك دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می‌شده است.‏

· با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالك اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمركی كالاها با توجه به بهای آن تعیین می‌شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی)‌ گمرك به صورت اجاره ای اداره می‌شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏

· در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرك به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اكنون گمرك ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است.‏

تاریخچه گمرك در ایران

گمرك سابقه‌ای به قدمت تاریخ دارد . البته این ادعا نه اغراق است نه از باب مباهات ، بلكه واقعیت انكارناپذیری است كه در مورد بسیاری از سازمانهای دولتی مانند ارتش و نیروهای دفاعی یا سازمانهایی مانند سازمانهای خدمات شهری و نظایر آن صادق است . بهتر است این مطلب را اینگونه بیان كنیم كه گمرك نیز مانند بسیاری از سازمانها كه هر اجتماع كوچك یا بزرگی در بدو پیدایش به وجود آن نیازمند بوده است ، ایجاد گردیده است و به تدریج كه احتیاجات دیگری مطرح شده سازمان یا سازمانهای جدیدتر در سطح ملی یا بین‌المللی مطابق آنچه امروز شاهد آن هستیم ، به وجود آمده است .

گمرك با ایجاد اولین نیروی دفاعی در كوچكترین مقیاس متصور ، به منظور حفظ قلمرو ملی یك نمونه كوچك از حكومتها ،‌ مانند یك قبیله ، بوجود آمد . اما اینكه این نیروچه نام داشته و یا نامیده می‌شده ، و تشكیلات اداری آن چگونه بوده، به طور مسلم از چندین هزار سال قبل سابقه چندان مستندی وجود ندارد ، ولی قراین نشان می‌دهد هركجا مبادله بازرگانی بوده این تشكیلات یا به طور كلی گمرك وجود داشته است .

با توجه به قراین و شواهد تاریخی كه دلالت بر تمدن قوم ماد و حكومت این قوم بر سرزمین ایران آن روزگار دارد ، می‌توان ادعا كرد كه بطور قطع مقررات گمركی و گمرك به شكلی درزمان مادها وجود داشته است . همین طور در زمان سلسله هخامنشی ، در سرزمین وسیع ایران كه از شرق هندوستان تا غربی‌ترین نقطه در مصر آن زمان ، و در شمال و جنوب نیز ادامه داشته ، مبادلات بازرگانی از زمان مادها رونق بیشتری داشته و چنین تشكیلاتی نیز دایر بوده است .

در زمان اشكانیان گمرك به صورت اداره‌ای منظم فعالیت داشته و كلیه اجناس وارده و صادره ثبت می‌شده است و اهمیت قضیه در این است كه حقوق و عوارض گمركی فقط از كالاهای وارداتی اخذ می‌شده است كه خود نشان دهنده این است كه دولت در حفظ و حمایت مصنوعات داخلی در آن زمان كوشا بوده است .

از دوره ساسانیان اطلاعاتی در مورد وجود گمرك و حقوق و عوارض گمركی و نحوه دریافت آن نمی‌توان بدست آورد ، ولی مواردیكه مورد مداقه قرار می‌گیرد نشان دهنده این است كه نباید عنوان كرد كه در آن زمان امور گمركی وجود نداشته است ، زیرا وجود ادارات منظم گمركی و دفاتر گمركی در سلسله اشكانیان محرز بوده است و با توجه به اینكه ساسانیان وارث حكومت اشكانیان می‌باشند نمی‌توان مدعی شد كه این منبع درآمد را نادیده گرفته‌اند . نكته دیگر در مورد وجود گمرك و گرفتن حقوق و عوارض گمركی در زمان ساسانیان در رابطه با همكاری و مبادله دولت ایران با دولت روم می‌باشد كه طبق اطلاعات دقیقی كه دردست است، دولت روم از كالاهای وارداتی و صادراتی خود حقوق و عوارض دریافت می‌كرده است .

مورد دیگری كه می‌توان در اثبات وجود گمرك در دوره ساسانیان به آن اشاره داشت عبارتست ازاینكه دردوره قبل از اسلام در كشور عربستان عشر مال‌التجاره تاجران را به صورت حقوق گمركی دریافت می‌كرده‌اند و از عقل سلیم به دور می‌باشد كه كشور ایران كه با عربستان روابط بازرگانی داشته و این مبلغ را پرداخت می‌كرده است ، مبالغی را از ورود كالا به كشور دریافت نمی‌كرده است . به هر حال با نتیجه گیری از مطالب فوق این نكته روشن می‌شود كه گمرك باید به صورتهایی تقریبا كاملتر از سلسله اشكانیان وجود داشته باشد . از این رهگذر اگر عبور كنیم به دوره بعد از اسلام خواهیم رسید كه نظام ساسانیان درهم شكسته شد و مسلمین بر ایران مسلط گردیدند . به علت فقدان اطلاعات كافی درمورد حقوق گمركی ایران همان قوانین دوره ساسانیان را ابقاء نمودند افراد ایرانی را هم به منصبهای ادارات گمركی برگزیدند .

در مورد قوانین و مقررات گمركی هم در ایران بعد از اسلام اطلاعات ناكافی می‌باشد ولی تاریخ اشاره‌ای به وضع قوانین گمركی از طرف خلیفه ثانی عمر بن خطاب می‌كند .

حقوق گمركی كه عمر وضع كرد به سه دسته قابل تقسیم می‌باشد :

1 – حقوق گمركی كه باید از یهودیها و نصاریها دریافت گردد ، معادل یك درهم از هر 20 درهم بود (5% ارزش كالا) .

2 – حقوق گمركی كه از خود مسلمانان باید دریافت می‌شد از هر 40 درهم یك درهم بود (5/2%ارزش كالا) .

3 – اخذ حقوق گمركی از اعرابی كه زیرنظر حكومت اسلامی اداره نمی‌شدند عبارت بود از هر 10 درهم یك درهم (10% ارزش كالا) .

درآن زمان مال التجاره تجار از نظر داخلی از حقوق گمركی معاف بوده است . بعد از آن حكومت خلفا به پایان رسد حكومت بنی‌امیه یكسری قوانین مربوط به گمرك را پیاده كرد از آن جمله اعشار كشتی‌ها بوده كه ده یك مال التجاره كشتی‌ها را به صورت عینی یا نقدی می‌گرفته‌اند . درزمان خلفای عباسی بواسطه افزایش تجارت میزان این نوع حقوق گمركی افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد ، به طوری كه كالاهای مورد معامله در داخل كشور هم شامل حقوق گمركی می‌گردیده است .

این وضع همچنان ادامه می‌یابد و به علت عدم ثبات سیاسی كشور و نزاع و كشمكش و روی كار آمدن متناوب چند سلسله از جمله طاهریان ، صفاریان ، سامانیان ، غزنویان و سلجوقیان این وضعیت حالت اسفناك‌تری به خود می‌گیرد، به طوریكه در زمان سلجوقیان بعضی از احكام در چهار سوقها و بازارها نیزاز اجناس و كالاها وجوهی را دریافت می‌كرده اند .

در زمان چنگیزخان ، وی مصمم شد كه راهها را امن نماید و حافظانی به نام ((قراقچیان)) بر سر راهها نهد و قرار بر آن شد كه از امتعه تاجرین مقداری كه لایق خان باشد به وی داده شود . بعد از افزایش روز افزون قدرت حكومت چنگیز و به دست گیری كشورهای متفاوت به دست اولادان او مأمورینی به اسم ((تتقاول)) در راهها گذارده شد كه مأمور وصول حقوق و عوارض گمركی بوده‌اند . در آن زمان مال التجاره تجار در بین راه مورد حمله دزدان قرار می‌گرفت ولی این حمله‌ها به مراتب اثر زیان آور كمتری نسبت به حقوق و عوارضی كه تتفاولها دریافت می‌كردند ، بوده است . غازان خان بعدا دزدان را تا حدزیادی از بین بردومیزان تقریبا متعادلی از نظر عوارض گمركی در نظر گرفت.

در دوران صفویه ، شاه عباس پس از اینكه توانست ارتشی منظم و قوی برای خود تدارك ببیند شروع به اصلاحات داخلی كرده و به امور مالی و گمركی ایران سر و سامان بخشید و دفاتر منظم ورود و خروج كالا را تنظیم و خزانه مركزی را به نحو كاملتری پایه‌ریزی نمود . او شروع به بسط و توسعه تجارت خارجی نمود .

در دوران صفویه در رابطه با سرقت مال التجاره افراد هم تضمین‌هایی ایجاد شده بود كه اگر تاجری كالایش به سرقت برود حاكم آن منطقه باید برحسب اسناد و مدارك موجود در نزد تاجر غرامت كالا را بپردازد و در یافتن كالای مسروقه خیلی تلاش می‌نمودند و از اینكه خبر این سرقت به گوش شاه برسد واقعا بیمناك بودند . در زما صفویه طبق اطلاعات موثق می‌توان اظهارنمود كه در بندرعباس و بندرلنگه ، و جزیره هرمز ادارات گمركی وجود داشته است .

در دوران زندیه از نظر درآمدی ، ایران وضعیت مناسبی داشته است ولی یكی از مهمترین اقدامات درمورد آزادی بازرگانی اروپائیان در ایران در همین دوره و به دست كریم خان زند به مرحله اجرا درآمده است . وی در فرمانی به سال 1176 هجری قمری مطابق با 1762 میلادی چنین بیان داشته است : ((بر همه اجناس كه انگلیسی‌ها از راه بوشهر یا هر بندر دیگر خلیج وارد و صادر می‌كنند عوارض تعلق نخواهد گرفت … و می‌توانند اجناس خود را بدون حقوق گمركی به همه نقاط ایران بفرستند . آنچه در خود بوشهر یا جای دیگر می‌فروشند ، شیخ یا حاكم می‌تواند فقط 30% از تجار حق صدور وصول كند و هیچ ملت دیگر اروپایی یا سایر افراد مگر كمپانی انگلیسی حق ندارد اجناس پشمی به هیچ یك از بنادر خلیج وارد كنند … و از این پس در برابر كالاهایی كه از روسیه به ایران می‌برند و خریدهایی كه در برابر آنها با ایرانیان و دیگران می‌كنند و آنچه در آنجا می‌خرند و مبادله می‌كنند گمرك ندهند … و نیز اگر اتباع روسیه بخواهند از قلمرو كشور ایران برای كارهای بازرگانی به هندوستان یا كشورهای دیگر بروند ، در عبور و مرور ایشان چه از راه خشكی و چه از راه دریا گمركی گرفته نخواهد شد و هیچگونه عوارضی به دولت ایران نخواهند داد …))

در دوران قاجار مهمترین عهدنامه‌ای كه با یكی از همسایگان یعنی روسیه منعقد شد استقلال گمركی ایران را خدشه‌دار نمود و علت این قرارداد جنگی بود كه مابین ایران و روسیه درگرفت و در تاریخ 29 شوال 1228 مطابق با اكتبر 1813 در قریه گلستان عهدنامه صلح امضاء شد . در فصل نهم عهدنامه مذكور مقرر گردیده كه از مال‌التجاره مملكتین صدی پنج قیمت مال التجاره اخذ گردد . این تعهد اگر چه اختیار دولت ایران را در تغییر و تبدیل میزان حقوق گمركی واردات و صادرات سلب می‌نمود ولی تا حدودی می‌توان به این موضوع كه این قرارداد حالت دو جانبه داشته است امیدوار بود، چون ازدیاد حقوق گمركی از طرف روسیه لازمه‌اش جلب رضایت دولت ایران بوده است و از طرف دیگر بدون اطلاع دولت ایران كم و اضافه كردن حقوق و تعرفه‌های گمركی باعث بی‌اثر شدن مفاد این عهدنامه می‌گردیده است ، ولی از ضربه‌‌ زدنهای این عهدنامه نمی‌توان به هیچ عنوان چشم پوشید مثلا اخذ صدی پنج از مال التجاره در مورد تمام كالاها یكسان بوده و خود یك عامل در جهت اعمال نابرابری كالاهای وارداتی و صادراتی می‌باشد زیرا برای كالاهای ضروری و تجملاتی هیچ گونه حد و مرزی مشخص نشده بود و هر دو تابع این قانون می‌شده‌اند .

بعد از ده سال ازعهدنامه گلستان ، در تاریخ 1238 عهدنامه‌ای فیمابین دولتین ایران و عثمانی بسته شد . در ماده دوم آن مقرر گردیده است كه از مال التجاره ایران و عثمانی زیاده بر حقوق گمركی چیزی مطالبه نشود .

در سال 1243 هجری قمری مطابق با 1828 میلادی عهدنامه صلحی ما بین ایران و روسیه در قریه تركمنچای نزدیكی میانج منعقد گردید . به موجب فصل دهم عهدنامه مزبور قرار شد كه برای استقرار روابط تجاری بین دو مملكت مقاوله نامه علیحده منعقد گردد . در همان روز و تاریخ ، عهدنامه تجاری تدوین و امضاء شد كه مفهوم فصل سوم آن از این قرار است : ((كلیه اجناس و مال التجاره مورد معامله بین دو كشور همان صدی پنج ارزش مال التجاره دریافت می‌گردد.))

در تاریخ 1246 هجری فرمانی از طرف فتحعلی شاه صادر گردید كه به موجب آن حقوق گمركی در تمام سرحدهای مملكت در موقع ورود و خروج مال التجاره صدی پنج قیمت امتعه و اجناس تجارتی معین شده است . در حقیقت می‌توان گفت كه رژیم معاهده تركمنچای را عمومیت داده و به جاری تعرفه عمومی قرار داده است و این اولین فرمانی است ك درخصوص تعرفه گمركی در زمان قاجاریه صادر گردیده است .

در سال 1315 هجری سه نفر بلژیكی به خدمت در گمرك ایران دعوت شدند . یكی از این سه نفر ژوزف نوز معروف بود .

نوز در سال 1316 مشغول مطالعات شده و در سال 1317 رسم اجاره گمرك را برانداخته و در تاریخ 18 ذی‌الحجه 1318 نیز فرمان الغای عوارض داخلی را از جانب شاه صادر نمود . نوز در همین ایام شروع به تشكیلات جدید گمرك نمود و وزیر پست گردید .

در ایران همانطوریكه ذكر آن رفت از قدیم‌الایام تشكیلات گمركی وجود داشته است .در زمان قاجاریه مانند صفویه ادارات گمرك مرتبا صورتحسابهای خود را در دو نسخه به‌اداره مركزی مالیه ارسال می‌داشته‌اند. در زمان ناصرالدین شاه كه وزراء انتخاب شدند ، رئیس كل گمرك ایران را نیز وزیر گفتند ، مثل اینكه امین السلطان وزیر كل گمرك بوده است .

آخرین وزیر گمركی ایران هم نوز بلژیكی است چون بعد از اعلان مشروطیت گمرك جزء مالیه مملكت قرار گرفته است .

رفته رفته ، تشكیلات گمركی در تمام نقاط مرزی كشور بسط و توسعه یافت و نوز رئیس مستشاران بلژیكی كه شخصی مدبر و فعال بود ، به طرز شایسته گمركات ایران را اداره می‌نمود .

خلاصه اینكه مستشاران بلژیكی قریب مدت 36 سال در ایران به خدمت اشتغال داشتند و در این مدت سه تعرفه گمركی تنظیم و برای وصول حقوق و عوارض گمركی به مورد اجراء گذارده شد .

پس از خاتمه خدمت مستشاران بلژیكی و عزیمت آنان از ایران و واگذاری اداره گمرك به مأمورین ایرانی بنا به مقتضیات زمان و سیاست مالی و اقتصادی دولت، تعرفه گمركی چند بار تغییر پیدا كرد: یكدفعه به موجب قانون 31 اردیبهشت 1315 تعرفه جدیدی به مورد اجرا گذاشته شد كه 90% آن از روی وزن و تحت 1216 شماره تدوین و تا سال 1320 مآخذ وصول حقوق و عوارض گمركی بود .

سپس تعرفه‌ای براساس تعرفه جامعه ملل سابق تنظیم شد كه در 22 تیرماه 1330 به موقع اجرا گذاشته شد و از تمام تعرفه‌های قبلی مفصل تر و شامل 22 فصل و 2204 ردیف بوده است . تعرفه مذكور نیز در سال 1329 تغییر یافت و اصلاحاتی در آن بع عمل آمد و تا سال 1332 تدریجا مورد اصلاحات مجددی قرار گرفت ، آخرین تعرفه گمركی در حال اجرا در این دوره ، تعرفه مصوب 6 تیرماه 1334 بوده است .

قانون تعرفه و آئین نامه آن در سال 1337 براساس تعرفه ژنو به تصویب رسید كه تا سال 1351 اجرا می‌شد .

در سال 1350 قانون امور گمركی به تصویب رسید كه براساس بروكسل تنظیم گردیده و آئین نامه اجرایی آن در سال 1351 به تصویب رسید .

در سالهای بعد از 1351 براساس نیاز به سازگاری مواد و مفاد قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی كه با روند اقتصادی ، اداری و سیاسی كشور اصلاحاتی به شرح موجود در قانون امور گمركی و آئین نامه اجرایی آن به عمل آمد كه این اصلاحات به صورت زیر نویس در صفحات مرتبط به مواد اصلاح شده درج و به چاپ رسیده است .

ساختار تشكیلاتی گمرك جمهوری اسلامی ایران

سازمان گمرك ایران ، از یك ستاد مركزی و 10 حوزه نظارت تشكیل گردیده است . رئیس كل گمرك كه سمت معاونت وزیر امور اقتصادی و دارائی را دارا می‌باشد ، بالاترین مقام گمرك ایران است . ستاد مركزی كه بر مناطق ده گانه و گمركات اجرائی مستقر در تهران سرپرستی و نظارت دارد از حوزه ریاست كل و چهار معاونت ، تشكیل گردیده است . حوزه های نظارت ده گانه در مناطق مختلف كشور ، بر گمركات اجرائی نظارت دارند . در تهران گمركات مهرآباد ، شهریار، غرب ، جنوب تهران ، امانات پستی و نمایشگاه زیرنظر ستاد مركزی فعالیت می‌كنند .

تعداد گمركات اجرائی كشور كه در تهران و شهرستانها و اقصی نقاط مرزی و بعضی از جزایر خلیج فارس و بازارچه‌های مرزی كشور مستقر هستند ، مشتمل بر 129 واحد است .

ستاد مركزی گمرك ایران متشكل از واحدهائی است كه نقش هدایت كننده و هماهنگ سازی حوزه های نظارت و گمركات كشور را برعهده دارند و حسب مورد ، به ابلاغ مقررات ، دستورالعملها و مصوبات و سایر اقداماتی كه جهت اجرا لازم است اعلام شود ، اقدام می‌نماید و یا به رسیدگی و اعلام نظر نهائی در مورد سئوالات یااختلافاتی می‌پردازد كه ازطرف گمركات كشور ، استعلام شده‌اند. بدین منظور اداره كل حراست ، اداره كل هماهنگی امور مناطق ، دفتر روابط عمومی و بین‌الملل ، اداره كل بازرسی و كمیسیون رسیدگی به حل اختلافات گمركی تحت نظارت رئیس كل انجام وظیفه می‌نمایند .

معاونتهای چهارگانه گمرك ایران مشتمل بر ادارات كل و دفاتری به شرح ذیل می‌باشند .

معاونت امور گمركی مشتمل است بر دفاتر امور واردات – امور صادرات – اداره كل تعیین ارزش و تعرفه .

معاونت حقوقی مشتمل بر اداره كل نظارت بر ترانزیت – اداره كل بازبینی و دفتر حقوقی و قضایی می‌باشد .

معاونت اداری و مالی شامل ادارات كل خدمات و تداركات – اموراداری – امور مالی و دفاتر ساختمان و طرحهای عمرانی – تشكیلات و بودجه است .

معاونت طرح و برنامه متشكل است از دفتر برنامه ریزی و بهبود سیستمهای گمركی – دفتر آمار و خدمات ماشینی ، دفتر آموزش و تحقیقات و نیز پروژه ملی اتوماسیون گمركی ((نگار))* است .

نقش و وظایف گمرك

گمرك ایران بعنوان مرزبان اقتصادی كشور ، نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و همچنین اجرای سیاست ها و خط مشی‌های اقتصادی – بازرگانی كشور دارد .

اعمال سیاستهای اقتصادی دولت در زمینه بازرگانی خارجی از قبیل حمایت از تولیدات داخلی ، كنترل ارز ، كنترل الگوی مصرف ، انتقاد دانش فنی و غیره از جمله وظایفی است كه انجام آن بعهده گمرك جمهوری اسلامی ایران است . در این راستا اجرای مقررات صادرات و واردات ، تشخیص و اخذ حقوق و عوارض گمركی و سود بازرگانی ، مبارزه با قاچاق ، نظارت بر ترانزیت ، پردازش و انتشار آمار بازرگانی خارجی از جمله وظایف كلی گمرك محسوب می‌گردد .

تحویل گرفتن كالاهای وارداتی ، صادراتی و مسافری از طریق زمینی ، دریایی و هوائی ، نگهداری و حفاظت آنها در انبارها و اماكن گمركی و نظارت بر تحویل و تحول كالاهای مزبور تا انجام تشریفات قانونی و ترخیص آن توسط صاحب كالا ، یا نماینده قانونی وی و همچنین نظارت بر سلامت كالاهای ورودی وخروجی از طریق اعمال مقررات قرنطینه ، بهداشت و استاندارد و نیز ممانعت از ورود كالاهای ممنوعه شرعی و قانونی و كالاهائی كه در تعارض با فرهنگ و شئون ملی است ، از جمله اموری است كه مسئولیت انجام آن بر عهده گمرك است .

نظارت های گمركی بر كالاهای وارداتی بمنظور اعمال محدودیتها و مقررات بهداشتی و استانداردهای ملی و نیز كنترل محل ساخت یا خواص و مشخصات اصلی كالاهای مصرفی وارداتی بمنظور حمایت از مصرف كنندگان و جلوگیری از اغفال آنها از جمله مسئولیتهائی است كه گمرك عهده دار انجام آن است .

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل